MORGENGEBEDEN

Het Kruisteken (Info)
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige  Geest.  Amen.

Morgengebed (Info)
Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid Uw Opperste Majesteit. Ik bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd U toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag U alle werken op, die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot Uw eer en tot zaligheid van mijn ziel, en ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen, en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen.

Morgengebed tot Maria
Lieve moeder Maria, nu God mij het licht van de nieuwe dag heeft geschonken, keer ik mij tot U, die mijn hart verlicht. U heeft zich vannacht over mijn zwakheid ontfermd, opdat ik vandaag sterk voor U zou zijn. U hebt mij vannacht gevoed met de sappen van Uw ziel, opdat ik vandaag zuiver voor U zou zijn. U hebt mij vannacht aan Uw Hart gesust, opdat ik vandaag een bloem van liefde zou zijn. Zoals een bloem vervuld wordt van het zonlicht om de schepping te verblijden, zo hebt U mij vannacht met Uzelf vervuld, opdat ik mijn wereld met U zou verblijden. De weg naar het Avondland is vol gevaren, doch wat zou ik vrezen? Uw parfum zal mij nog steeds omgeven wanneer ik met de zon te ruste ga. O, Moeder, ik mag vandaag voelen met Uw Hart, denken met Uw geest, spreken met Uw mond, handelen met Uw handen, kijken met Uw ogen en luisteren met Uw oren. Mag ik vandaag een volmaakte spiegel van Uw ziel zijn, die het allerzuiverste Licht waarmee God U heeft doordrongen, afstraalt op alle zielen die vannacht geen warmte hebben gevoeld en vandaag geen licht zullen zien.

Zegenbede (Info)
Heer, geef mij Uw zegen. Bescherm mij tegen alle kwaad, en geleid mij tot het eeuwig Leven.  Amen.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God mogen rusten in vrede.  Amen.

Gebed tot mijn Engelbewaarder (Info)
Engel van God, die mijn bewaarder zijt en aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.  Amen.
Heilige Engelbewaarder, wil altijd voor mij en met mij bidden tot God. Ik dank u voor uw bescherming, bijstand, leiding en voorspraak.

Oefening van geloof
Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; dat God de Zoon voor ons is Mens geworden en aan het Kruis gestorven; dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, Die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof!

Oefening van hoop
Oneindig Goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van U te verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genaden, die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, Die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in Uw beloften. Heer, versterk mijn hoop!

Oefening van liefde
God van Liefde, ik bemin U boven alles uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde!

Onze Vader (Info)
Onze Vader, Die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome; Uw Wil geschiede op aarde  zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.  Amen.

Wees gegroet
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U; Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.  Amen.

Eer aan de Vader
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Gebed om Gods bescherming
Heer, wil deze dag verder bij mij zijn; wil mij en al Uw kinderen beschermen tegen onheil, de gevaren in de wereld en het kwade van de duivel. Bewaar ons in Uw hand. Help mij deze dag christelijk en nuttig door te brengen.  Amen.

Tafelgebeden
Vóór het eten: Heer, zegen ons en deze gaven, die wij van Uw mildheid mogen ontvangen, door Christus onze Heer.  Amen. Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Onze Vader ...  De Koning van de eeuwige heerlijkheid make ons tot deelgenoot van het hemels gastmaal.  Amen.

Ná het eten: Almachtige God, wij danken U voor de gaven, die wij van Uw mildheid hebben mogen ontvangen, en voor al Uw weldaden. U, Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.  Amen. Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Onze Vader... Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God mogen rusten in vrede.  Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb