KINDEREN VAN GOD  (Bijbelteksten)
Ze brachten ook kleine kinderen bij Hem, met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Wanneer de leerlingen dat zagen, wezen ze hen terecht. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: "Laat ze bij Me komen en houd ze niet tegen, want van zulke kinderen is het Koninkrijk van God. Ik verzeker jullie: wie het Koninkrijk van God niet als een kind aanvaardt, komt er beslist niet in (Lc.18,15-17).  Aan diegenen die Hem toch opnamen, heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God, aan hen die geloven in Zijn Naam. Niet langs de weg van het bloed, niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven, maar uit God zijn ze geboren. (Joh.1,12-13).
Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. (Rom.8,14)
Bedenk toch hoe groot de liefde is, die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook !  (1 Joh.3,1).
INLEIDING
Geachte bezoeker,
Aan het begin van deze mooie gebeden-site heet ik u van harte welkom.
Hier vindt u alle bekende en veel andere mooie gebeden voor katholieken en andere belangstellenden. Aan diverse gebeden zijn door God en de Heilige Maria bijzondere beloften en uitspraken verbonden. Deze kunt u vinden via de link "Info" naast de titel van het betreffende gebed. De info's  geven ook uitleg over bepaalde gebeden en religieuze zaken.

We bidden tot God, en de heiligen die het dichts bij God staan; met name de heilige Maagd Maria en de heilige Jozef. De betekenis van het woord aanbidden is een verering, alléén van God.

Er zijn ook enkele wetenswaardige geloofszaken aan deze website toegevoegd. Maak hierbij ook kennis met echte afbeeldingen en foto's van Jezus, Maria en de Heilige familie; tevens een rozenkrans-wonder. Op de laatste pagina's van deze website leest u de ontstaansgeschiedenis ervan.

De bedoeling van deze website is, om gelovigen goed te leren bidden: praten met God, zoals Jezus dat ons geleerd heeft met het 'Onze Vader'. Het kan u die rust geven, waarnaar u altijd al zo verlangde. Bidden tot God en de heiligen in de Hemel is zeer belangrijk. Zonder gebed zijn wij overgeleverd aan de willekeur van de duivel en onze vijanden. Hoe meer wij ons toewijden aan God, des te meer zal Hij Zich bezighouden met onze belangen. In 1 Tess.5, 16-18 staat zelfs: Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Zuiver leven is daarbij óók een manier van "bidden" door hen, die de Wil van God voortdurend nastreven. Lees hierover meer in de Engelbewaarder-site bij 19 jan. en 13 feb.
Bid bv. ook tijdens een wandeling; en op een bank in een park of bos; of in een wachtkamer.
Bid niet slechts met uw mond, maar vooral vanuit uw hart; op deze wijze zal uw gebed aankomen in het Hart van de hemelse Vader. Lees hierover ook in de Engelbewaarder-site bij 3 april.

God, Die Liefde is, verlangt zo zeer ook naar onze liefde en toewijding aan Hem. Het is te vergelijken met de liefde die wij voor onze eigen kinderen hebben, waarbij wij wederliefde ontvangen van hen. Net als wij, die contact willen hebben en houden met onze geliefden en kinderen, zo wil God steeds contact hebben met ons, hetgeen geschiedt in ons dagelijks gebed tot Hem. God verlangt liefde en dienstbaarheid aan Hem en de medemens.

Leg uw ziel en leven in de hand van Hem, Die u tot leven geroepen heeft. Elk mens is uit God geboren. Hij is het, Die met ons wil optrekken in dit aardse leven, waarbij Hij ons Zijn gaven van liefde, barmhartigheid en troost wil schenken. Blijf Hem tot uw levenseinde trouw.

DE KRACHT VAN HET GEBED
Woorden van Francisco Palau, (+ 20 maart 1872), uit Tarragona, Spanje, die door paus Johannes Paulus II in 1988 werd zalig verklaard:
"God heeft in zijn voorzienigheid besloten onze ziektes niet te genezen en ons geen genades te schenken, tenzij wij Hem daar om vragen. Hij wil dat wij elkaar redden door middel van gebed. Zoals eens de hemelen van boven dauwden, de wolken de rechtvaardigen beregenden, de aarde zich opende, de Heiland daaruit werd voortgebracht, wilde God dat zijn komst werd voorafgegaan door het gebed van die Maagd, die in de zuiverheid van haar schoot het ongeschapen Woord van God ontving. De Verlosser kwam, en door zijn onafgebroken gebed verzoende Hij de wereld met de Vader.
Het eucharistisch offer, dat wij de Vader iedere dag aanbieden, tezamen met onze eigen gebeden, is niet alleen bedoeld ter gedachtenis aan het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus; het dwingt tevens God in zijn goedheid de genades die voortkomen uit het verlossingswerk van Zijn Zoon, uit te storten over land, provincie, stad, dorp, of de mensen voor wie de Mis is opgedragen. Hier smeken wij de Vader om de verlossing van de wereld, om de bekering van de volkeren.
En omdat God zijn genade ook wil schenken aan hen die er niet om vragen, niet kunnen of willen vragen, verlangt Hij van ons dat wij voor elkaar bidden, opdat wij allemaal gered kunnen worden. God gaf de genade van de bekering aan Sint Augustinus door het gebed van de heilige Monica; ook zou de Kerk St. Paulus niet hebben gehad zonder het gebed van de heilige Stefanus.
Noemenswaardig is dat de apostelen, die uitgezonden werden om aan de volkeren het geloof te brengen en te onderwijzen, het resultaat van hun verkondigingen in eerste instantie toeschreven aan hun gebed en veel minder aan hun woorden. Sterker nog, bij de verkiezing van de zeven diakens die erop uitgestuurd zouden worden om werken van liefde te doen, zeiden zij: 'Wij zullen onszelf toeleggen op gebed en de verkondiging van het Woord.' In de eerste plaats gebed, pas dan de verkondiging van het Woord. Want nooit zouden zij welk volk dan ook kunnen bekeren zonder dat het gebed eerst de genade van de bekering had verkregen. Christus had heel zijn leven lang gebeden, maar preekte niet meer dan drie jaar.'
En zoals God de mens geen genades schenkt, anders dan door gebed, en wil dat wij Hem zien als de Bron van waaruit alle goeds stroomt, zo wil Hij ons ook niet redden van gevaar, onze wonden helen, ons troosten in onze nood, pas dan na ons gebed."

Het vijf-vinger gebeds-advies van Paus Franciscus
1. De duim is de vinger dicht bij u. Begin dus te bidden voor degenen die het dichtst bij u staan. Zij zijn de mensen die het eerst in uw gedachten komen. Het bidden voor onze geliefden is een zoete verplichting.

2. De volgende vinger is de wijsvinger. Bid voor hen die u onderwijzen en u een heilzame weg wijzen. Zij hebben ondersteuning en wijsheid nodig om aan anderen richting te kunnen geven. Gedenk hen altijd in uw gebeden.

3. De derde vinger, de middelvinger, is de langste. Deze herinnert ons aan onze leiders, de bestuurders en allen die gezag hebben. Zij hebben Gods leiding nodig.

4. De vierde vinger is de ringvinger. Het zal u verbazen dat dit de meest kwetsbare vinger is. Deze herinnert u te bidden voor de zwakken, de zieken en hen die gebukt gaan onder problemen. Zij hebben uw gebed nodig.

5. Ten slotte komt u bij uw kleinste vinger. Uw pink helpt u te bidden voor uzelf. Als u voor de andere vier groepen hebt gebeden, zult u in staat zijn om uw eigen noden in het juiste perspectief te zien. En zo leert u op een goede manier voor uw eigen behoeften te bidden!  Een gebed voor iedere vinger.....

Bij het maken van het kruisteken belijden wij ons geloof in de drie-ene God en herdenken wij de kruisdood van JezusEen biddend mens is als een rots in de brandingde levensstormen raken hem wel, maar hij weerstaat ze door de kracht van het gebed. Bidden kunt u overal, ook bv. tijdens een wandeling. Ik wens u veel devotie en Gods zegen.

Webmaster: Albert Romijn.
Maak ook eens kennis met deze religieuze websites: Engelbewaarder-site    en   Goddelijke oproep