INFO EN BELOFTEN BIJ DE ROZENHOEDJES

De oorsprong van de traditionele Rozenkrans moet worden gezocht in de vervanging van het monastieke psalmgebed: in plaats van de 150 psalmen werden door de ongeletterde gelovigen gebedsformules gezegd zoals het Onze Vader. Veel later werd hieraan in het Westen de devotie tot Maria verbonden.

De rozenkrans kreeg de vorm zoals we die vandaag kennen in de 15e eeuw door de prediking van de dominicaan Alanus de Rupe (Alain de la Roche, ca. 1428 - 1475).

Paus Leo X gaf in 1520 goedkeuring aan het gebed, en de Kerk heeft de Rozenkrans sindsdien steeds aanbevolen. Paus Johannes Paulus II heeft daar de Geheimen van het Licht aan toegevoegd. De oorsprong van de Hoopvolle Geheimen is niet bekend.

De traditionele Rozenkrans bestaat uit de drie bekende Rozenhoedjes: de Blijde Geheimen, de Droevige Geheimen, en de Glorievolle Geheimen. De H. Rozenkrans is afkomstig uit de Hemel en is een geschenk van de Goddelijke Voorzienigheid. Hij omvat het beknopte Evangelie en zijn bewoording is van God, die aan alle toegewijde bidders verheven genaden beloofde en de grote Eindoverwinning. Elk godvruchtig gebeden Weesgegroet verlost een lijdende ziel uit het vagevuur.

Beloften van Maria aan hen, die de Rozenkrans bidden
De zalige Alain de la Roche ontving deze beloften van de H. Maagd. Deze beloften betreffen de traditionele Rozenhoedjesrozenkrans.

1. Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.

2. Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.

3. De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde nijgingen.

4. Door het bidden van de Rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.

5. De ziel die mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans zal niet verloren gaan.

6. Ieder die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich bekeren, en de rechtvaardige zal tot het einde toe in staat van genade blijven leven.

7. Ik wil dat allen die de Rozenkrans godvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen, en bij hun dood deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.

8. De trouwe rozenkransbidders zullen niet sterven zonder de genademiddelen van de heilige Kerk.

9. Wie de Rozenkrans bidt, zal ik uit het vagevuur bevrijden.

10. Zij die echt van de rozenkrans gehouden hebben, en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel een speciale eer genieten.

11. Alles wat men mij door het bidden van de Rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen.

12. Ik verkreeg van mijn Zoon, dat de rozenkransbidders de zaligen in de Hemel als broeders aan hun zijde zullen hebben bij leven en dood.

13. Zij, die de Rozenkrans verspreiden, zal ik in al hun noden bijstaan.

14. De rozenkransbidders zijn allen mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zuster van Jezus Christus.

15. De rozenkransdevotie is een zeker teken van uitverkiezing en redding.

DIVERSE UITSPRAKEN OVER DE WAARDE VAN HET ROZENKRANSGEBED
Paus Pius XI:
"De rozenkrans is het bevoorrechte middel onder alle andere, om de terugkeer van Christus in de mensen, de gezinnen en de naties te bewerkstelligen. De Rozenkrans is de meest volmaakte uitdrukking van christelijke, kinderlijke liefde. De Rozenkrans is een gebed dat met geen enkel ander gebed vergeleken kan worden, en dat van een verheven doeltreffendheid is".

Zr. Lucia uit Fatima:
"Sinds de H. Maagd ons het afdoende middel van de heilige Rozenkrans gaf, is er geen enkel probleem, materieel of geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet opgelost kan worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers".

De H. Maagd Maria te Porto San Stefano:
"De wereld verkeert in nood. U zegt dat voor nieuwe kwalen nieuwe geneesmiddelen nodig zijn. Ik zeg u dat u de nieuwe kwalen met oude geneesmiddelen moet overwinnen. Het geneesmiddel voor de grootste kwaal waaraan de mensheid lijdt,is de Rozenkrans. Het trouw bidden van dit gebed leidt naar volmaaktheid, want het is het hulpgeroep van de arme tot God; en de Heer kan zijn hulp niet weigeren aan de mens die Hem zijn onvermogen en zijn ellende onder het oog brengt. Voorziet u van de Rozenkrans als van een wapen, en maakt dat de Rozenkrans in uw woningen als een harmonisch lied van liefde weerklinkt. Dit gebed is verheven door zijn macht,door zijn kracht, en door de genade.

De H. Maagd Maria te El Escorial:
De Rozenkrans is gebed, boete en meditatie. Met het rozenkransgebed verheerlijkt u de Allerheiligste Drie-eenheid. Er is geen volmaakter gebed dan de Rozenkrans. Daarom vraag Ik u zo vaak om hem te bidden. Maar de duivel tracht dit zeer goede werk dat mijn kinderen voor God doen, te vernietigen,omdat hij weet, dat de genaden die u door de Rozenkrans van God de Vader ontvangt, uiterst groot zijn. Als u eens wist hoeveel zielen u bevrijd hebt door de rozenkrans! Veel van uw broeders hebben door dat genademiddel het Licht verkregen. U hebt niet alleen degenen geholpen die zich buiten de aarde bevinden,maar ook hen die bij u op aarde leven. Bidt en verbreidt de Rozenkrans voor het heil van velen. Geef aan de wereld, zelfs als hij het niet wil, gebed en liefde. Zo zult u er toe bijdragen hem te redden".