GEBEDEN TOT DE HEILIGE JOZEF

Tot U, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, na de hulp van Uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook Uw bescherming af. Wij bidden U ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn Bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door Uw machtige bijstand. Dat vragen wij omwille van de liefde, die U heeft verbonden met de Onbevlekte Maagd en Moeder van God en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede Gij het Kind Jezus hebt omhelsd. Zorgzame bewaarder van het Heilige Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de Hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de Heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in Uw blijvende bescherming, opdat wij naar Uw voorbeeld en gesteund door Uw hulp heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de Hemel verkrijgen.  Amen.

 Gebed tot de Heilige Jozef voor de jeugd
Glorierijke heilige Jozef, Bruidegom van Maria, strek Uw vaderlijke bescherming uit over alle kinderen en jongeren van de hele wereld. Gij, die de macht bezit het meest onmogelijke mogelijk te maken. Voorzie in onze huidige nood. Richt Uw vaderogen op de belangen van de kinderen en jongeren. Kom hen te hulp en neem de belangrijke zaken die wij U aanbevelen, onder Uw milde bescherming, opdat hun gelukkige uitslag tot glorie van God moge strekken, en alle kinderen en jongeren ten goede mag komen.  Amen.

Gebed om hulp tot de Heilige Jozef
Roemrijke Heilige Jozef, Uw bijna grenzeloze macht strekt zich uit over al onze noden en U kunt voor ons de meest onmogelijke zaken mogelijk maken. Zie met vaderlijke liefde neer op de belangen van Uw kinderen. Schenk ons de genade, dat wij samen voorwaarts gaan, dat wij de handen ineen slaan, dat wij één van hart zijn, dat we innerlijk één zijn in opvatting, dat ons denken één zij, dat wij verenigd open staan voor de stilte, dat wij beschouwend één worden, dat onze lippen samen de Hemelse Vader om erbarmen smeken.  Amen.

Het memorare tot de Heilige Jozef (van St. Bernardus)
Gedenk, o allerzuiverste Bruidegom van Maria en mijn zeer beminde Beschermer, heilige Jozef, dat het nooit gehoord is dat iemand die Uw zorg afsmeekte en Uw hulp inriep, ongetroost bleef. Aangemoedigd door dit vertrouwen, kom ik tot U en beveel ik mij met alle vurigheid van mijn geest ook bij U aan. Verwerp mijn bede niet, o Voedstervader van de Heiland, maar aanvaard ze welwillend.  Amen. Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader...

Dagelijks gebed tot St. Jozef (in maart)
Heilige Jozef, Voedstervader van het goddelijk Kind Jezus, Beschermer van het Heilig Huisgezin, kuise Bruidegom van de Heilige Maagd Maria, vol vertrouwen bidden wij tot U, machtige Voorspreker in alle nood
- Help de zielen van het vagevuur en breng hun bevrijding.
- Ondersteun de stervenden.
- Behoed en zegen onze gezinnen.
- Genees de zieken, naar ziel en lichaam.
- Steun allen die lijden.
- Red onze jeugd uit de talloze verleidingen waaraan zij is blootgesteld.
- Geef dat wij een zuiver en sober leven leiden.
- Inspireer alle bisschoppen en priesters tot grote nederigheid, volkomen trouw en heilige toewijding.
- Schenk de genade van bekering aan de vele verdwaalde en afvallige zielen.
- Leid de kleine rest van trouwe christenen tot vurige liefde en totale overgave aan Jezus en Maria.
- Bescherm heel bijzonder onze geliefde Paus.
- Leid de heilige Kerk van Jezus door de storm van verwarring en vervolgingen heen, tot de overwinning over de satanische machten.
- Moge Maria, onze Hemelse Moeder, weldra de kop van de slang verpletteren.
- Breng alle zielen tot de echte vrede in Gods Koninkrijk op aarde.
- Help ons in deze eindstrijd en leid ons tot het enige grote doel van ons bestaan: leven in Gods Liefde, nu en altijd!

Dank U, heilige Jozef; nog nooit werd iemand teleurgesteld, die op U vertrouwde.

Jezus, Maria en Jozef, ik bemin U, red de zielen.