afb.: het Heilig Aanschijn van Manoppello (Info)

DE ROZENKRANS VAN HET HEILIG AANSCHIJN

Er zijn 5 groepen van elk 5 kleine kralen met een grote kraal tussen elke groep. U kunt deze rozenkrans ook in onderstaande volgorde bidden.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God ...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen. Onze Vader ...

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Bid op de grote kralen
Hemelse Vader, wij offeren U op, nederig en met aandrang, de oneindige Verdiensten en Smarten van het Heilig Aanschijn, Zijn kostbaar Bloed, al Zijn Wonden en Tranen, tot Uw grotere Eer en Glorie en voor de bekering van de zondaars.

Bid op de vijf kleine kralen
1. Heilig Aanschijn, met Wonden bedekt, ontferm U over ons, wij roepen tot U.
2. Heilig Aanschijn, met Bloed overstroomd, onferm U over ons, wij roepen tot U.
3. Heilig Aanschijn, in oneindige Liefde bittere Tranen vergietend, ontferm U over ons, wij roepen tot U.
4. Heilig Aanschijn, met hoon en smaad bedekt, ontferm U over ons, wij roepen tot U.
5. Heilig Aanschijn, zwijgend de vreselijkste smarten verdragend, ontferm U over ons, wij roepen tot U.

O Heer Jezus, toon ons Uw Heilig Aanschijn, en wij zullen gered worden.

Slotgebed
Eeuwige Vader, ik offer U op, door de allerreinste handen van Maria, het aanbiddelijk Aanschijn van Uw geliefde Zoon, tot eerherstel voor de lasteringen van Uw Heilige Naam en tot bekering van de zondaars.  Amen.