FATIMA

In 1917 verscheen in Fatima (Portugal) de Moeder des Heren. In haar moederlijke bezorgdheid waarschuwt zij de wereld. Zij verscheen 6 maal aan 3 herderskinderen. Daar in Fatima heeft Maria ons drie wapens in handen gegeven, waarmee wij gelovigen moeten strijden tegen de duivelse dreiging van het communisme. Maria beloofde uitdrukkelijk: “Wanneer de mensen gaan doen wat ik hen zo met aandrang vraag, dan zal er vrede zijn; vrede in de harten, vrede in de gezinnen, vrede in de gemeenschappen en in de wereld, en Rusland zal zich bekeren. We hebben reeds gezien, dat het communisme als het ware als een kaartenhuis is ingestort. Het heeft echter onnoemelijk veel kwaad gedaan.

 

 

De drie wapens waarmee de christenen deze grote genade en de wereldvrede kunnen verkrijgen zijn:

  1. Het dagelijks bidden van de Rozenkrans.
  2. De persoonlijke toewijding van ieder aan het Onbevlekt Hart van Maria.
  3. De viering van de H. Eucharistie op de eerste zaterdag van de maand, tot eerherstel aan God.

Hebben wij gelovigen wel voldoende dankbaarheid en nederigheid, gehoorzaamheid en kinderlijke eenvoud om eindelijk te gaan doen wat Maria overal zo gevraagd, ja als het ware gesmeekt heeft? Ze zei ons: “Bidt toch de rozenkrans, want er gaan zoveel mensen voor eeuwig verloren, omdat er niet voor hun bekering gebeden wordt."

Hebben wij gelovigen geluisterd en gedaan wat Maria zo uitdrukkelijk gevraagd heeft? In het tijdschrift ‘Katholieke Stemmen’ van juli/aug. zegt Lucia over de toenmalige situatie in de wereld: "Noch de goeden noch de slechten hebben naar de boodschap van Fatima geluisterd. De goeden gaan hun gang, zonder zich serieus te bekommeren om de christelijke normen. De slechten gaan de weg van het verderf en houden geen rekening met de straffen die hen bedreigen. Geloof me, zegt Lucia, God zal weldra de wereld straffen. Naties zonder God zullen de gesel zijn, gekozen door God zelf, om de mensen te kastijden als men niet door gebed en de H. Sacramenten hun bekering verkrijgt. Zeg toch aan iedereen dat de Madonna me zo dikwijls heeft gezegd, dat vele naties van het aanschijn van de aarde zullen verdwijnen. De duivel is de beslissende aanval begonnen. De duivel weet, dat de priesters en religieuzen, wanneer zij hun verheven roeping verwaarlozen, vele zielen met zich naar de hel sleuren. De tijd is kort en alles staat op het spel. De twee afdoende middelen die ons ten dienste staan zijn ‘gebed en offer’. De Madonna heeft uitdrukkelijk gezegd en mij driemaal herhaald, dat de laatste dagen naderen. Niemand kan twee meesters dienen. De laatste middelen zijn de rozenkrans en de devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria. Het is dringend, zegt Lucia, dat men zich rekenschap geeft van de vreselijke werkelijkheid. Niemand wil de zielen angstig maken; het is enkel een dringende aanmaning. Door gebed en offer is redding nog mogelijk."

In 1943 schreef paus Pius XII over onze eenheid in Christus: "Het is een werkelijk huiveringwekkend mysterie, dat men niet genoeg kan overwegen, dat namelijk het heil van velen afhankelijk is van de gebeden en vrijwillige boetedoening die de ledematen van het geheimzinnige lichaam van Jezus Christus hiertoe op zich nemen."