LITANIE VAN DE HEILIGE NAAM VAN JEZUS

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Jezus, aanhoor ons.
Jezus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Jezus, Zoon van de levende God, ontferm U over ons.

Jezus, glans van de Vader, ontferm U over ons.

Jezus, verblindende luister van het eeuwig licht, ontferm U over ons.

Jezus, koning van de heerlijkheid, ontferm U over ons.

Jezus, zon van de gerechtigheid, ontferm U over ons.

Jezus, Zoon van de Maagd Maria, ontferm U over ons.

Beminnelijke Jezus, ontferm U over ons.

Bewonderenswaardige Jezus, ontferm U over ons.

Jezus, sterke God, ontferm U over ons.

Jezus, Vader van de komende tijden, ontferm U over ons.

Jezus, Verkondiger van Gods raadsbesluiten, ontferm U over ons.

Allermachtigste Jezus, ontferm U over ons.

Allergeduldigste Jezus, ontferm U over ons.

Allergehoorzaamste Jezus, ontferm U over ons.

Jezus, zacht en ootmoedig van hart, ontferm U over ons.

Jezus, Minnaar van de zuiverheid, ontferm U over ons.

Jezus, onze Minnaar, ontferm U over ons.

Jezus, God van de vrede, ontferm U over ons.

Jezus, Bron van het leven, ontferm U over ons.

Jezus, Toonbeeld van de deugden, ontferm U over ons.

Jezus, ijveraar voor de zielen, ontferm U over ons.

Jezus, onze God, ontferm U over ons.

Jezus, onze Toevlucht, ontferm U over ons.

Jezus, Vader van de armen, ontferm U over ons.

Jezus, Schat van de gelovigen, ontferm U over ons.

Jezus, goede Herder, ontferm U over ons.

Jezus, waarachtig Licht, ontferm U over ons.

Jezus, eeuwige Wijsheid, ontferm U over ons.

Jezus, eindeloze Goedheid, ontferm U over ons.

Jezus, onze Weg en ons Leven, ontferm U over ons.

Jezus, Vreugde van de Engelen, ontferm U over ons.

Jezus, Koning van de Aartsvaders, ontferm U over ons.

Jezus, Meester van de Apostelen, ontferm U over ons.

Jezus, leraar van de Evangelisten, ontferm U over ons.

Jezus, Sterkte van de Martelaren, ontferm U over ons.

Jezus, Licht van de Belijders, ontferm U over ons.

Jezus, Zuiverheid van de Maagden, ontferm U over ons.

Jezus, Kroon van alle Heiligen, ontferm U over ons.

Wees genadig, spaar ons, Jezus.

Wees genadig, verhoor ons, Jezus.

Van alle kwaad, verlos ons, Jezus.

Van alle zonden, verlos ons, Jezus.

Van Uw toorn, verlos ons, Jezus.

Van de listen van de duivel, verlos ons, Jezus.

Van de geest van onkuisheid, verlos ons, Jezus.

Van de eeuwige dood, verlos ons, Jezus.

Van de verwaarlozen van Uw inspraken, verlos ons, Jezus.

Door het geheim van Uw heilige menswording, verlos ons, Jezus.

Door Uw geboorte, verlos ons, Jezus.

Door Uw kindsheid, verlos ons, Jezus.

Door Uw goddelijk leven, verlos ons, Jezus.

Door Uw arbeid, verlos ons, Jezus.

Door Uw doodsstrijd en Uw lijden, verlos ons, Jezus.

Door Uw kruis en Uw verlatenheid, verlos ons, Jezus.

Door Uw smarten, verlos ons, Jezus.

Door Uw dood en Uw begrafenis, verlos ons, Jezus.

Door Uw verrijzenis, verlos ons, Jezus.

Door Uw hemelvaart, verlos ons, Jezus.

Door de instelling van Uw allerheiligste Sacrament, verlos ons, Jezus.

Door Uw vreugden, verlos ons, Jezus.

Door Uw heerlijkheid, verlos ons, Jezus.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Jezus.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Jezus.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons, Jezus.

Jezus, aanhoor ons. Jezus, verhoor ons.

Laat ons bidden:
Heer Jezus Christus, Die gezegd hebt: "Vraagt en gij zult verkrijgen; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden", wij smeken U, ontsteek in ons het vuur van uw goddelijke liefde, opdat wij U met heel ons hart, met woord en daad beminnen en nooit ophouden U te loven. Heer, maak dat wij steeds Uw heilige Naam niet alleen vrezen maar ook beminnen, want Gij onttrekt nimmer Uw leiding aan hen, die Gij in de hechtheid van Uw liefde bevestigd hebt. U, Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.