HET KROONTJE VAN DE LIEFDE (info)

Dit wordt op een gewone Rozenkrans gebeden.

Jezus: Voor deze laatste tijden verlang Ik, naast de godsvrucht tot Mijn heilige Moeder, dat je Mij  je liefde zult uitdrukken met het bidden van  een "Kroontje" (Rozenkransje), zoals Ik je dit zal tonen."

God, kom mij te hulp! Heer, haast U mij te helpen.

Bid vanaf het Kruisje tot de medaille
Geloofsbelijdenis:: Ik geloof in God ...

Bid 3x: Jezus, ik bemin Uw Kerk, red haar!

Bid voor de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria
Wees gegroet, Maria ...

Bid, opdat Jezus spoedig in Zijn heerlijkheid komt
Onze Vader ...


V.: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A.: zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Bid op de kraal tussen elk tientje
Jezus, mijn Liefde, ik vertrouw op U.

Bid op de kralen van het 1e tientje
Jezus, ik bemin U, vergeef ons.

Bid op de kralen van het 2e tientje
Jezus, ik bemin U, red ons.

Bid op de kralen van het 3e tientje
Jezus, ik bemin U, genees ons.

Bid op de kralen van het 4e tientje
Jezus, ik bemin U, verlos ons.

Bid op de kralen van het 5e tientje
Jezus, ik bemin U, heilig ons.

V.: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A.: zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.