GEBEDEN BIJ HET ALLERHEILIGST SACRAMENT (Info)

Gebed vóór de H. Communie
De nuttiging van Uw allerheiligst Lichaam, Heer Jezus Christus, dat ik, onwaardige, waag te ontvangen, strekke mij niet ten vonnis en veroordeling, maar door Uw goedheid tot bescherming van ziel en lichaam en als een heilzaam geneesmiddel. U, Die als God met de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

De Geestelijke Communie nr.1 (Info)
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen; maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan, smeek ik U tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen. Ik verlang naar U. Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en ik verenig mij geheel en al met U. Laat niet toe, dat ik ooit van U gescheiden worde.

De Geestelijke communie nr.2
Aan Uw voeten, o mijn Jezus, leg ik mij neer en ik bied U het berouw van mijn berouwvol hart aan, dat zich in Uw heilige aanwezigheid vernedert tot in het niets. Ik aanbid U in het sacrament van Uw liefde, de onuitsprekelijke Eucharistie. Ik verlang U te ontvangen in de arme woning die mijn hart U aanbiedt. In afwachting van het geluk van de sacramentele Communie wil ik U op geestelijke wijze ontvangen. Kom tot mij, o mijn Jezus. De liefde omarmt mijn hele wezen in het leven en in de dood. Ik geloof in U, ik hoop op U, en hou van U. Amen.

Gebed bij het Allerheiligste
Heer, schenk ons allen een groot geloof in het mysterie van de Heilige Eucharistie. Laat dit tot uiting komen in een grote eerbied voor deze gave, waarin U Zich aan ons geeft, nu en alle dagen van ons leven.  Amen.

Adoro Te Devote (vertaling van het lied)
Ik aanbid met eerbied U, verborgen God, Die hier onder tekens waarlijk Zich verschuilt: aan U onderwerpt zich heel en al mijn hart, want U schouwend weet ik dat het niets vermag.

Oog en smaak en tastzin wordt in U misleid, het geloof steunt veilig slechts op het gehoor; ik geloof al wat Gods Zoon verkondigd heeft, niets is meer waar dan het woord der Waarheid zelf.

Op het kruis ging slechts uw heil'ge Godheid schuil, hier blijft echter ook uw mensheid diep verhuld; toch belijdend beide met een vast geloof, vraag ik wat berouwvol U de rover vroeg.

Ik zie niet uw wonden, als eens Thomas deed, toch wil ik belijden U als mijnen God; doe in U geloven mij steeds méér en meer, doe mij op U hopen, U beminnen slechts.

O gedachtenisteken van des Heren dood, levend Brood, dat aan den mens het leven geeft, geef mij dat mijn geest in U zijn leven vindt, geef hem als zijn zoetheid U te smaken steeds.

Pelikaan vol goedheid, Jesus onze Heer, reinig mij, onreine, door uw zuiver Bloed, waarvan éne druppel zelfs verlossen kan heel het wereldrond van al zijn zondigheid.

Jesus, dien gesluierd ik hier nu aanschouw, moge lessen, bid ik, zich mijn grote dorst; dat ik ongesluierd ziende uw aangezicht, zalig zij door 't schouwen van uw heerlijkheid. Amen.

Ave Verum (vertaling van het lied)
Gegroet waarachtig lichaam, geboren uit de Maagd Maria, dat werkelijk heeft geleden en voor de mens geofferd is aan het Kruis. Uit wiens doorboorde zijdewater met bloed vloeide. Wees voor ons een voorsmaak tijdens de beproeving van de dood. O Jezus zoet, O Jezus getrouw, O Jezus, Zoon van Maria.

Gebed van eerherstel aan het Allerheiligst Sacrament (info)
Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid U met de grootste eerbied en ik offer U op het aller kostbaarst Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel voor de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor Hij wordt beledigd; en door de oneindige verdiensten van Zijn Allerheiligst Hart en van het Onbevlekte Hart van Maria bid ik U voor de bekering van de arme zondaars.

Gebed voor herstel van de traditionele Eucharistie
Lieve Moeder Maria, Moeder van de Kerk en van de Eucharistie, ik bied mijzelf met innige toewijding aan U, en geef U de offerande van al mijn beproevingen van deze dag, opdat U mij en al mijn lijden voor het hemels Hof zou brengen met deze smeekbede:
Eeuwige Vader, door de oneindige verdiensten van onze Verlosser Jezus Christus en van de Allerheiligste Maagd Maria smeek ik U om de bespoediging van de wederopbouw van de ene ware Kerk van Christus zoals U haar hebt bedoeld.

Jezus Christus, ik smeek U om instorting van Uw goddelijke liefde in de priesters, opdat zij het vuur en de moed mogen vinden om de waardigheid van het Heilig Misoffer in ere te herstellen.

Heilige Geest, ik smeek U om de genaden van inzicht, verlichting en inkeer voor alle dwalende priesters en leken. Heilige aartsengel Michael, ik smeek u om de ontworteling van elke invloed van duisternis en misleiding binnen de Kerk.

Heilige aartsengel Rafael, ik smeek u om genezing van de kanker van alle modernisme in de Kerk van Christus.

Heilige aartsengel Gabriël, ik smeek u om opening van de harten van alle priesters en leken voor de volheid van Gods Waarheid, en de inspiraties van de Heilige Geest.

Alle heilige engelen van God, ik smeek u om aanhoudende smeekbeden bij Gods barmhartigheid om een grondige zuivering van alle mensenharten, en om uw tussenkomst voor een spoedige overwinning van Gods Licht in de Kerk.

Heilige priesters van alle eeuwen, ik smeek u om uw onophoudelijke voorspraak voor alle godgewijden van elke rang, opdat zij hun ware roeping mogen herontdekken en al hun handelingen, woorden en al hun ijver mogen wijden aan de voltooiing van het werk waartoe God hen heeft bestemd.
Onze Vader…   Wees gegroet…   Eer aan de Vader…

Osalutáris Hóstia (lied met vertaling)
O salutáris Hóstia, Quae caeli pandis óstium, Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxílium.
O heilzame Hostie, Die de Hemeldeur opent, zware strijden beangstigen ons; geef kracht, breng hulp.

Uni trinóque Dómino Sit sempitérna glória Qui vitam sine término Nobis donet in pátria.  Amen.
Aan de ene  en drievuldige Heer zij eeuwige glorie, Die het leven zonder einde ons moge geven in het Vaderland. Amen.

Tantum ergo (lied met vertaling)
Tantum ergo Sacramentum, veneremur cernui, et antiquum documentum, novo cedat ritui; praestet fides supplementum, sensuum defectui.
Laten  wij dan diep gebogen dit grote Sacrament vereren. Het oude gebruik moet wijken voor deze nieuwe instelling. Laat het geloof aanvullen waar zintuigen tekortschieten.

Genitori, Genitoque, laus et iubilatio, salus, honor, virtus quoque, sit et benedictio; procedenti ab utroque compar sit laudatio.  Amen.
Aan de Vader en de Zoon zij lof en jubel, heil, eer, macht en zegeningen; aan Hem, Die uit Beiden voortkomt, zij gelijke hulde.  Amen.

Laat ons bidden
God, Gij hebt ons in het wonderbaar Sacrament een gedachtenis van Uw lijden nagelaten. Wij vragen U: doe ons zo de heilige geheimen van Uw Lichaam en Bloed vereren, dat wij de uitwerking van Uw verlossing altijd in ons mogen ervaren. U, Die in eenheid met de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst door de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb