GEBEDEN TOT GOD DE ZOON

Toewijding aan de Barmhartige Jezus.
Barmhartige Jezus, Uw goedheid is oneindig en de schatten van Uw genade zijn onuitputtelijk. Ik vertrouw grenzeloos op Uw barmhartigheid, die al Uw werken overtreft. Ik wijd mij volkomen aan U en wil leven in de stralen van Uw Genade en Liefde, die op het Kruis uit Uw Hart gevloeid zijn. Ik wil Uw barmhartigheid bekend maken en vooral bidden voor de bekering van de zondaars. Ik wil de armen, de bedroefden en de zieken troosten en steunen. U echter zult mij beschermen als Uw eigendom en Uw eer, want ik vrees alles van mijn zwakheid en verwacht alles van Uw barmhartigheid. Moge de hele mensheid de onbegrijpelijke diepte van Uw barmhartigheid kennen, haar hele hoop erop stellen, en haar loven en prijzen tot in eeuwigheid.  Amen.

Gebed van de Vrouwe van alle Volkeren (Info).
Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu Uw Geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog. Moge de Vrouwe Van Alle Volkeren, die eens Maria was, onze voorspreekster zijn.  Amen.

Toewijding aan Jezus, Koning van alle volkeren (van paus Leo XIII).
Allerzoetste Jezus, Verlosser van het mensdom, zie op mij neer nu ik in alle ootmoed voor U ben neergeknield. Ik behoor U toe en ik wil U ook toebehoren, maar om nog inniger met U verenigd te worden, wijd ik mij heden toe aan Uw Allerheiligst Hart. Velen hebben U nooit gekend; velen hebben Uw geboden veracht en zich van U afgekeerd. Allergoedertierendste Jezus, heb medelijden met al deze mensen en trek hen tot Uw Heilig Hart. Heer, wees Koning, niet alleen over de getrouwen die zich nooit van U hebben verwijderd, maar ook over de kinderen die als de verloren zoon U hebben verlaten. Maak dat ze spoedig terugkeren naar het Vaderhuis en dat ze niet omkomen van ellende en honger. Wees Koning over hen, die door dwaling zijn misleid of door scheuring zijn afgescheiden. Breng hen terug in de haven van de waarheid en tot de eenheid van het geloof, opdat er weldra één kudde zal zijn en één Herder. Wees de Koning over allen, die nog ronddolen in de duisternis van het heidendom of de valse godsdiensten, en leid hen tot Uw Licht en Uw Rijk. Sla Uw barmhartige ogen op de kinderen van het volk dat zo lang Uw uitverkoren volk is geweest, en moge het Bloed dat weleer over hen is afgeroepen, ook nu over hen neerkomen, maar dan als een doopsel van verlossing en van leven. Heer, geef aan Uw Kerk ongestoorde vrede en vrijheid. Schenk aan alle volken rust en orde. Geef, dat over de hele aarde eindelijk deze éne kreet weerklinkt: "Eer aan het Goddelijk Hart dat ons het heil heeft gebracht; aan dat Hart zij eer en lof in eeuwigheid!"  Amen.

Gebed van overgave.
In de wonden van mijn Jezus en in het Hart van mijn God, leg ik al mijn zorgen en lasten, leg ik mijn toekomstig lot. En dan vrees ik strijd nog arbeid, ziels- nog lichaamssmart. Alles wat mij overkomt leg ik neer in Jezus' Hart. Alles, alles komt ten goede aan de ziel, die Hem bemint. Lieve Jezus, ik bemin U, Gij zijt mijn Vader, ik ben Uw kind. Engelen en heiligen, waak en bid voor mij, vandaag, vannacht en alle dagen van mijn leven. Draag aan de Allerheiligste Drievuldigheid op iedere klop van mijn hart, elke ademhaling als een acte van liefde, dank en eerherstel, in en voor en met alle zielen, die leven en zullen leven, alle zielen die vandaag en vannacht moeten sterven en de arme zielen in het vagevuur.  Amen.

Gebed van overgave (van de Zalige Charles de Foucauld).
Mijn Jezus, ik geef U mijn handen om Uw werk te verrichten en Uw zegen te verspreiden; ik geef U mijn voeten om Uw weg te gaan; ik geef U mijn ogen, opdat Gij ze zult richten en doen stralen van Uw zachtheid; ik geef U mijn verstand om te denken; ik geef U mijn mond om te spreken Uw Woord van wijsheid en liefde; ik geef U mijn geest om in mij te bidden; ik geef U bovenal mijn hart, om met dat hart Uw hemelse Vader te beminnen, Uw lieve Moeder en alle mensen. Laat mij kleiner worden en wordt Gij groter in mij, opdat niet ik meer leve, niet ik meer bidde, niet ik meer werke, maar Gij, Almachtige God, Zoon van de hemelse Vader, liefdevolle Verlosser.

Gebed tot de Goddelijke Voorzienigheid (H. Maria de Mattias).
Heer, in Uw Goddelijke Voorzienigheid zijt Gij de machtige Uitdeler van alle genadegaven. Wij aanbidden en beminnen U. Op U stellen wij heel ons vertrouwen! Gij zijt onze Kracht, ons Licht, onze Rijkdom, onze Hoop, ons Voedsel en ons Leven. Open voor ons de schoot van Uw barmhartigheid en ontferm U over ons.  Amen.

Toewijding aan het Heilig Hart van Jezus.
O Christus Koning, werkelijk tegenwoordig in het allerheiligst Sacrament des Altaars, Uw Goddelijk Hart klopt in oneindige liefde voor alle mensen. Altijd spreekt U weer voor ons ten beste bij de Vader. Vol liefde en aanhankelijkheid en vol vertrouwen in Uw goedheid vernieuwen wij onze toewijding aan U. Goede Jezus, wij erkennen U als Koning van hemel en aarde en speciaal als Koning en middelpunt van onze harten. Schenk ons alle genaden die wij nodig hebben, om Uw Koninkrijk in ons dagelijks leven te verwerkelijken. Help ons, alle verleidingen van deze wereld te weerstaan, en de duivel met al zijn kwaad te overwinnen, zodat we trouw mogen zijn aan de toewijding aan U, en die we thans vernieuwen. Heilig Hart van Jezus, Koning Christus, wij houden van U. Help ons in die liefde te groeien en ook anderen tot die liefde te brengen, zodat U moge regeren in alle harten.  Amen.

Dagelijks gebed om Gods ontferming (Info).
Heb erbarmen, Heer, met hen die U beledigen en smaad aandoen, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen.
Heb erbarmen, Heer, met deze wereld van mensen die U ergernis geven, bevrijd hen van de geest van de duivel.
Heb erbarmen, Heer, met hen die U ontvluchten, schenk hun de liefde voor de H. Eucharistie.
Heb erbarmen, Heer, met hen die hun berouw zullen komen betonen aan de voet van het glorievolle Kruis, dat zij er de vrede en de vreugde in God onze Verlosser vinden.
Heb erbarmen, Heer, opdat Uw Rijk kome, maar red hen, er is nog tijd. Kom Heer Jezus.  Amen. 1 Onzevader en 10 Weesgegroeten. Eer aan de Vader …

Afsmeking van de goddelijke deugden.
O, goede en allerzoetste Jezus, zie, ik werp mij op mijn knieën voor Uw Aanschijn neder. Wil in mijn hart prenten: levendige gevoelens van geloof, hoop en liefde. Geef mij een oprecht berouw over mijn zonden met het vaste voornemen mij daarvan te beteren. Dat bid en smeek ik U. Vol ontroering en smart beschouw en overweeg ik daarbij Uw vijf Wonden, eraan denkend, wat reeds de profeet David, U, Goede Jezus, over Uzelf liet zeggen: "Zij hebben Mijn handen en voeten doorboord, zij hebben al Mijn beenderen geteld."
Onze Vader ...     Wees gegroet ...     Eer aan de Vader ...

Gebed van toewijding van de apostelen van de Barmhartige Liefde en het Goddelijk Aanschijn (Info).
O Jezus, goede Jezus, door Wiens oneindige Liefde de wereld geschapen en vrijgekocht is, en Die deze wil redden, neem mij op bij diegenen, die willen werken voor de triomf van Uw Rijk van Liefde op aarde. Aanvaard voor dit doel de totale overgave van mijzelf, waardoor ik mij in Uw dienst stel. Ik zal de afbeelding van Uw Goddelijk Aanschijn verspreiden, en U smeken de trekken van Uw Goddelijk Gelaat in alle zielen te vernieuwen. O Jezus, doe wonderen van bekering, en roep de apostelen van de nieuwe tijd, de nieuwe apostelen voor deze grote taak. Stort over de hele wereld de stromen van Uw barmhartige liefde die, door het kwaad uit te roeien, de aarde zal vernieuwen, zodat de harten, vervuld van liefde, de praktijk van het Evangelie tot het licht van de zon terugbrengen. (Milaan, 25 april 1969)

Dagelijks (noveen-)gebed tot het H. Hart van Jezus (Info).
O Heer, Jezus Christus, aan Uw Allerheiligst Hart vertrouw ik deze intentie toe ....... (noem uw intentie). Zie slechts op mij neer, en doe dan wat Uw Hart U ingeeft. Laat Uw Heilig Hart beslissen. Ik reken op Uw Hart. Ik vertrouw er op. Ik werp mij aan de voeten van Uw barmhartigheid. Heer Jezus, U zult mij niet in de steek laten. Heilig Hart van Jezus, ik bemin U; mijn vertrouwen op U is onbegrensd. Heilig Hart van Jezus, ik geloof in Uw liefde voor mij. Heilig Hart van Jezus, Uw Rijk kome. O Heilig Hart van Jezus, ik heb om veel gunsten gebeden, maar ik vraag U dringend om deze. Neem het en leg het in Uw Heilig Hart. Als de Eeuwige Vader het ziet bedekt met Uw Kostbaar Bloed, zal Hij niet weigeren. Het zal niet meer mijn gebed zijn, maar het Uwe. O Jezus, O Heilig Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U. Laat mij nooit in verwarring worden gebracht.  Amen.

Dagelijks gebed om 3 uur 's middags.
Jezus, U stierf, maar de bron van leven stroomde uit over de zielen, en de oceaan van Barmhartigheid werd geopend voor heel de wereld. O Bron van leven, onmetelijke Goddelijke barmhartigheid: omvat heel de wereld en stort U over ons uit! O Bloed en Water, die stroomden uit het Hart van Jezus als een bron van Barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U.

Gebed voor de eenheid van mijn ziel met Jezus.
Heer, bevrijd mijn ziel van de duivel. Heer, bevrijd mijn ziel van alle ijdele en hoogmoedige gedachten. Heer, bevrijd mijn ziel van alle egoïsme. Heer, bevrijd mijn ziel van alles en van allen, die mijn vereniging met U kunnen hinderen. Heer, bevrijd mijn ziel van elk oordeel, dat strijdig is met de naastenliefde. Heer, bevrijd mijn ziel van gehechtheid aan personen en aardse dingen. Heer, bevrijd mijn ziel van alle verwarring, alle twijfel en alle angst die teneerdrukt. Heer, bevrijd mijn ziel van alle geestelijke kwalen. Heer, ik offer mij aan U op zoals ik ben, met al wat ik heb. Maak mij zoals Gij wilt dat ik ben. Heer, wees méér dan een Rechter voor mij, en veeleer en steeds mijn Heiland. Heer, Gij zijt mijn Vrede en mijn Licht, mijn Weg en mijn Leven. Heer, Gij zijt, mijn Alles en mijn enige grote oneindige Weldoener. Heer, geef mij de doorzichtigheid van ziel, opdat mijn vereniging met U, oneindige Doorzichtigheid, van mij één enkele eenheid make met U, zoals Gij één zijt met de Vader en de Heilige Geest.  Amen.

Gebed tot de H. Birgitta voor de eenheid in het geloof.
Met groot vertrouwen komen wij tot U, Heilige Birgitta. In deze tijden van tweedracht en ongeloof bidden wij U om uw voorspraak ten gunste van hen die van de Kerk van Jezus Christus zijn afgescheiden. Gij hebt het bittere lijden van onze gekruisigde Heiland, de prijs voor onze Verlossing mogen zien. Wij bidden U, verkrijg voor allen die niet tot de schaapstal van Christus behoren, de genade van het ware geloof! Geef dat de verstrooide schapen terugkeren naar huis, tot de ene ware Herder, tot onze heer Jezus Christus.

Gebed voor de vrede.
Christus, Vredevorst van deze wereld, red ons uit de moeilijkheden en verwarring van deze tijd. Trek door Uw barmhartigheid alle afgedwaalden en allen die zich van U hebben afgekeerd tot Uw Goddelijk Hart, zodat alle zielen een diepe liefde voor U opvatten, hun zonden berouwen, en U als de Vredevorst van deze wereld erkennen, U liefhebben, loven en prijzen tot in eeuwigheid. Mijn Jezus, Barmhartigheid!

Oud gebed, aanbevolen door de H. Ignatius van Loyola.
Ziel van Christus, heilig mij! Lichaam van Christus, maak mij zalig! Water uit de Zijde van Christus, reinig mij! Lijden van Christus, versterk mij! O goede Jezus, verhoor mij! Binnen Uw Wonden, verberg mij! Laat niet toe, dat ik van U gescheiden worde! Tegen de boze vijand, bescherm mij! In het uur van mijn dood, roep mij en beveel mij tot U te komen, opdat ik U met de heiligen love, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Goede Jezus,
U hebt ons de Vader doen kennen en beminnen. U heeft gezegd: "Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven" en "Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en lk zal u rust en verlichting schenken". ln het besef dat U niet gekomen bent om te oordelen, maar om te redden, en Uw leven te geven voor onze verlossing, komen wij met een diep gelovig vertrouwen tot U met onze zorgen en noden, met onze zwakheden en zonden. Wees ons voorbeeld in ons leven. Maak ons hart gelijkvormig aan Uw Heilig Hart. Mogen onze woorden en daden in overeenstemming zijn met Uw roepstem, die ons aanspoort U radicaal te volgen. Leer ons onszelf steeds meer vertrouwvol over te geven aan Uw liefdevolle leiding. Beziel ons daartoe met Uw Geest.

Verering van het Heilig Kruis.
Ik groet U, ik aanbid U en omarm U, aanbiddelijk Kruis van mijn Verlosser. Bescherm ons, behoed ons en red ons!  Jezus heeft U, o Kruis, zozeer lief gehad! Zijn voorbeeld volgend, houd ik van U. Door Uw Heilig Kruis, o Heer, bevrijd ons van onze angsten! In mij zal nu vrede en vertrouwen heersen.

Gebed tot Jezus in het Allerheiligst Sacrament.
Mijn Jezus, ik geloof, dat Gij in het Allerheiligst Sacrament aanwezig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen, maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan, smeek ik U tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen. Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart, en ik verenig mij geheel en al met U. Laat niet toe, dat ik mij ooit van U scheide.

Akte van eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus.
Allerzoetste Jezus, Verlosser van het mensdom, zie op mij neer nu ik in alle ootmoed voor U ben neergeknield. Ik behoor U toe en wil U ook toebehoren, maar om nog inniger met U verenigd te worden, wijd ik mij heden toe aan Uw allerheiligst Hart. Velen hebben U nooit gekend, velen hebben uw geboden veracht en zich van U afgekeerd. Allergoedertierendste Jezus, Heb medelijden met al deze mensen en trek hen tot Uw Heilig Hart. Heer, wees Koning, niet alleen over de getrouwen die zich nooit van U hebben verwijderd, maar ook over de kinderen die als de verloren zoon U hebben verlaten. Maak, dat ze spoedig terugkeren naar het Vaderhuis en dat ze niet omkomen van ellende en honger. Wees Koning over hen, die door dwaling zijn misleid of door scheuring zijn afgescheiden. Breng hn terug in de haven van de Waarheid en tot de eenheid van het geloof, opdat er weldra één kudde zal zijn en één Herder. Wees de Koning over allen die nog ronddolen in de duisternis van het heidendom of de valse godsdiensten. Sla Uw barmhartige ogen op de kinderen van het volk dat zo lang Uw uitverkoren volk is geweest, en moge het Bloed dat weleer over hen is afgeroepen, ook nu over hen neerkomen, maar dan als een doopsel van Verlossing en van Leven. Heer, geef an Uw Kerk ongestoorde vrede en vrijheid. Schenk aan alle volken rust en orde. geef, dat over de gehele aarde deze éne kreet weerklinkt: "eer aan het Goddelijk Hart, dat ons het heil heeft gebracht! Aan dat Hart zij eer en lof in eeuwigheid. Amen.

Gebed, door Jezus gegeven op 31-5-1984.
Zeer geliefde Jezus, sta toe dat ik rust in U, zo boven alles verheven, boven alle Engelen, boven alle lof, boven alle vreugd en opgetogenheid, boven alle eer en hoge waardigheid, boven alle hemelse machten, want Gij alleen zijt de Allerhoogste, Gij alleen in alle macht en goedheid verheven boven alles. Kom tot mij en troost mij. Maak mijn boeien los en verleen mij de vrijheid, want zonder U is mijn vrijheid onvolkomen. Zonder U is mijn tafel leeg. (......."Dan zal ik komen om te zeggen: Gij hebt Mij uitgenodigd. Wel, hier ben Ik dan.")

Schietgebedje om vaak te bidden.
Lieve Jezus, Maria en Jozef, ik bemin U, red de zielen !

Afroeping van Gods zegen
Heer, zegen mijn handen,
opdat ze behoedzaam kunnen zijn;
opdat ze vast kunnen houden, zonder tot boeien te worden;
opdat ze geven kunnen, zonder berekening;
opdat er kracht in kan schuilen, om te troosten en te zegenen.

Heer, zegen mijn ogen,
opdat ze behoeftigheid kunnen waarnemen;
opdat ze het onopvallende niet over het hoofd kunnen zien;
opdat ze door de dingen op de voorgrond heen kunnen kijken;
opdat anderen zich onder mijn blik goed kunnen voelen.

Heer, zegen mijn oren,
opdat ze naar Uw stem kunnen luisteren;
opdat ze helder horend kunnen zijn voor de noodroep;
opdat ze gesloten kunnen zijn voor het lawaai en de onzin;
opdat ze het hinderlijke niet zullen horen.

Heer, zegen mijn mond,
opdat hij van U kan getuigen;
opdat er niets uit kan komen, dat kwetst of vernielt;
opdat hij genezende woorden kan spreken;
opdat hij, wat toevertrouwd is, kan bewaren.

Heer, zegen mijn hart,
opdat het een woonplaats kan zijn voor Uw Geest;
opdat het warmte kan schenken en ontvangen;
opdat het rijk kan zijn aan vergeving;
opdat het leed en vreugde kan delen;

Geef mij, Heer, Uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad,
en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen.

Heer, laat mij tot Uw beschikking zijn, met alles wat ik heb en ben.