DE BENEDICTUS MEDAILLE

Gebed ter ere van de H. Benedictus
Heilige vader Benedictus, die door uw wijze onderrichtingen vele mensen tot God hebt gebracht, wij bidden u, bevrijd ons door het dragen van deze medaille van alle duivelse listen, en geef ons uw zegenrijke hulp, opdat wij, door u na te volgen op de weg van Gods geboden, eens deel mogen hebben aan uw verheerlijking. Door Christus onze Heer.  Amen.

 

 
De voorkant van de Benedictus medaille
De medaille van Benedictus is een aandenken waarop de geestelijke boodschap van Sint Benedictus staat samengevat. Zowel zijn leven als de Regel getuigen van zijn aanhoudend gevecht met de machten van het kwaad. Daarbij stelt hij steeds zijn vertrouwen op het Kruis van Christus, het teken van de definitieve overwinning op die machten. Zij die met geloof deze medaille dragen, mogen vertrouwen op een krachtige, geestelijke bescherming.

Aan deze kant zien we Sint Benedictus. Hij houdt het Kruis, waarop hij zijn vertrouwen stelt in zijn rechterhand omhoog geheven. In zijn linkerhand toont hij de Regel, die allen die hem volgen door het Kruis naar het Licht zal voeren. Aan de ene zijde van Benedictus ziet u een gebroken beker, aan de andere  zijde  een  raaf  die vergiftigd  brood  wegneemt. Deze afbeeldingen herinneren aan gebeurtenissen uit het leven van Benedictus. Toen hij abt was in het klooster van Vicovaro heeft men geprobeerd hem te vergiftigen, door hem een beker met vergiftigde wijn aan te reiken. Als hij een  Kruisteken  maakt  over  deze  beker, breekt hij. Het vergiftigd stuk brood wordt door een vijandig priester aan Benedictus  aangeboden. Deze  laat  het  door  een  raaf wegbrengen  naar  een  plaats  waar  niemand  zal  komen, opdat  het geen  schade  kan  veroorzaken. Rondom de afbeelding van Benedictus staat de tekst:  Ejus in obitu nostro presentia muniamur: Dat wij bij onze dood door zijn aanwezigheid  gesterkt mogen worden.

 

De achterkant van de Benedictus medaille
Hieronder staat de uitleg  van de verschillende afkortingen: In de vier hoeken van het kruis: C.S.P.B.: Crux Sancti Patris Benedicti: Kruis van de heilige vader Benedictus. Bovenaan het Kruis staat: PAX: Vrede. Op het Kruis, verticaal staan de afkortingen: C.S.S.M.L.: Crux Sacra Sit Mihi Lux: Dat het heilig Kruis  mijn licht zij.

Op het Kruis, horizontaal staat de afkorting: N.D.S.M.D.: Non Draco Sit Mihi Dux: Dat de draak mij niet tot gids zij. De overige letters langs de rand betekenen: V.R.S.: Vade Retro Satana: Ga weg, Satan. N.S.M.V.: Numquam Suade Mihi Vana: Verleid mij nooit tot ijdel gedrag. S.M.Q.L.: Sunt Mala Quae Libas: Wat je wil is vergif. I.V.B.: Ipse Venena Bibas: Drink zelf je gif. Deze afkortingen zijn zinnen die Sint Benedictus gezegd heeft in ogenblikken van aanvechting en bekoring. De laatste twee zijn een herinnering aan de gebeurtenis met de gifbeker, die op de andere zijde staat afgebeeld.


Geschiedenis van de medaille
Door de vele gunsten bij vertrouw vol dragen verkregen, is de medaille van de H. Benedictus reeds eeuwen lang een voorwerp van godsvrucht voor de gelovigen. Het gebruik is vooral toegenomen sinds het jaar 1742, toen paus Benedictus XIV het in een brief met zijn met zijn apostolisch gezag heeft goedgekeurd en aanbevolen. In 1880 liet de abt van Monte Cassino een medaille slaan ter gedachtenis aan het 14e eeuwfeest van de geboorte van St. Benedictus, welke medaille thans algemeen in gebruik is.

Geestelijke gunsten, onverwachte bewijzen van bescherming in gevaren van allerlei aard, tonen dat het vertrouwen van de gelovigen alle aanbeveling verdient. Bijzonder is zij altijd beschouwd als een wapen tegen de duivel, tot afweer van zijn bekoringen en slechte invloed.

De medaille behoort gewijd te zijn volgens de formule van paus Benedictus XIV, die men vindt in het rutuale romanum. Deze wijding is voorbehouden aan priesters van de orde van St. Benedictus of aan andere priesters die daartoe een speciale volmacht hebben.

De gewijde medaille is een sacramentale en dankt haar kracht dus aan de gebeden en zegeningen van de Kerk. Ze is geen onfeilbaar middel om bepaalde gunsten van God te verkrijgen, maar wel een zeer krachtig middel, omdat de H. Kerk, de Bruid van Christus, als voorspreekster optreedt.

Naast deze medaille die men bij zich draagt, zijn er ook kruisjes waarin de medaille in het midden is verwerkt.

Maak jouw eigen website met JouwWeb