NOVEEN TOT DE H. JUDAS THADDEUS (Info)

Hij is de voorspreker in hopeloze zaken. De noveen tot de heilige Judas Thaddeus is vooral voor uitzichtloze aangelegenheden. Deze noveen moet dagelijks zesmaal gedurende negen dagen consequent gebeden worden. Steek voor het bidden van de noveen een gewijde kaars aan. De intentie zal verhoord worden uiterlijk op de negende dag van de noveen, zo niet al eerder, en hij werd nog altijd verhoord.

Inleidend gebed:
Heilige Apostel Judas Thaddeus, trouwe dienaar en vriend van Jezus, ik smeek U, in de Naam en door de verdiensten van de goede Jezus en als het de wil van de Drieëne God is: maak gebruik van het bijzonder voorrecht, aan U geschonken om zichtbare en spoedige hulp te brengen waar de vraag om hulp bijna hopeloos is. Kom mij bijstaan in deze grote nood, dat ik de troost en de hemelse hulp mag ontvangen in al mijn behoeften en lijden en in het bijzonder........(noem het probleem waar je voor bidt), zodat ik God met U en al de uitverkorenen voor altijd loven kan. Ik beloof U, Heilige Judas Thaddeus, deze grote gunst nooit te vergeten en zal nooit ophouden u te eren als mijn bijzondere en machtige voorspreker en naar mijn beste vermogen alles te doen om de godsvrucht tot U te bevorderen. Amen.

Moge het Allerheiligst Hart van Jezus, aanwezig in alle Tabernakels, aanbeden en bemind worden tot het einde der tijden.  Amen.
Moge het Allerheiligst Hart van Jezus geloofd en verheerlijkt worden nu en altijd.  Amen.
Heilige Judas Thaddeus, bid voor ons en verhoor onze gebeden.  Amen.
Gezegend zij het Allerheiligst Hart van Jezus; gezegend zij het Onbevlekt Hart van Maria.  Amen.
Gezegend zij de Heilige Judas Thaddeus over de hele wereld tot in eeuwigheid.  Amen.

Onze Vader Die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.  Amen.

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

Wat haast onmogelijk schijnt, zal mogelijk worden. 
Gebed en boete van ons mensen zijn de wapens ter overwinning voor de Hemel.