GEBEDEN TOT DE GOD HEILIGE GEEST

Gebed om de gaven van de Heilige Geest
Kom, Heilige Geest, en maak ons vol van Uw licht, dat door alle onmacht heen de arme kan verlichten, de onderdrukte bevrijden, en de lijdende verkwikken. Beziel met Uw adem en roep tot leven wat in ons is verkild, verdord of afgeweken. Richt ons hart op het leven van de mensen en niet op hun dood. Verwarm ons met het vuur waarmee Gij bezielt. Wees een storm die wakker schudt. Wees de stilte van ons hart die een bidden wordt. Stort Uw gaven uit in het hart van de mensen, om met een nieuw hart te verstaan, en te zien met nieuwe ogen, dat Gij met ons zijt tot het einde der dagen.

Gebed tot de Heilige Geest (Kardinaal Mercier)
O Heilige Geest, Ziel van mijn ziel, ik aanbid U. verlicht me, leid me, versterk me, troost me. Zeg me wat ik moet doen; geef mij Uw bevelen. Ik beloof, dat ik me zal onderwerpen en aannemen al wat me zal overkomen. Maak mij slechts Uw heilige Wil bekend. Kom, Heilige Geest Kom. Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
V.: Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen;
A.: En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.

Lied: Kom Schepper (Veni Creator)
1. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer; houd Gij bij ons Uw intocht Heer; vervul het hart, dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid.
2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt - de grote Trooster in de tijd, de Bron, waaruit het leven springt, het liefdevuur, dat ons doordringt.
3. Gij schenkt Uw gaven zevenvoud; o hand, die God ten zegen houdt; o taal, waarin wij God verstaan: wij heffen onze lofzang aan.
4. Verlicht ons duistere verstand; geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft - vanuit de kracht, die Gij het geeft.
5. Verlos ons als de vijand woedt; geef, Heer, de vrede ons voorgoed. Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt.
6. Doe ons de Vader en de Zoon - aanschouwen in de hoge troon; o Geest, van Beiden uitgegaan: wij bidden U gelovig aan.
7. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer, en aan de Geest Die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Gebed om de zeven gaven van de Heilige Geest
O God, Heilige Geest, Die ik vanaf mijn eerste jeugd tot op deze dag beledigd en tegengewerkt heb, vervul mij met eerbied voor Uw Persoon, Uw Wezen, Uw tegenwoordigheid en Uw macht. Doe mij Uw zevenvoudige gave kennen: de gave van Wijsheid en Verstand, van Raad en Sterkte, van Wetenschap en Godsvrucht, en van de Vreze des Heren. O Gij, Die de Liefde zijt van Vader en Zoon, Gij, Die met vuur doopt en de liefde Gods in de harten uitstort, stort ook Uw liefde in mijn hart. Slechts om één ding heb ik God gesmeekt: niet om rijkdom, weelde, macht, aards geluk of goed, maar om één vonk van die Heilige Vlam, om mij geheel en al te doordringen met het vuur der goddelijke liefde. Laat die Heilige Vlam mij zuiveren van iedere vlek naar lichaam en ziel. Vervul mij met Uw zevenvoudige gave, neem mij aan als een U welgevallige offerande. Ontsteek mij door ijver, verteer mij door smart, opdat ik het leven mag leiden en de dood eenmaal mag sterven van een ijverige boeteling. Amen.

Gebed om de twaalf vruchten van de Heilige Geest
Heilige Geest, eeuwige liefde van de Vader en de Zoon, schenk mij de vrucht der liefde, die mij met U verenigt; de vrucht der blijdschap, die mij met heilige troost vervult; de vrucht van de vrede, die de rust der ziel in mij vestigt; de vrucht van het geduld, die mij nederig alles doet verdragen wat met mijn neigingen in strijd is. Verleen mij de vrucht der goedertierenheid, die mij aanspoort de naaste te hulp te komen; de vrucht der lankmoedigheid, waardoor ik mij niet van het goede door belemmeringen of moeilijkheden laat tegenhouden; de vrucht der goedheid, die mij jegens allen weldadig doet zijn; de vrucht der zachtmoedigheid, die ieder opwelling tot drift en elke gevoeligheid in de omgang met de naaste onderdrukt. Geef mij de vrucht der trouw, die mij aanspoort alle verplichtingen nauwgezet te vervullen; de vrucht der matigheid, der onthouding en der reinheid, die mijn lichaam in reinheid bewaren op deze aarde, en mij waardig maken eens mijn God te aanschouwen in het Rijk der Heerlijkheid. Amen.

Gebed tot de Heilige Geest
Heilige Geest, vervul ons met kracht, licht, liefde en wijsheid, geef ons de genade Uw Woord te verstaan en te volgen. Vermeerder ons geloof door Uw bezielende kracht, zodat we altijd vol eerbied en geloof de H. Eucharistie beleven en eraan deelnemen. Vervul ons hart met Uw liefde; U, Die levend maakt, Die verzoent en verlost en het aanschijn van de aarde zal vernieuwen. Kom, Heilige Geest, en maak één wat verdeeld is, en verhaast de verzoening en eenheid tussen de volgelingen van de Heer, vrede in de harten van de mensen, vrede en eenheid tussen alle volkeren zodat Jezus' hartenwens in vervulling gaat, dat allen één mogen zijn. Amen.

Gebed tot de H. Geest van de Zalige Mariam Baouardy (Info)
O Heilige Geest, U hebt ons Jezus leren kennen. Kom, mijn Troost; kom, mijn Vreugde; kom, mijn Vrede, mijn Kracht, mijn Licht. Kom, verlicht mijn verstand, zodat ik de bron kan vinden waarvan ik moet drinken. Een druppel van U is genoeg om Jezus te laten zien zoals Hij is. Jezus heeft gezegd, dat U naar de onwetenden zou gaan; ik ben de eerste onwetende. Ik vraag U geen andere wetenschap, geen andere wijsheid dan de wetenschap die Jezus vindt en de wijsheid Hem te houden.

Toewijding aan de H. Geest (door "Myriam van Nazareth")
Beminde Heilige Geest, ik wijd mij aan U toe. Maak mij tot een kind van het Licht. Schenk mij de volheid van Uw gaven. Zuiver de tuin van mijn ziel van het onkruid van mijn zonden, opdat de Boom van mijn leven vruchten zal dragen. Maak mijn hart tot een Tempel van reinheid, een oord van heiligheid waar ik zielen aan Maria en Jezus mag toewijden. Moge Uw Pinkstervuur alles verbranden wat dood is in mij. Wek in mijn ziel het eeuwig leven waarmee zij geschapen is, maar dat sluimert onder de vacht van de aardse duisternis. Bevrijd mij van alle wereldse verwarring. Open mijn ogen voor het plan waartoe God mij heeft bestemd. Stort de onvergankelijke Liefde in mijn hart, opdat ik slechts behagen zal scheppen in geven, en door de totale gave van mijzelf tot volle rijkdom zal komen. Drenk mij aan de oceaan van Uw genaden, opdat ook de bron van mijn vrijgevigheid nooit zal opdrogen, en ik de maan zal worden die Gods Licht aan de wereld doorgeeft. Heilige Geest, ik behoor U toe met heel mijn wezen. Bestraal mijn geest met de Goddelijke Wijsheid. Verlicht dag na dag mijn levenspad met het Goddelijk Vuur, opdat ik steeds Gods wegen zal vinden, opdat mijn ogen Uw Hemelse Bruid Maria zullen schouwen en ik Haar leiding zal begrijpen. O Heilige Geest, verleen mij de kennis van de Eeuwige Waarheid. Laat mijn ogen zien wat werkelijk is.

Link naar de Litanie van de Heilige Geest

Maak jouw eigen website met JouwWeb