NOVEEN TOT ONZE-LIEVE-VROUW
VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

Over de geschiedenis en de uitleg van de icoon van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, gaat u naar: http://www.geloofenleven.be/bijstandsicoon.html

Begin deze noveen met de geloofsbelijdenis: Ik geloof in God, de Almachtige Vader ...

De eerste dag
O Moeder van Altijddurende Bijstand, leer mij, ondanks het lijden, mijn ziel te bewaren in het vertrouwen, de rust en de kalmte. Leer mij te zeggen en iedere dag te herhalen: "Ziehier de dienstmaagd (of: dienaar) des Heren, mij geschiede naar Uw Woord." Leer mij mijn lijden te aanvaarden zoals Gij met Jezus en voor Jezus. Leer mij blootgesteld te zijn aan tegenspraak, opdat Uw Zoon gekend zou zijn, bemind door allen, en opdat Gij gekend en bemind zou zijn. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij, en bid voor mij. 1 Onzevader ...   3 Weesgegroeten ...   1 Eer aan de Vader ...

De tweede dag
O Moeder van Altijddurende Bijstand, Leer mij edelmoedig alles te aanvaarden wat de Heer mij te dragen geeft, en volledig op Hem te vertrouwen. In moeilijke omstandigheden wil ik altijd mijn toevlucht bij U zoeken. Druk mij in Uw armen zoals Gij Uw Kind Jezus in de armen drukte om het te beschermen. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ...   3 Weesgegroeten ...   en 1 Eer aan de Vader ...

De derde dag
O Moeder van Altijddurende Bijstand, leer mij in mijn leven steeds het fundamentele en het noodzakelijke te zoeken. Leer mij steeds te luisteren naar de Heer, en in Zijn dienst te staan. Leer mij met vertrouwen en liefde de eisen en de verlangens van de eeuwige Vader te aanvaarden, zelfs zonder te begrijpen, en mij er met edelmoedigheid aan te onderwerpen. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ...   3 Weesgegroeten ...   en 1 Eer aan de Vader ...

De vierde dag
O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand met Jezus Uw goddelijke Zoon en met allen die lijden, kinderen en moeders die lijden, en voor allen die zullen lijden, leer mij de beledigingen te vergeven en Gods wil te aanvaarden. Geef mij moed, edelmoedigheid en overgave aan Gods Voorzienigheid. O Moeder, ik vraag vergiffenis bij al het lijden dat Jezus en Gij, mijn tedere Moeder, voor mij hebt ondergaan. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ...   3 Weesgegroeten ...   en 1 Eer aan de Vader ...

De vijfde dag
O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, als ik Uw icoon bekijk, Uw droevig aangezicht, dan straalt dat gelaat ook zoveel tederheid en liefde uit; eveneens de wil om de zending die de Heer U toevertrouwde, te vervullen, en de aanmoediging om, koste wat kost, samen met Jezus tot het einde te gaan! Ik smeek U om vergiffenis voor de grote pijn die ik U aandeed door mijn fouten en lafheden. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ...   3 Weesgegroeten ...   en 1 Eer aan de Vader ...

De zesde dag
O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, dank U omdat Gij altijd voor ons de Boodschapster van de Heer zijt. Gij die komt en terugkomt, onvermoeibaar, om ons te herinneren aan de weg van het Licht, de Waarheid en de Liefde. Dank U, omdat Gij de Moeder van de Kerk zijt; Moeder van de herders, de schapen en de lammeren die Gij wilt verzamelen opdat, zoals Jezus het verlangt, er maar één kudde en één herder zou zijn. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ...   3 Weesgegroeten ...   en 1 Eer aan de Vader ...

De zevende dag
O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, smeek de Eeuwige Vader dat Hij de stortvloed van genaden, die Jezus ons voor verdiend heeft door Zijn lijden en kruisdood, over ons, arme zondaars, uitstort. Aanvaard onze armzalige gebeden, onze offers en inspanningen, ons verlangen en onze goede wil U lief te hebben, om U steeds meer te beminnen omwille van hen die U niet genoeg beminnen. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ...   3 Weesgegroeten ...   en 1 Eer aan de Vader ...

De achtste dag
O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, doe mij inzien dat mijn leven hier op aarde maar een doorgang is naar de eeuwigheid; dat mijn leven een tijd van beproeving is, ook een beproeving van de liefde die, dankzij de verdiensten door het lijden van Uw Zoon en Uw lijden, voor mij de deuren zullen openen naar het geluk zonder einde in Uw gezelschap en in de glorie van de Vader. O Moeder, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood! O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ...   3 Weesgegroeten ...   en 1 Eer aan de Vader ...

De negende dag
O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, Gij zijt ook de Morgenster, de deur van de Hemel, en Gij zijt er om ons te leiden naar Jezus, onze Verlosser. O Moeder van Barmhartigheid, Gij zijt ook de Onbevlekte, O.L. Vrouw van de Hoop, het Vertrouwen en de Vrede, want Gij zijt de Moeder van de Liefde. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ...   3 Weesgegroeten ...   en 1 Eer aan de Vader ...

Gebed tot Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
Maria, Moeder van Jezus van Nazareth, Moeder van de Verlosser van de wereld, Uw leven op deze aarde was bezaaid met pijn, lijden, smarten. Gij hebt zozeer geleden in Uw lichaam, Uw geest, Uw hart, en  Uw ziel! Iedere dag van Uw leven bracht overvloedig Uw deel van het kruis te dragen met uw Zoon.

Maria, geen pijn, lijden of smart bleef U gespaard. Geen enkele moeder heeft zoveel geleden als Gij, en dit omdat Gij aanvaard hebt de Moeder te zijn van Hem Die op aarde gekomen is om al onze zonden op Zich te nemen, met alle zwakheden van alle mensen van alle tijden om al hun fouten uit te boeten en alle mensen te beschermen tegen de eeuwige dood. Gij hebt toch zoveel geleden, O Maria!

Met Jezus, hebt Gij geleden. In eenzaamheid, verlatenheid, en door verraad. Met Jezus, zijt Gij gegaan tot het einde. Uiteindelijk hebt Gij aanvaard Moeder te worden van alle mensen, van allen door wie en voor wie Uw Zoon stierf aan het kruis! In de glorie van de Vader waar de verrezen Jezus U dan ontving, gaat Gij nog verder om altijd over ons allen te waken. Altijd blijft Gij voor ons ten beste spreken om onze zielen te redden. Gij bemint ons allen en iedereen. Gij wenst en verlangt vurig dat we zouden plaats nemen in het Rijk van onze Vader der Hemel.

Met U, Maria, wil ik enkele van Uw beproevingen overwegen. Ze waren talrijk, Uw beproevingen. Iedere dag, met Jezus, hebt Gij geleden voor ons, door ons, en omwille van ons. Vergeef ons, o Moeder, en heb medelijden met Uw arme kinderen.