DE H. PATER PIO OVER
DE
3 DONKERE DAGEN

Binnen de profetische waarschuwingen die in de tijd na Christus aan de mensen zijn meegedeeld, komt geen andere toekomstige gebeurtenis zo herhaaldelijk voor en wordt zo vaak gelijkluidend beschreven als de wereldramp van ‘Drie Dagen Duisternis’. Als een rode draad loopt de aankondiging ervan door de talrijke boodschappen en visioenen, tot in de middeleeuwen toe. Het is verbazingwekkend dat de Kerk en de theologen zich tot nu toe zo weinig ingelaten hebben met een zo dikwijls voor de toekomst aangekondigd ingrijpen Gods. Immers, dat het zal gaan om een handelen van God, dat wordt gewaarborgd door de woorden van Christus en de Moeder Gods. Van bijzondere betekenis zijn de waarschuwende woorden van Jezus, gericht tot de gestigmatiseerde Pater Pio, die in de geur van heiligheid is gestorven en wiens uitspraken boven iedere redelijke twijfel staan. Tot hem sprak Christus over de 'toorn van Mijn Vader' die 'heilig is'. Dankzij latere boodschappen en visioenen weten wij dat de ‘Drie Dagen Duisternis’ tevens het einde zal betekenen van een wereldwijde oorlog, vermoedelijk op een moment dat een atoomvernietiging de aarde bedreigt.


De onderstaande vertaling is afkomstig van een persoonlijke brief, geschreven door Pater Pio, en door hem gericht aan de Commissie van Heroldsbach die door het Vaticaan werd aangewezen voor een onderzoek naar de waarheid rond de openbaring van de 3 dagen van duisternis.

28 januari 1950
"Houd vensters goed bedekt en kijk niet naar buiten. Ontsteek een gewijde kaars die meerdere dagen kan blijven branden. Bid de rozenkrans. Lees uit godsdienstige boeken. Doe bij wijze van oprechte toewijding de Geestelijke Communie en beoefen de naastenliefde die ons zoveel goed doen.

Bid met uitgestrekte armen of in totale overgave uitgestrekt op de grond, opdat vele zielen gered mogen worden. Begeef u niet buitenshuis. Voorzie uzelf van voldoende voedsel. De krachten van de natuur zullen zich laten voelen en een regen van vuur zal de mensen doen beven van angst. Maar houd goede moed! Ik ben te midden van jullie."

7 februari 1950
"Draag zorg voor de dieren als die dagen eraan komen. Ik ben de Schepper en bewaarder van zowel dier als mens. Ik zal tekenen geven wanneer de dieren van meer voedsel moeten worden voorzien.

Ik zal het eigendom van enkele uitverkorenen sparen, alsook hun dieren omdat deze nodig zijn om achteraf in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Ga niet naar buiten gedurende de duisternis, zelfs niet om de dieren te voederen. Diegene die een stap buiten zet zal vergaan! Bedek jullie ramen zorgvuldig. Mijn uitverkorenen zullen mijn toorn niet te zien krijgen. Heb vertrouwen in Mij en Ik zal jullie bescherming zijn. Jullie vertrouwen verplicht Mij om jullie ter hulp te komen en bij te staan.

Het uur van Mijn Wederkomst is dichtbij! Maar Ik zal genade tonen. Een vreselijke kastijding zal over de aarde komen zoals er voorheen nog nooit geweest is. Mijn engelen die de straf zullen uitvoeren op aarde, staan reeds klaar met hun gericht zwaard!

Mijn engelen zullen diegenen vernietigen die Mij bespotten en niet geloven in Mijn openbaringen. Er zullen zich vanuit de wolken orkanen van vuur over de gehele aarde neerkomen! Stormweer, onweersbuien en aardbevingen zullende aarde gedurende 2 dagen teisteren. Een ononderbroken regen van vuur zal neerdalen! Het zal beginnen tijdens een zeer koude nacht. Dit zal gebeuren om te bewijzen dat God de Meester is van de schepping.

Diegenen die hun hoop op Mij vestigen, geloven in Mijn woorden en evangeliseren, hebben niets te vrezen, omdat Ik hun niet in de steek zal laten.

Geen kwaad zal geschieden over diegenen die in een staat van genade verkeren en die de bescherming zoeken van Mijn Moeder. Opdat jullie voorbereid mogen zijn op deze beproevingen, zal Ik jullie de volgende tekenen en instructies geven:

De nacht zal zeer koud zijn, de stormwind zal opsteken. Donder en bliksem zullen volgen. Sluit de deuren en vensters. Praat met niemand buiten de woning.

Kniel neer voor het kruis, beleid je zonden en smeek de bescherming af van Mijn Heilige Moeder. Kijk niet naar buiten gedurende de aardbeving, de toorn van God is heilig!

Jezus wenst niemand toe de toorn van God te willen aanschouwen, omdat Hij de enige is waarvoor we ontzag voor moeten hebben. Diegenen die dit advies in de wind slaan zullen onmiddellijk sterven. De wind zal giftige gassen met zich mee vervoeren en verspreiden over de hele wereld. Diegenen van jullie die lijden en onschuldig komen te sterven, zullen als martelaar in Mijn Koninkrijk komen.

Satan zal triomferen, maar na 3 nachten zal de aarde stoppen met beven en het vuur doven. De volgende dag zal de zon weer schijnen. Engelen zullen uit de Hemel neerdalen en de geest van vrede over de aarde verspreiden.

Diegenen die deze beproeving – die met God over de aarde komt – overleven, zullen vervuld worden met een onmeetbare dankbaarheid! Ik heb meerdere zielen uitgekozen onder meer in België, Zwitserland en Spanje aan wie Ik deze boodschappen heb geopenbaard zodat andere landen zich ook kunnen voorbereiden. Bid veel in dit heilig jaar 1950.

Bid de rozenkrans met je hart zodat je gebed de Hemel zal bereiken. Weldra zal een nog grotere catastrofe de aarde treffen. Deze kastijding zal ongezien zijn in de geschiedenis van de wereld. De oorlog van 1950 zal de aanloop zijn naar deze gebeurtenissen. De mensheid ligt er echter niet van wakker. Velen zullen het niet verwachten dat deze dingen op korte tijd zullen gebeuren.

Hoe onverschillig blijven ze zelf om maatregelen te treffen tegen deze buitengewone gebeurtenissen. Mijn Vader kan het niet langer aanzien; Zijn toorn zal over de gehele aarde komen. Zoals meermaals in de geschiedenis waarschuw Ik jullie ook nu opnieuw.

De zonden van de mens hebben buitengewone proporties aangenomen; het gebrek aan respect in een kerk (oneerbiedigheid), de hoogmoed en trots, gebrek aan oprechte naastenliefde, onfatsoenlijke klederdracht en gedrag vooral in de zomer; de wereld is overspoeld door ongerechtigheid.

Deze catastrofe zal over de aarde komen als een bliksemschicht op het moment dat het ochtendgloren als een zwarte duisternis zal zijn! Niemand zal vanaf dat moment buiten willen komen of naar buiten willen kijken. Ik zal zelf neerdalen te midden donder en bliksems. Alleen de "gekken" (gelovigen zijn als gekken in de ogen van ongelovigen, red.) zullen Mijn goddelijk Hart aanschouwen. Er zal grote onrust heersen vanwege deze duisternis die over de hele aarde zal komen en velen, ja velen zullen sterven van angst en wanhoop.

Diegenen die om Mijnentwil strijden zullen genade verkrijgen door Mijn Goddelijk Hart. De kreet: "De Allerhoogste zijt Gij God!" zal voor velen een bescherming bieden.

Echter zullen velen als dor gras in een open veld verbranden. De goddelozen zullen worden vernietigd zodat de rechtvaardigen kunnen herleven. De duisternis zal een dag duren en een nacht, gevolgd door nog een dag en nacht en nog een dag, maar in de nacht die dan volgt zullen de sterren weer schitteren aan de hemel, en de volgende morgen zal de zon weer opkomen en zal het lente zijn!

Tijdens deze donkere dagen zullen Mijn uitverkorenen niet slapen, net zoals Mijn apostelen met Mij deden op de Olijfberg. Ze zullen onophoudelijk bidden en ze zullen hierin niet teleurgesteld worden door Mij.

Satan in zijn hel zal denken in bezit van de aarde te komen, maar Ik zal de aarde weer opeisen! Bid, bid! Ik verlang naar uw gebeden. Mijn Moeder Maria, de heilige Jozef, de heilige Elizabeth, de heilige Conrad, de heilige Petrus, de kleine Theresia, en jullie beschermengelen zullen jullie te hulp komen. Roep hun om bijstand !

Wees moedige strijders in Jezus Christus Naam! Wanneer dan de dageraad na de duisternis weer zal aanbreken, laat iedereen dan in grote dankbaarheid zich richten tot de Heilige Drievuldigheid voor de ontvangen bescherming!

De verwoesting zal desastreus zijn, maar Ik – jullie God – zal de aarde gereinigd hebben. Ik ben met u. Heb vertrouwen!"

 

Alleen door gebed, offers en boetedoening kunnen de rampen die de mensheid bedreigen, nog afgewend worden.

De bovenstaande tekst is gedeeltelijk afkomstig van de onderstaande website:

http://www.tldm.org/news/darkness-11-13-98.htm