<span style="color: #FEEDB9">GEBEDEN-SITE</span>

GEBEDEN-SITE

LaatdekinderentotMijkomen416kb.jpg

KINDEREN VAN GOD

Ze brachten ook kleine kinderen bij Hem, met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Wanneer de leerlingen dat zagen, wezen ze hen terecht. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: "Laat ze bij Me komen en houd ze niet tegen, want van zulke kinderen is het Koninkrijk van God. Ik verzeker jullie: wie het Koninkrijk van God niet als een kind aanvaardt, komt er beslist niet in." (Lc.18,15-17)

Aan diegenen die Hem toch opnamen, heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God: aan hen die geloven in Zijn Naam. Niet langs de weg van het bloed, niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven, maar uit God zijn ze geboren. (Joh.1,12-13)

Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. (Rom.8,14)

Bedenk toch hoe groot de liefde is, die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. (1 Joh.3,1)

 

Geachte bezoeker,
Aan het begin van deze mooie Gebeden-site heet ik u van harte welkom.
Hier vindt u alle bekende en veel andere mooie gebeden voor katholieken en andere belangstellenden. Maak ook eens kennis met de Engelbewaarder-site. Aan diverse gebeden zijn door God en de Heilige Maria bijzondere beloften en uitspraken verbonden. Deze kunt u vinden via de link "Info" naast de titel van het betreffende gebed. De info's  geven ook meer uitleg over bepaalde gebeden en zaken. Er zijn ook enkele wetenswaardige geloofszaken aan deze website toegevoegd.
De bedoeling van deze website is, om gelovigen goed te leren bidden: praten met God, zoals Jezus dat ons geleerd heeft met het 'Onze Vader'. Het  kan  u  die  rust  geven, waarnaar  u  altijd  al  zo verlangde. Bidden tot God en de heiligen in de Hemel is bijzonder belangrijk. Zonder gebed zijn wij overgeleverd aan de willekeur van de duivel en onze vijanden. Hoe meer wij ons toewijden aan God, des te meer zal Hij Zich bezighouden met onze belangen. In 1 Tess.5, 16-18 staat zelfs: Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Zuiver leven is daarbij óók een manier van "bidden" door hen, die de Wil van God voortdurend nastreven. Lees hierover meer in de Engelbewaarder-site bij 19 januari en 13 februari.
Bid niet slechts met uw mond, maar vooral vanuit uw hart; op deze wijze zal uw gebed aankomen in het Hart van de hemelse Vader. Lees hierover ook in de Engelbewaarder-site bij 3 april. God, Die Liefde is, verlangt zo zeer ook naar onze liefde en toewijding aan Hem. Het is te vergelijken met de liefde die wij voor onze eigen kinderen hebben, waarbij wij wederliefde ontvangen van hen. Net als wij, die contact willen hebben en houden met onze geliefden en kinderen, zo wil God steeds contact hebben met ons, hetgeen geschiedt in ons dagelijks gebed tot Hem.
Leg uw ziel en uw leven in de hand van Hem, Die u tot leven geroepen heeft. God wil met ons optrekken in dit aardse leven, waarbij Hij ons Zijn gaven van liefde, barmhartigheid en troost wil schenken.
Ik wens u veel devotie en Gods rijkste zegen.

                                                                      Albert Romijn

Een biddend mens is als een rots in de branding:
de levensstormen raken hem wel,
maar hij weerstaat ze door de kracht van het gebed.