LITANIE VAN DE HEILIGE MARIA

V. Heer, ontferm U over ons.
A. Christus, ontferm U over ons.
V. Heer ontferm U over ons.

V Christus, aanhoor ons.
A. Christus, verhoor ons.

V. God, hemelse Vader,
A. ontferm U over ons.

V. God, Zoon, Verlosser van de wereld,
A. ontferm U over ons.

V. God, heilige Geest,
A. ontferm U over ons.

V. Heilige Drievuldigheid, één God,
A. ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons. (na elke aanroeping)
Heilige Moeder van God,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de Kerk,
Moeder van de goddelijke genade,
Allerreinste Moeder,
Zeer kuise Moeder,
Maagdelijke Moeder,
Onbevlekte Moeder,
Beminnelijke Moeder,
Bewonderenswaardige Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker,
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd,
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Zetel van wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Heerlijk vat van godsvrucht,
Mystieke Roos,
Toren van David Ivoren Toren,
Gouden Huis,
Ark van het verbond,
Deur van de Hemel,
Morgenster,
Heil van de Zieken,
Toevlucht van de zondaars,
Troosteres van de bedroefden,
Hulp van de christenen,
Koningin van de engelen,
Koningin van de aartsvaders,
Koningin van de profeten,
Koningin van de apostelen,
Koningin van de martelaren,
Koningin van de belijders,
Koningin van de maagden,
Koningin van alle heiligen,
Koningin zonder erfsmet ontvangen,
Koningin ten hemel opgenomen,
Koningin van de heilige Rozenkrans,
Koningin van de vrede,
Koningin van de gezinnen.

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

V. Bid voor ons, heilige Moeder van God,
A. opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Slotgebeden
Laat ons bidden:
Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam. Mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door Christus onze Heer. Amen.

In de Advent:
V. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
A. En Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Laat ons bidden: God, Gij hebt gewild dat Uw Woord bij de boodschap van de engel het vlees aannam in de schoot van de heilige Maagd Maria. Wij bidden U: verleen ons, dat wij door Haar voorspraak bij U worden geholpen, omdat wij vast geloven, dat zij de Moeder van God is. Door Christus onze Heer. Amen.

In de Kersttijd:
V. Na het baren, o Heilige Maagd, zijt Gij ongerept gebleven.
A. Moeder van God, wees onze voorspraak.

Laat ons bidden: God, Gij hebt aan de mensen de prijs van de eeuwige zaligheid geschonken door de vruchtbare maagdelijkheid van de heilige Maria. Wij bidden U: verleen ons te mogen ondervinden, dat Zij onze voorspraak is, omdat wij door Haar ontvangen de Gever van het Leven, onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Amen.

In de Paastijd:
V. Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluja,
A. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja.

Laat ons bidden: God, Gij hebt U gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken U: geef dat wij door Zijn Moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen.