NOVEEN TOT DE H. JUDAS THADDEUS (Info)

Hij is de voorspreker in hopeloze zaken. De noveen tot de heilige Judas Thaddeus is vooral voor uitzichtloze aangelegenheden. Deze noveen moet gedurende negen dagen gebeden worden. Steek voor het bidden van de noveen een gewijde kaars aan.

Het noveengebed
Heilige Apostel Judas Thaddeus, trouwe dienaar en vriend van Jezus, ik smeek U, in de Naam en door de verdiensten van de goede Jezus en als het de wil van de Drieëne God is: maak gebruik van het bijzonder voorrecht, aan U geschonken om zichtbare en spoedige hulp te brengen waar de vraag om hulp bijna hopeloos is. Kom mij bijstaan in deze grote nood, dat ik de troost en de hemelse hulp mag ontvangen in al mijn behoeften en lijden en in het bijzonder........(noem uw intentie), zodat ik God met U en al de uitverkorenen voor altijd loven kan. Ik beloof U, Heilige Judas Thaddeus, deze grote gunst nooit te vergeten en zal nooit ophouden u te eren als mijn bijzondere en machtige voorspreker en naar mijn beste vermogen alles te doen om de godsvrucht tot U te bevorderen. Amen.

Gezegend zij het Allerheiligst Hart van Jezus tot in eeuwigheid.  Amen.
Gezegend zij het Onbevlekt Hart van Maria tot in eeuwigheid.  Amen.
Gezegend zij de heilige Judas Thaddeus in de gehele wereld tot in eeuwigheid.  Amen.

Onze Vader Die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.  Amen.

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wat haast onmogelijk schijnt, zal mogelijk worden. 
Gebed en boete van ons mensen zijn de wapens ter overwinning voor de Hemel.