ROZENHOEDJE MET DE DROEVIGE GEHEIMEN

Vandaag willen wij dit Rozenhoedje bidden: voor onze overleden familieleden en dierbaren; voor de verlossing van de zielen in het vagevuur, in het bijzonder voor hen, voor wie niemand bidt; of: met een eigen intentie voor ...

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Almachtige Vader, ...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Onze Vader ...

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet ... Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet ... Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

1e Geheim:  Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader
Gebed: Jezus, met eerbied gedenken wij Uw doodsangst in eenzaamheid, die U hebt uitgestaan in de Hof van Olijven, en waarbij U wist wat U zou overkomen.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ... (zie boven)

2e Geheim: Jezus wordt gegeseld
Gebed: Jezus, met eerbied gedenken wij de eerste grote marteling die U hebt ondergaan toen U, gebonden aan een zuil, gegeseld werd en Uw Lichaam werd gepijnigd en verminkt met bloedende wonden.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid.

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

3e Geheim: Jezus wordt met doornen gekroond
Gebed: Jezus, met eerbied gedenken wij de bespottingen en vernederingen die U hebt ondergaan, de pijnen die U geleden heeft van de doornen kroon, en de stok- en vuistslagen die U zijn toegediend.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid.

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

4e Geheim: Jezus draagt Zijn Kruis naar de berg van Calvarie
Gebed: Jezus, met eerbied gedenken wij de ergste pijn die U geleden heeft bij het dragen van Uw Kruis. Zwaar was Uw kruis, dat op het bot van Uw schouder drukte, en lang was de weg naar Golgotha waarop U driemaal bezweek onder het kruis.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

5e Geheim: Jezus sterft aan het Kruis
Gebed: Jezus, met eerbied gedenken wij de kruisiging die U hebt ondergaan op de berg van Calvarië, waarbij U veel geleden heeft aan Uw ledematen die werden ontwricht, en Uw handen en voeten doorboord en aan het Kruis geslagen.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Geloofd en geprezen zijt Gij, o Jezus Christus, omdat Gij door Uw lijden en heilig Kruis de wereld hebt verlost. Wil alle mensen leiden tot de verrijzenis in U op de laatste dag.

Slotgebed

Bid voor ons heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
God, Uw eniggeboren Zoon heeft ons door Zijn leven, Zijn dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig heil bereid. Wij vragen U, geef ons, die door de allerheiligste rozenkrans van de Heilige Maagd Maria deze geheimen gedenken, dat wij mogen navolgen wat zij bevatten, en mogen verkrijgen wat zij beloven. Door Christus, onze Heer. Amen.