DE DANK-ROZENKRANS TOT MARIA

In een boodschap aan Marie-Elisabeth op 26 mei 1997, vraagt Jezus ons een lofprijzing te richten tot Maria.

Jezus: "kinderen van Mijn Goddelijk Hart, geef gevolg aan Mijn verzoek: Ik verlang dat jullie je Moeder eren, dat jullie Haar danken door tot Haar te bidden; schenk Haar als dank een rozenhoedje op de wijze zoals Ik jullie aangeef."

Gebruik voor de onderstaande gebeden de normale rozenkrans.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Almachtige Vader ...

De Engel des Heren
V. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
A. en Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria ...

V. Zie de Dienstmaagd des Heren,
A. mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria ...

V. En het Woord is Vlees geworden,
A. en Het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria ...

V. Bid voor ons, heilige Moeder van God,
A. opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel, de menswording van Jezus Christus, Uw Zoon, leren kennen. Wij bidden U: stort Uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn Lijden en Kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.  Amen.

Eer aan de Vader ... Bid op de grote kralen: Onze Vader ...

Bid op de kleine kralen van elk tientje
Heilige Maagd Maria, Moeder van God, dank U voor alle Genaden die wij door Uw tussenkomst hebben verkregen. 

Bid na elke tientje
Eer aan de Vader ...