LITANIE VAN HET  ALLERHEILIGST SACRAMENT

Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons, Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Levend Brood, dat uit de Hemel is nedergedaald, ontferm U over ons.
Verborgen God en Zaligmaker, ontferm U over ons.
Tarwe van de uitverkorenen, ontferm U over ons.
Wijn, die maagden voortbrengt, ontferm U over ons.
Voedzaam Brood en wonderbaar in werking, ontferm U over ons.
Altijddurend offer, Zuiver Spijsoffer, ontferm U over ons.
Lam zonder vlek, ontferm U over ons.
Aller-zuiverste maaltijd, ontferm U over ons.
Engelenspijs, ontferm U over ons.
Verborgen Manna, Gedachtenis van Gods wonderen, ontferm U over ons.
Bovennatuurlijk Brood, dat ons zielenleven voedt, ontferm U over ons.
Vlees geworden Woord, dat onder ons woont, ontferm U over ons.
Blanke Hostie, zoetheid van de reine zielen, ontferm U over ons.
Heilig slachtoffer, Kelk der zegening, ontferm U over ons.
Geheim van het geloof, ontferm U over ons.
Waarachtig zoenoffer voor levenden en doden, ontferm U over ons.
Hemels middel dat ons behoedt voor de zonden, ontferm U over ons.
Tegengif voor de zonden, ontferm U over ons.
Allesovertreffend wonder, ontferm U over ons.
Allerheiligste gedachtenis van het lijden des Heren, ontferm U over ons.
Geschenk, dat alle volheid te boven gaat, ontferm U over ons.
Bijzonder aandenken van de goddelijke liefde, ontferm U over ons.
Overvloedige bron van Gods mildheid, ontferm U over ons.
Allerheiligst en wonderlijk geheim, ontferm U over ons.
Krachtige spijs der onsterfelijkheid, ontferm U over ons.
Levendmakend en aanbiddelijk Sacrament, ontzagwekkend in grootheid, ontferm U over ons.
Brood, door de almacht van het Woord Vlees geworden, ontferm U over ons.
Onbloedig offer, ontferm U over ons. Spijs en medegast, ontferm U over ons.
Allerzoetst en alleraangenaamst gastmaal, waarbij de engelen tegenwoordig zijn en dienen, ontferm U over ons.
Teken van genade, ontferm U over ons.
Band van liefde, ontferm U over ons. Sacrament van liefde, ontferm U over ons.
Offeraar en offerande, ontferm U over ons.
Opperpriester die zelf de offerande zijt, ontferm U over ons.
Geestelijke zoetheid, die in haar eigen oorsprong gesmaakt wordt, ontferm U over ons. Verkwikking van de heilige zielen, ontferm U over ons.
Versterking voor de zwakken, ontferm U over ons.
Teerspijze voor die in de Heer sterven, ontferm U over ons.
Onderpand van de toekomende zaligheid, ontferm U over ons.

Wees genadig, spaar ons Heer.
Wees genadig, verhoor ons, Heer.

Van het onwaardig ontvangen van uw Lichaam en Bloed, verlos ons, Heer.
Van de begeerlijkheid van het vlees en de ogen, verlos ons, Heer.
Van alle ketterij, ongelovigheid en verblindheid van het hart, verlos ons, Heer.
Van de hovaardij van het leven, verlos ons, Heer.
Van alle gelegenheid tot zonde, verlos ons, Heer.
Door de vurige liefde, waarmee Gij verlangd hebt, dit Paaslam met Uw leerlingen te eten, verlos ons, Heer.
Door de diepe ootmoed, waarmee Gij de voeten van uw leerlingen hebt gewassen, verlos ons, Heer.
Door de onbaatzuchtige liefde, waarmee Gij dit goddelijk Sacrament hebt ingesteld, verlos ons, Heer.
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij ons op het altaar hebt nagelaten, verlos ons, Heer.
Door de vijf wonden, die Gij voor ons in Uw allerheiligste Lichaam hebt ontvangen, verlos ons, Heer.

Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij in ons het geloof, de eerbied en de godsvrucht tot dit wonderbaar Sacrament wilt vermeerderen en bewaren,  verhoor ons.
Dat Gij ons door de ware belijdenis van onze zonden tot het dikwijls ontvangen van de heilige Eucharistie wilt geleiden, verhoor ons.
Dat Gij ons voor alle ketterij, trouweloosheid en verblindheid van hart wilt vrijwaren,
verhoor ons.

Dat Gij ons de kostbare, hemelse vruchten van dit allerheiligste Sacrament wilt meedelen, verhoor ons.
Dat wij alle boosheid en wereldse begeerten laten voor wat ze zijn en matig, rechtvaardig en godvruchtig leven, verhoor ons.
Dat wij door het nuttigen van uw Lichaam en Bloed, in U mogen blijven en Gij in ons, verhoor ons. 
Dat Gij ons, in het uur van onze dood, met deze hemelse teerspijze wilt versterken en beschermen, verhoor ons.
Zoon van God, verhoor ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
Gij hebt hun Brood uit de Hemel gegeven, dat alle zoetheid in zich bevat.

Laat ons bidden: Heer Jezus Christus, in dit wonderbare Sacrament hebt Gij ons de gedachtenis nagelaten van Uw lijden en sterven, wij bidden U: laat ons de heilige geheimen van Uw Lichaam en Bloed met zo grote eerbied vieren, dat wij de genade van Uw verlossing voortdurend in ons ervaren. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb