KERSTNOVEEN VOOR DE VREDE

1e dag: Vrede met mijn verleden
Lieve Moeder Maria, door wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.
O Koningin van de Vrede, ik wil met U alle duistere uren delen die mijn leven heeft geteld. Hoe lang en hoe koud leek mij soms de tocht naar het Licht. Hoeveel leed, hoeveel pijn, hoeveel verdriet heeft de Ster op mijn levensweg voor mijn ogen verborgen. Maar ik weet nu dat God mij bemint, want Hij heeft U naar de grot van mijn hart geleid om er het Licht te baren en de nacht van mijn verleden te vergeten. Leg nu het Kind van het Eeuwig Heil neer op het stro van mijn onvolkomenheid, opdat dit moge ontbranden in het vuur dat alleen God in mij kan ontsteken, en ik zal vrede kunnen sluiten met de lasten van mijn verleden en al mijn herinneringen. Wees  gegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

2e dag: Vrede over mijn Toekomst
Lieve Moeder Maria, door wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.
O Koningin van de Vrede, schitter toch als de Ster bij dageraad boven de horizont van mijn levensweg, opdat in mij het Licht van de hoop op Gods Rijk moge gloren. Hoeveel onrust teistert soms mijn hart wanneer de winden van de dag van morgen reeds mijn ziel beroeren nog vόόr de nacht is gestorven. O Moeder, hebt U niet het onblusbaar Licht van de Eeuwige Hoop in Uw Schoot gedragen? Heeft Uw bloed niet het voedsel geschonken aan de mensgeworden Vrede van God? Maak nu mijn hart tot getuige van de Vrucht van Uw Schoot, opdat de dag van morgen mij nu reeds moge vervullen met de vrede van de hoop die Leven brengt. Wees gegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

3e dag: Vrede met mijn lijden
Lieve Moeder Maria, door wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.
O Koningin van de Vrede, hoe ontelbaar zijn de kruisen die ik op mijn levensweg heb gedragen, en hoe zwaar drukken zij op mijn hart. Welke weerstand en walging heeft hun aanblik in mij opgeroepen. Hoeveel onvrede heeft mijn hart ervaren over het leed dat mij vaak zo zinloos leek. Maar de koude van mijn tocht leidt mij naar de schuilplaats waar het vuur van de Eeuwige Liefde mij wacht. Ik weet nu dat de pijn van mijn beproevingen het licht geeft aan de Ster die mij de weg naar het Heil zal wijzen. Leer mij toch het geschenk kennen dat U in Uw Schoot draagt, o Moeder, opdat ik vrede moge vinden in de omhelzing van het Kruis waartoe ook de Messias Zijn levensweg op aarde heeft aanvaard. Wees gegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

4e dag: Vrede in mijn relaties
Lieve Moeder Maria, door wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.
O Koningin van de Vrede, geen mens kruist mijn levenspad tenzij God hem daar heeft gewild. Nu ik mijn leven in Uw handen heb gelegd, weet ik dat U mensen naar mij toe leidt die ik nodig heb en die ik op mijn beurt kan dienen. Bevrijd mij toch van de onvrede die mij beklemt over de mensen die ik niet voldoende bemin. Leer mij de bedoelingen aanvaarden die God met mijn relaties heeft, opdat ik elke ontmoeting moge prijzen als een geschenk en als een kans om God in mijn naaste te dienen en om mijn opdracht in deze wereld naar Zijn welbehagen te vervullen. Dan zal de Vorst van de Vrede in mij de warmte vinden die Hem in Bethlehem werd geweigerd.
Wees gegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

5e dag: Vrede in alle gezinnen
Lieve Moeder Maria, door wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.
O Koningin van de Vrede, geen mens leeft voor zich alleen. Hoe heilig is toch in Gods ogen het verbond dat twee zielen met elkaar sluiten om de vruchten van Gods Wet met elkaar te delen en Zijn Liefde te laten bloeien in het zaad dat door Hem wordt bezield. Met welke smet bevlekt elke onvrede binnen dit verbond de zegen die God over dit Sacrament heeft uitgesproken. O Moeder, beziel toch alle relaties binnen de gezinnen met Uw vredevolle Liefde, opdat Gods Rijk in hen zijn wortels mag vestigen en zij de kracht mogen vinden om ook bij ontij spiegels van de Heilige Familie van Nazareth te zijn. Wees gegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

6e dag: De wereldvrede
Lieve Moeder Maria, door wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.
O Koningin van de Vrede, geen mensenhart is gemaakt om te haten. Hoe duister is toch de wereld geworden, die de Liefde heeft gekruisigd en de Vrede heeft prijsgegeven aan vergankelijke glorie en zinloze behoeften. O Moeder, moge Gods Geest die de Vorst van de Vrede in U heeft gestort, Hem nu in alle zielen storten, opdat de mens niet langer de pijn over onbegrepen beproevingen zou vergelden met pijn aan de medemens. Moge de eeuwige vrede van een waarlijk heilige mensheid nu over de wereld komen, opdat de kroon van Gods Schepping niet langer de gruwel van Gods ogen moge zijn. Wees gegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

7e dag: Vrede met Gods plan
Lieve Moeder Maria, door wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.
O Koningin van de Vrede, negen maanden vόόr de Geboorte van de Vorst van de Vrede sprak U tot de Eeuwige Vader “Zie de dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar Uw Woord”. Met deze woorden betuigde U Uw totale overgave aan Gods beschikkingen in Uw leven. O Maria, hoe gemakkelijk ervaart mijn hart onvrede over mijn lot. Hoe vaak rijst in mijn hart verzet tegen het Plan dat God met mijn leven heeft. Bekom mij toch de genade van inzicht en vertrouwvolle aanvaarding. Hebt U niet vol vertrouwen op God de winterse reis naar Bethlehem ondernomen, om er Jezus te baren in de grootste ontbering? Leid mij naar de ware heiligheid, opdat ik mijn lasten en beproevingen moge zien als kansen en voorrechten uit Gods hand en verborgen geschenken van Zijn Voorzienigheid. Dan zal de Ster van de Vrede mijn licht zijn op elke meter van mijn levensweg. Wees gegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

8e dag: Vrede in mijn geest
Lieve Moeder Maria, door wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.
O Koningin van de Vrede, hoeveel zorgen en bekommernissen kwellen mijn geest. Hoeveel uren heb ik verspild door gedachten over dingen die mij niet aangaan of die God uit Liefde voor mij verborgen wil houden. Hoezeer toch hebben mijn gedachten mijn vermogen tot voelen overwoekerd en zo mijn hart gesloten voor de verzuchtingen van Gods Geest in mijn ziel. O Moeder, genees mij van de koorts van het denken, dat onrustig maakt en de nevel der onvrede rond mijn geest heeft gelegd. Neem mij toch mee in Uw stille beschouwing van Gods Mysteries, opdat geen werelds denken noch de ballast van herinneringen nog mijn geest kunnen beroven van de Hemelse Vrede van de ziel die God in zich heeft gevonden. Wees gegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

9e dag: Vrede in mijn hart
Lieve Moeder Maria, door wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.
O Koningin van de Vrede, Uw Hart is in eeuwigheid Gods Lusttuin van Vrede geweest, waarin de bloemen van blijmoedigheid, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, mildheid, vertrouwen, geloof en geduld een onvergelijkbare schoonheid hebben bereikt. O Oceaan van rust, hoe onverstoorbaar heeft Uw Hart alle beproevingen van het leven op aarde en alle aanvallen van de duisternis doorstaan. Hoe gemakkelijk dooft toch de vlam van de vrede en de overgave die mijn hart verlicht en verwarmt. O Draagster van alle Heil, baar deze nacht Jezus Christus in mijn hart, opdat Zijn Vrede tot bron van mijn bezieling moge worden, en verkondig de boodschap van het nieuwgeboren Heil aan alle zielen, opdat de ware Vrede van God nu de Hemel op aarde moge brengen. Wees gegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Vrede in het hart wordt beschouwd als een groot kenmerk van spirituele groei. Het hart kan slechts de ware vrede ervaren wanneer de Heilige Geest er volop werkt, want een hart dat vredig is, is een hart dat afgerekend heeft met de verwoestende macht van de negatieve en verontrustende invloeden die de mens vanuit de wereld bedreigen. Vrede van hart komt dan ook tot uiting in een gesteldheid van blijmoedigheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, verdraagzaamheid, mildheid, geduld en vreugde, ondanks de beproevingen, vertrouwen, moed, overgave en stil geluk. Onvrede in het hart wijst op gebrek aan weerstand tegen de bekoringen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb