GEBEDEN VOOR DE STERVENDEN EN DE ZIELEN IN HET VAGEVUUR 

Dagelijks gebed voor de stervenden
Allergoedertierendste Jezus, Gij, Die brandt van een zo vurige liefde voor de zielen, ik smeek U bij de doodsstrijd van Uw Allerheiligst Hart en bij de smarten van Uw Onbevlekte Moeder: zuiver in Uw kostbaar Bloed de zielen van de zondaars van de gehele wereld die nu in doodsstrijd zijn, en vandaag of vannacht nog zullen sterven. Hart van Jezus in doodsstrijd, heb medelijden met de stervenden.
Medelijdend Hart van Moeder Maria, bid voor alle stervenden dat ze niet verloren zullen gaan.

Akte van Liefde tot redding van de zielen (Info)
Jezus, Maria en Jozef, ik bemin U, redt de zielen.

Gebedje voor overledene(n) 
Heer geef zijn ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hem verlichten, opdat hij moge rusten in vrede. Amen.  (Dit kan gewijzigd worden in: ...haar ziel...;  of ...hun ziel...)

Gebed voor de zielen in het vagevuur
Hemelse Vader, ik bid U voor alle zielen die nog een tijd van loutering ondergaan in het vagevuur. Ontferm U over hen, die hun fouten oprecht betreuren, die bidden voor hun verlossing en vol verlangen naar U uitzien. Heer, vergeef hen de aardse zwakheden die zij hadden. Ik bid U daarbij vooral voor mijn overleden familieleden, dierbaren en bekenden en alle zielen van onze stamboom in zover zij nog niet bij U zijn. Ik bid U voor alle vergeten zielen, de onbekende zielen, alle zielen voor wie niemand bidt, en voor allen die al zo lang in het vagevuur zijn. O Heer, wees hen barmhartig, reinig hen van zondesmet, en mogen velen van hen weldra verschijnen bij het licht van Uw heilig Aanschijn. Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het Eeuwige Licht hen verlichten, opdat zij mogen rusten in vrede.  Amen.

Gebed van St. Gertrudis de Grote (Info)
Eeuwige Vader, ik offer U het kostbaarst Bloed van Uw Goddelijke Zoon, onze Heer Jezus Christus, in eenheid met alle heilige Missen die vandaag in de wereld worden opgedragen, voor de zielen in het vagevuur, voor de stervenden, voor de zondaars in de wereld, voor de zondaars in de universele Kerk en de zondaars thuis en in mijn familie. Amen.

Gebed voor de overledenen, indachtig het Onze Vader (Info)
Onze Vader, die in de Hemel zijt:
wij bidden U ootmoedig, eeuwige, goede, barmhartige Vader, vergeef de arme zielen, die Gij als Uw kinderen hebt aangenomen, maar die U niet hebben liefgehad, zich van U hebbenen afgewend en U niet de verschuldigde eer hebben gebracht. Als verzoening en boete offer ik U alle goedheid en liefde van Uw veelgeliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.

Uw Naam worde geheiligd:
wij bidden U ootmoedig, eeuwige, goede, barmhartige Vader, vergeef de arme zielen, die Uw Naam niet verheerlijkt hebben, deze dikwijls onwaardig hebben gebruikt en gedachteloos hebben uitgesproken. Als verzoening en boete offer ik U alle preken, waarmee Uw veelgeliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, Uw Naam op aarde heeft verheerlijkt.

Uw Rijk kome:
wij bidden U ootmoedig, eeuwige, goede, barmhartige Vader, vergeef de arme zielen, die Uw heilig Rijk niet met vurig verlangen en reikhalzend hebben gezocht, maar zich te vaak met aardse goederen hebben verrijkt. Als verzoening en boete voor deze zonden offer ik U het grote verlangen van Uw veelgeliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, waarmee Hij allen in Uw heilig Rijk wenst op te nemen.

Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel:
wij bidden U ootmoedig, eeuwige, goede, barmhartige Vader, vergeef de arme zielen, die zich niet onderdanig hebben onderworpen aan Uw heilige Wil, maar dikwijls naar eigen goeddunken hebben gehandeld en daardoor Uw heilige Wil niet hebben volbracht. Als verzoening en boete offer ik U het Goddelijk Hart van Jezus en Zijn grote onderdanigheid.

Geef ons heden ons dagelijks brood:
wij bidden U ootmoedig, eeuwige, goede, barmhartige Vader, vergeef de arme zielen, die Uw Allerheiligst Sacrament gedachteloos en niet met liefde hebben ontvangen, en velen die zich onwaardig hebben gedragen, en dit H. Sacrament zelden of nooit hebben ontvangen. Voor al deze zonden offer ik U de grote godsvrucht en heiligheid van Uw veelgeliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, Zijn grote liefde en zijn onuitsprekelijk verlangen, waarmee Hij ons deze kostbare Schat heeft geschonken.

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren:
wij bidden U ootmoedig, eeuwige, goede, barmhartige Vader, vergeef de arme zielen hun zware zondeschuld die hun vijanden niet hebben liefgehad en niet wilden vergeven. Als verzoening en boete voor deze veelvuldige zonden offer ik U de heilige Woorden van Uw veelgeliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, die Hij aan het Kruis heeft gesproken: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen".

En breng ons niet in beproeving:
wij bidden U ootmoedig, eeuwige, goede, barmhartige Vader, vergeef de arme zielen, die in de grote bekoringen geen weerstand hebben geboden, maar de verlokkingen van de duivel zijn gevolgd. Als verzoening en boete offer ik U de gehoorzaamheid, het moeizame werk en heel het bittere lijden en sterven van Uw veelgeliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.

Maar verlos ons van het kwade:
wij bidden U ootmoedig, eeuwige, goede, barmhartige Vader, vergeef de arme zielen en leid hen en ook onze zielen, door de verdiensten van Uw veelgeliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, in het Rijk van Uw Heerlijkheid, dat U zelf bent.  Amen.

 

Link naar de Litanie voor de zielen in het vagevuur