ROZENKRANS MET DE HOOPVOLLE GEHEIMEN

Vandaag willen wij dit Rozenhoedje bidden: om bijstand en kracht voor allen die onder welke omstandigheid dan ook te lijden hebben; voor allen die in moeilijkheden of in nood verkeren en alle stervenden; om kracht en geduld, voor allen die zich inzetten voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de medemens. of: met een eigen intentie voor ...

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader ...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet ... Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet ... Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

1e Geheim: Jezus heerst als Koning
Gebed: Jezus, zend ons de Heilige Geest, opdat het aanschijn van de wereld zich moge vernieuwen, en Uw Rijk op aarde gestalte moge krijgen.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ... (zie boven)

2e Geheim: Jezus leeft en werkt in Zijn Kerk
Gebed: Jezus, leid alle mensen tot de waarheid van het heilig Evangelie. Maak ze ontvankelijk voor Uw Woord en de geloofsleer van de Katholieke Kerk.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

3e Geheim: Jezus zal wederkomen in Heerlijkheid
Gebed: Jezus, geef ons heilige priesters, die allen Uw wederkomst op aarde weten voor te bereiden en zo veel mogelijk mensen te leiden tot U.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

4e Geheim: Jezus zal rechtspreken over levenden en doden
Gebed: Jezus, wij bidden U voor de bekering van de zondaars en ongelovigen. Help ons allen te leven naar Uw behagen. Wij vragen u vergeving voor onze aardse onvolmaaktheden en zwakheden.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

5e Geheim: Jezus zal alles voltooien en ons een plaats bereiden in het Huis van de Vader
Gebed: Jezus, wij bidden U voor de redding van alle zielen. Kom allen te hulp, die dreigen verloren te gaan. Dat bidden wij U op voorspraak van onze heilige Moeder Maria.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Slotgebed

Bid voor ons heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
God, Uw eniggeboren Zoon heeft ons door Zijn leven, Zijn dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig heil bereid. Wij vragen U, geef ons, die door de allerheiligste Rozenkrans van de Heilige Maagd Maria deze geheimen gedenken, dat wij mogen navolgen wat zij bevatten, en mogen verkrijgen wat zij beloven. Door Christus, onze Heer. Amen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb