ROZENHOEDJE MET DE GLORIEVOLLE
GEHEIMEN
Vandaag willen wij dit Rozenhoedje bidden: tot eerherstel aan onze heilige Moeder Maria, die door velen niet wordt erkend en vereerd; tot eerherstel aan het liefdevol onbevlekt Hart van Maria, dat door velen niet wordt bemind; tot eerherstel aan God, voor al onze zonden; of: met een eigen intentie voor ...

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Almachtige Vader, ... 

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Onze Vader ...

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet ... Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

1e Geheim: Jezus verrijst uit de doden
Gebed: Heer Jezus, wil alle mensen leiden tot de verrijzenis in U op de laatste dag.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ... (zie boven)

2e Geheim: Jezus stijgt op ten Hemel
Gebed: Heer Jezus, U, Die ten Hemel bent opgestegen en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, wil voor ons ten beste spreken; zend ons de Heilige Geest. Wil alle zielen tot U trekken, opdat Uw Woord gestalte moge krijgen en ze niet verloren zullen gaan.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

3e Geheim: De Heilige Geest daalt neder over de Apostelen
Gebed: Kom, Heilige Geest, wil wonen in de harten van alle volkeren, en ontsteek in hen het vuur van Uw Goddelijke Liefde. Heer, geef ons goede priesters om Uw heilig dienstwerk voort te kunnen zetten.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

4e Geheim: De Heilige Maria is ten Hemel opgenomen en gekroond
Gebed: Moeder Maria, wil  altijd onze Voorspreekster zijn bij Jezus en Toevlucht voor allen die U aanroepen.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

5e Geheim: De Heilige Maria is zonder erfzonde ontvangen
Gebed: Heilige Maria, Koningin des Hemels, Koningin van vrede, en Koningin van de heilige Rozenkrans, bid voor ons; bescherm al Uw kinderen tegen de gevaren in de wereld en het kwade van de duivel.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Slotgebed

Bid voor ons heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
God, Uw eniggeboren Zoon heeft ons door Zijn leven, Zijn dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig heil bereid. Wij vragen U, geef ons, die door de allerheiligste rozenkrans van de Heilige Maagd Maria deze geheimen gedenken, dat wij mogen navolgen wat zij bevatten, en mogen verkrijgen wat zij beloven. Door Christus, onze Heer. Amen.