GEBODEN EN ZONDEN

De Tien Geboden van God
Ik ben de Heer, uw God:
1.   Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2.   Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3.   Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
4.   Eer uw vader en uw moeder.
5.   Gij zult niet doden.
6.   Gij zult geen onkuisheid doen.
7.   Gij zult niet stelen.
8.   Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9.   Gij zult geen onkuisheid begeren.
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.

De Vijf Geboden van de Heilige Kerk
Gij zult:
1.   De verplichte feestdagen vieren als zondag.
2.   Op zondagen en verplichte feestdagen de heilige Mis bijwonen en geen verboden werk doen.
3.   Op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en op vastendagen vasten.
4.   Tenminste éénmaal per jaar biechten.
5.   In de Paastijd de heilige Communie ontvangen.

Zonden naar soort gerangschikt
De zeven hoofdzonden:
1. Hoogmoed

2. Gierigheid

3. Onkuisheid

4. Afgunst (jaloersheid)

5. Gulzigheid

6. Woede

7. Luiheid / traagheid

Zonden tegen de Heilige Geest
1. Aan Gods genade wanhopen.

2. Op Gods barmhartigheid roekeloos vertrouwen.

3. Een gekende geloofswaarheid bestrijden.

4. Gods liefde en genadegaven tot de medemens benijden.

5. Hardnekkig zijn in de boosheid.

6. Het berouw of de boetvaardigheid verachten.

7. Gods genade blokkeren (bv. sacramenten ten onrechte ontzeggen).

Wraakroepende zonden
1. Moedwillige doodslag.

2. Onkuisheid tegen de natuur.

3. Het verdrukken van armen, weduwen en wezen.

4. Het onthouden van rechtvaardig loon aan werknemers.

Overige zonden zoals
1. Het aanzetten tot zonden.

2. Het aanraden om zonden te doen.

3. Het kwade beschermen.

4. Deelnemen aan zondigheid.

5. Zondigheid goedkeuren.

6. Behagen scheppen in zondigheid.

7. Zondigheid niet beletten.

8. Zondigheid niet bestraffen.

9. Zondigheid niet bekendmaken als men daartoe verplicht is.

10. Het kijken naar zondige films.

11. Het lezen van zondige lectuur. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb