DE MACHT VAN DE HEILIGE MICHAEL

In de persoon van de Heilige Aartsengel Michael vereert de H. Kerk de hoogste van de zeven Geesten, die zich ophouden voor de troon van God, de Prins van alle Engelen. Zijn naam "Michael" betekent "Wie is als God?" en wijst op de verhevenheid en de bediening van het Hoofd van de Engelen.

Hij is de vertegenwoordiger van de Allerhoogste, de Engel bij uitstek, de samenvatting van de negen koren, de schoonste, de machtigste van de hemelse Geesten.

Vooreerst is hij de grote overwinnaar van Satan. Bij de eerste hemelse strijd, treedt hij op als "de Prins van de nederigheid" en verplettert de hoogmoedige Lucifer.

Hij is de Ridder en de eerste Dienaar van de H. Maagd, de Koningin van de Engelen. Hij is de Bewaarengel van Christus. Hij vergezelt Diens menselijke natuur.


Hij is de Engel van het Heilig Hart, de Bewaarengel van de Heilige Eucharistie, de Engel van het Heilig Misoffer.
Hij zal de Engel zijn van de laatste tijden, en de overwinnaar van de Antichrist. Daarna de Engel van het algemeen oordeel en uiteindelijk de Engel Onderkoning van het Paradijs, door God aangesteld als Prins en Meester van alle zielen die het Rijk der hemelen willen binnentreden.

Aan de eerbiedwaardige Philomena St. Colomba sprak hij: "Maak de mensen bekend dat ik over een grote macht beschik bij de Allerhoogste. Zeg hen dat ze zich tot mij moeten wenden in hun nood, en dat mijn vermogen voor hen onbeperkt is."

Daarop volgde een uitdrukkelijk bevel: "Maak hen mijn verhevenheid bekend!" En ik begreep heel duidelijk dat hij dit niet zei voor zijn eigen roem, doch enkel en alleen voor Gods glorie, die hij zozeer behartigt.

Van zijn tussenkomsten herinneren wij ons de drievoudige verschijning en zijn vraag om een heiligdom op de Garganoberg in Italië en ook op de Mont Tombe, gelegen in een woud aan de grens tussen Normandië en Bretagne in Frankrijk. God zorgde dat de berg door een zware storm afgescheiden werd van het vasteland en omringd door water. Het werd de Mont St. Michel in Frankrijk.

De verschijning met een vlammend zwaard naast Paus Leo I bij Rome: Attila de Hun, die met zijn woeste krijgers alle landen van West-Europa met ongekende wreedheid veroverd en verwoest had, trok zich bij het zien van die grote schitterende krijger met zijn vlammend zwaard naast de Paus, in versneld tempo over de Alpen terug.

Het stoppen van de verschrikkelijke pestepidemie in het jaar 590: Paus Gregorius de Grote schreef grote boeteprocessies voor tot O.L.Vrouw om een einde te maken aan deze gruwelijke ziekte. Toen verscheen de Heilige Aartsengel op de top van de Engelenburcht te Rome. Iedereen zag dat hij een gebaar maakte alsof hij zijn zwaard terug in de schede stak, en de mensen beseften dat ze verhoord waren. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb