LITANIE VAN DE HEILIGE JOZEF
V. Heer, ontferm U over ons.
A. Christus, ontferm U over ons.
V. Heer ontferm U over ons.

V. Christus, aanhoor ons.
A. Christus, verhoor ons.

V. God, hemelse Vader,
A. ontferm U over ons.

V. God, Zoon, Verlosser van de wereld,
A. ontferm U over ons.

V. God, Heilige Geest,
A. ontferm U over ons. 
V. Heilige Drievuldigheid, één God,
A. ontferm U over ons.

Heilige Maria, bidt voor ons. (Na elke aanroeping) Heilige Jozef, bidt voor ons.
Heilige Jozef, roemrijke afstammeling van David.
Heilige Jozef, licht van de aartsvaders.
Heilige Jozef, bruidegom van de Moeder van God.
Heilige Jozef, kuise bewaarder van de Maagd.
Heilige Jozef, voedstervader van de Zoon van God.
Heilige Jozef, zorgvolle verdediger van Christus.
Heilige Jozef, hoofd van het heilig Huisgezin.
Heilige Jozef, allerrechtvaardigste Jozef.
Heilige Jozef, allerzuiverste Jozef.
Heilige Jozef, allervoorzichtigste Jozef.
Heilige Jozef, allerootmoedigste Jozef.
Heilige Jozef, allergehoorzaamste Jozef.
Heilige Jozef, allergetrouwste Jozef.
Heilige Jozef, spiegel van geduld.
Heilige Jozef, beminnaar van de armoede.
Heilige Jozef, voorbeeld van de werklieden.
Heilige Jozef, luister van het huiselijk leven.
Heilige Jozef, beschermer van de maagden.
Heilige Jozef, steun van de huisgezinnen.
Heilige Jozef, troost van de ongelukkigen.
Heilige Jozef, hoop van de zieken.
Heilige Jozef, patroon van de stervenden.
Heilige Jozef, schrik van de duivels.
Heilige Jozef, beschermer van de heilige Kerk.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

God heeft hem aangesteld tot heer over Zijn Huis,  en tot beheerder van al Zijn bezittingen.

Laat ons bidden:
Almachtige God, Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van Uw heilswerk. Geef, dat Uw Kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer.  Amen.