INFO'S  VAN  DE  OVERIGE  GEBEDEN
Zoek hieronder de titel van het gebed, die u naar deze pagina heeft gebracht.


Gebed van eerherstel aan het Allerheiligst Sacrament

Dit is een gebed, dat de zienertjes in Fatima (Portugal) van de engel ontvingen. Lucia, Francesco en Jacinta hadden in de zomer van 1916 zes verschijningen van de Maagd Maria. De engel verscheen hun driemaal. Onder het gebed van eerherstel staat nog een kort tweede gebedje dat de engel hen leerde, en dat driemaal gebeden moet worden.

Het Onzevader
Vanaf 27 november 2016 wordt het Onzevader (het Gebed des Heren) met een nieuwe standaardtekst voor het Nederlandse taalgebied gebeden. De nieuwe versie is op deze website reeds toegepast.
Er zijn gelovigen die problemen hebben met het woord "beproeving". De mensheid ondergaat dagelijks beproevingen: enerzijds door het lijden dat men ondergaat, waardoor men dichter tot God kan komen. Anderzijds wordt men beproefd door de gevaren die ons kunnen verwijderen van God; hiervoor bidden wij om Gods bescherming in het Onzevader. God wil, dat wij altijd voor Hem kiezen.
Voor verdere uitleg klikt u op de link:
https://rkliturgie.nl/eucharistie/uitleg-bij-de-nieuwe-vertaling-van-het-onze-vader

De Geestelijke Communie
Jezus verscheen eens aan de H. Paula Maresca in Napels. Hij toonde haar twee kostbare vazen: een van goud en een van zilver. Hij deelde haar mede, dat Hij in de gouden vaas haar werkelijke en in de zilveren vaas haar Geestelijke Communies bewaarde. Aan zuster Benigna Consolata verzocht Jezus dikwijls een Geestelijke Communie te doen. Hij verlangde er zelfs vurig naar. De grote H. Teresia zei van de Geestelijke Communie: "De Heer zal daaraan zien, hoe zeer gij Hem bemint."

Dagelijks gebed om Gods ontferming
Het is een bijzonder gebed tot bekering van de zondaars. Vooral gezien de nog komende rampen en zware straffen is het dagelijks bidden van dit gebed aan te bevelen, want het verleent grote genaden zoals Jezus zelf heeft meegedeeld aan een vrouw met de naam Madeleine, aan wie Hij 49 keer in Dozulé verschenen is. Jezus zei: "Ik wens dat ze elke dag het gebed bidden, gevolgd door een tientje van de rozenkrans. Elk gezin dat het met groot vertrouwen zal bidden, zal tegen elke ramp beschermd worden. Bovendien zal Ik in de harten Mijn barmhartigheid storten." (28 maart 1975).

Gebed met overweging van Jezus' lijden
De H. Bernardus, abt van Clairveaux, vroeg eens aan onze Heer, welke Zijn grootste lichamelijke smart was geweest tijdens Zijn lijden. De Heer antwoordde hem: "Ik had een diepe wonde en de beenderen bloot aan de schouder. Deze wonde, door de mensen niet gekend, heeft Me meer pijn veroorzaakt dan al Mijn andere wonden. Maak ze bekend en weet dat Ik alle genade zal verlenen, die Mij door de verdiensten van die Wonde gevraagd zal worden. Al degenen die dagelijks die wonde zullen eren door het bidden van drie Onzevaders, drie Weesgegroeten en driemaal Eer aan de Vader..., zullen vergiffenis krijgen van hun zonden, zowel doodzonden als dagelijkse. Zij zullen geen onvoorziene dood sterven, en in het laatste uur zal de Heilige Maagd hen bijstaan en hun genade en barmhartigheid verwerven."

Verering van het heilig Kruis (Marie-Julie Jahenny)
Jezus openbaart ons dit gebed dikwijls te verrichten, bijzonder in de verschrikkelijke dagen van de kastijding. Hij voegt daarbij: "Bij dit gebed zul je zoveel genaden, zoveel kracht en liefde bemerken, dat de grote zondvloed als ongemerkt aan je voorbij zal gaan. Dit is de genade van Mijn Liefde."

Gebed tot de H. Geest van de Zalige Mariam Baouardy
Mariam over dit gebed: "Ik was vanochtend zo bedroefd, want ik voelde Gods aanwezigheid niet. Mijn hart voelde koud als ijs. Ik kon niet aan God denken, en heb de hulp van de Heilige Geest ingeroepen. Na dit gebed voelde ik hoe in mijn hart het vuur een beetje werd aangestoken. De Heilige Geest weigert mij niets." Wereld en religieuze gemeenschappen zoeken nieuwe vormen van devoties, maar verwaarlozen de ware devotie tot de Vertrooster. Daardoor is er kwaad, verdeeldheid, er is geen vrede, ontbreekt het Licht. Zij roepen het Licht niet aan zoals zij zouden moeten. Hij leert de waarheid kennen. Zelfs op de seminaries verwaarloost men Hem. Eenieder op de wereld of in een kloostergemeenschap die de hulp van de Heilige Geest inroept en een bijzondere devotie tot Hem heeft, zal niet in zonde sterven. Iedere priester die de devotie verspreidt, zal worden verlicht als hij spreekt. Priesters die elke maand een heilige Mis opdragen voor de Heilige Geest en alle aanwezige gelovigen, zullen genade en verlichting krijgen.

Genadegebed tot Maria
De H. pastoor Vianney van Ars zei dikwijls, dat dit gebed volgens zijn ervaring, zowel bij grote openbare als persoonlijke aangelegenheden, indien het met vol vertrouwen wordt gebeden, wonderen bewerkt. Vanaf de preekstoel voegde hij er tot zijn diep geroerde toehoorders aan toe: "Mijn kinderen, onthoud dit goed: telkens als ik een genade verkreeg, heb ik ze op deze manier afgesmeekt. Dit gebed bedriegt nooit."  Amen.

O Maria zonder zonden
Dit korte gebedje dat zuster Catharina Labouré van de H. Maria ontving, kan heel goed tussen de tientjes van een Rozenhoedje gebeden worden, en ook als afsluitend gebedje na veel andere gebeden.

Gebed tot de Maagd Maria om bescherming van de wereld
Louis Edouard Cestac (Frankrijk, 1801-1868), die zijn priesterschap aan Maria had opgedragen, vertelt hoe hij in 1863 neerknielde voor het Mariabeeld in de kapel. "Plots werd ik geraakt door een goddelijk licht, zag duivels de hele aarde verwoesten. De Moeder Gods vertelde mij, dat de duivels waren losgelaten, en dat nu de tijd gekomen was haar als Koningin van de Engelen aan te roepen en te vragen legioenen engelen te sturen om een eind te maken aan de macht van het kwaad. Ik sprak: 'Moeder, u bent zo goed, kunt u hen niet sturen zonder dat wij daarom vragen ?' 'Nee' antwoordde Maria, 'het is Gods wil, dat genades pas na gebed worden verkregen.' Daarop gaf Maria hem dit gebed.
Père Louis Edouard werd door paus Franciscus op 27 maart 2015 zalig verklaard.

Akte van liefde tot redding van de zielen
Dit betreft een boodschap van Jezus aan Zr. Consolata Bertrone: "Elke akte van liefde redt een ziel! Bid dit gebedje de hele dag! Als je dit gebed voor het laatst gezegd hebt, dan zal Ik het aanvaarden en het doorgeven aan miljoenen zielen die, hoe zondig ook, het zullen overnemen en je zullen volgen op de eenvoudige weg van vertrouwen en liefde."

Gebed voor de overledenen, indachtig het Onze Vader
Dit gebed heeft Jezus tijdens een verschijning aan de H. Mechtildis geleerd. Elke keer als zij dit gebed bad, zag zij grote scharen mensen uit het vagevuur komen en de Hemel binnengaan. Als wij dit gebed godvruchtig bidden, zullen door ons gebed ook scharen van zielen de Hemel binnen mogen gaan.

Gebed van St. Gertrudis de Grote
Telkens als men het betreffende gebed bidt, worden 1000 zielen uit het vagevuur bevrijd.

Krachtig gebed voor de heilige Kerk
Dit gebed werd geopenbaard aan Maria Graf, een mystiek begaafde huismoeder. Jezus zei haar: "Mijn lieve kleine ziel, als je wist hoe Ik van dit gebed houd, zou je het vaak bidden. Je kunt er de wereld mee redden! Door Mijn heilige Wonden kun je alles verkrijgen."

De Vlam van Liefde van de Heilige Maria
De devotie tot de Liefdesvlam van het Onbevlekte Hart van Maria werd doorgegeven aan Elizabeth Kindelmann door verschijningen en openbaringen van Jezus en de Maagd Maria. Zij was een Hongaarse moeder van 6 kinderen. Zij kreeg deze boodschappen tussen 1961 en 1981. Elizabeth stierf op 11 april 1985. Door haar heeft de Maagd Maria ons een nieuw middel van devotie gegeven: de Liefdesvlam van Haar Onbevlekte Hart.

De Liefdesvlam is een dringende oproep en een buitengewoon geschenk dat de Heer Jezus en de Maagd Maria hebben gegeven in deze moeilijke tijden. Het is een dringende oproep, omdat Satan een ware vernieling onder de zielen aanricht en zo veel mogelijk zielen naar hem toe probeert te lokken. Het is ook een buitengewoon kostbaar geschenk, omdat zo’n grote vloed van genaden zelden is gezien sinds de komst van Jezus op aarde, zoals de Heilige Maagd Maria verklaarde toen ze bij Elizabeth aankwam.

Door de Liefdesvlam van het Onbevlekte Hart van Maria, nodigt de Heer Jezus ons uit om deel te nemen in Zijn verlossingswerk: het redden van de zielen. En de Maagd Maria vraagt ons om deel te nemen in het verblinden van Satan, die de bron van alle kwaad is, om te voorkomen dat hij de zielen schade berokkent.

Jezus zei tot Elizabeth: "Mijn lieve ziel, wens Me vele zielen toe! Dat is Mijn enige smeekbede: zielen! O, zielen; wat smacht Ik toch naar hen! Oh, hoe lijd Ik onder de onverschilligheid van de zielen!" De Heilige Maagd Maria roept ons allen op om alles in het werk te stellen om de boodschap van de Liefdesvlam over heel de wereld te verspreiden. Ze zei tot Elizabeth: "Deze Vlam van Mijn Onbevlekt Hart die vol genaden is, moet verder gegeven worden van hart tot hart. Dit zal het grote wonder zijn, en zal door het licht Satan verblinden. Zie je, Mijn dochter, als de Liefdesvlam van Mijn Hart op de wereld aangestoken wordt, dan vloeit haar genadewerking ook naar de stervenden toe. Satan wordt verblind en met de hulp van jouw wakend gebed zal de strijd van de stervende met Satan doen ophouden. Bij de zachte schijn van mijn Liefdesvlam zullen de verstokte zondaars zich bekeren, want ik wil dat geen enkele ziel verloren gaat."

De Heilige Maagd Maria zei verder nog: Ik wil dat de Liefdesvlam van mijn Onbevlekt Hart overal bekend wordt, net zoals mijn Naam over de hele wereld bekend is."

De Maagd Maria heeft apostelen nodig om de devotie tot de Liefdesvlam van Haar Hart te verspreiden over de hele wereld, en ze roept ieder van ons daartoe op. Ze zegt: "Ieder die deze boodschap ontvangt moet dit aanvaarden als een uitnodiging en niemand van jullie zou deze oproep terzijde mogen schuiven."

Maar ze waarschuwt ons ook: "Jullie kunnen mijn Liefdesvlam enkel mondeling doorgeven. Jullie mogen niet zwijgen, noch door lafheid, noch door trots of nalatigheid, noch door vrees voor een opoffering.

Zet voor één keer zelf de eerste stap! Zal ik uiteindelijk een teken van jullie goede wil kunnen zien? Het is enkel de eerste stap die moeite kost, geloof me! Dat moet je zeker doen! Ik dring er op aan! De Maagd Maria voegt eraan toe: Je moet trachten deel te nemen in het verblinden van Satan… Wacht er niet mee, want Satan zal verblind zijn voor zover als jullie eraan meewerken. Verleng deze tijd van voorbereiding niet! Treuzel niet met het beantwoorden van mijn heilige oproepen! Ik, de mooie straal van de dageraad, Ik verblind Satan." (Woorden van de Maagd Maria op 19 mei 1963).

Jezus zegt ons: "We geven jullie de kracht en de moed om de eerste stap te zetten, maar jullie zouden de uitvoer van Mijn Wil niet mogen uitstellen of wegwuiven. Overtref jezelf! Denk eens aan de Drie Koningen die een buitenmenselijke opoffering deden!