HET TWAALF-JAREN-GEBED (Info)
De zeven Onzevaders en Weesgegroeten van de H. Birgitta

Inleidend gebed
O Jezus, ik wil nu zevenmaal het Onzevader bidden in vereniging met de liefde waarmee Gij dit gebed in Uw Hart geheiligd hebt. Laat het vanuit mijn mond in Uw Allerheiligst Hart aankomen; verbeter en vervolmaak het zodanig, dat het de Allerheiligste Drievuldigheid zoveel eer en vreugde zal verschaffen als Gij haar op aarde met dit gebed bewezen hebt, en moge deze eer ook over Uzelf uitstromen tot verheerlijking van Uw Heilige Wonden en Uw kostbaar Bloed dat Gij voor ons vergoten hebt.

1. Goede Jezus, omwille van Uw heilige Besnijdenis, red de zielen!
Heer Jezus, met eerbied gedenk ik de pijnen die U als kind geleden hebt toen U, tot verdriet van Uw Moeder, de besnijdenis hebt ondergaan.

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U de eerste wonden en pijnen van Jezus, tot vergeving van mijn jeugdzonden en die van alle mensen, en tot bescherming tegen doodzonden, vooral in mijn familie.

Onze Vader ...   Onze Lieve Vrouw van Smarten, bid voor ons! Wees gegroet ...

2. Goede Jezus, omwille van Uw heilig Bloedzweet, red de zielen!
Heer Jezus, met eerbied gedenk ik Uw doodsangst in de Hof van Olijven, toen U vlak voor Uw lijden stond en waarbij U wist wat U zou overkomen.

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U het geestelijk lijden van Jezus en elke druppel van Zijn bloedig zweet, tot vergeving van mijn zonden van harteloosheid en die van alle mensen, tot bescherming tegen dergelijke zonden en tot vermeerdering van de liefde tot God en de naaste.

Onze Vader ...   Onze Lieve Vrouw van Smarten, bid voor ons! Wees gegroet ...

3. Goede Jezus, omwille van Uw heilige Geselwonden, red de zielen!
Heer Jezus, met eerbied gedenk ik de eerste grote marteling die U hebt ondergaan toen U, gebonden aan een zuil, gegeseld werd en Uw Lichaam werd verminkt met bloedende wonden.

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U de ontelbare wonden, het kostbaar Bloed de en smartelijke pijnen bij de geseling van Jezus, tot vergeving van mijn zonden van het vlees en die van alle mensen, en tot bescherming tegen die zonden, bijzonder in mijn familie.

Onze Vader ...   Onze Lieve Vrouw van Smarten, bid voor ons! Wees gegroet ...

4. Goede Jezus, omwille van Uw heilige Doornenkroon, red de zielen!
Heer Jezus, met eerbied gedenk ik de bespottingen en vernederingen die U hebt ondergaan, en de pijnen die U geleden hebt van de doornenkroon en de vuist- en stokslagen die U zijn toegebracht.

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U de Wonden, het kostbaar Bloed de en pijnen van het H. Hoofd van Jezus, tot vergeving van mijn zonden van de geest en die van alle mensen, tot bescherming tegen die zonden en tot verbreiding van het Koningschap van Christus op aarde.

Onze Vader ...   Onze Lieve Vrouw van Smarten, bid voor ons! Wees gegroet ...

5. Goede Jezus, omwille van Uw heilige Schouderwonde, red de zielen!
Heer Jezus, met eerbied gedenk ik de ergste pijn die U geleden hebt bij het dragen van Uw Kruis, waaronder U driemaal gevallen bent.

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U het lijden van Jezus op Zijn Kruisweg, in het bijzonder Zijn H. Schouderwonde en Zijn kostbaar Bloed, tot vergeving van mijn zonden en die van alle mensen, zonden van opstand tegen het Kruis, het klagen over Uw Heilige Geboden en alle andere zondige uitingen, tot bescherming tegen zulke zonden en tot een ware liefde voor het Kruis.

Onze Vader ...   Onze Lieve Vrouw van Smarten, bid voor ons! Wees gegroet ...

6. Goede Jezus, omwille van Uw heilige Nagelwonden, red de zielen!
Heer Jezus, met eerbied gedenk ik de kruisiging die U hebt ondergaan op de berg van Calvarie, waarbij U veel geleden heeft aan Uw ledematen en Uw handen en voeten werden doorboord. Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik Uw Goddelijke Zoon aan het Kruis, Zijn kruisiging en opheffing, Zijn Wonden aan handen en voeten en Zijn heilig Bloed dat voor ons vergoten werd, Zijn uiterste armoede, Zijn volkomen gehoorzaamheid, al Zijn kwellingen naar Lichaam en Ziel, Zijn kostbare dood en de onbloedige vernieuwing ervan in alle Heilige Missen in de wereld, tot vergeving voor het breken van kloostergeloften en kloosterregels, tot vergeving van mijn zonden en die van de hele wereld, tot genezing van de zieken en stervenden, tot verkrijging van heilige priesters en leken, tot verhoring van de intenties van onze vader de paus, tot herstel van het christelijk gezin, tot verkrijging van een standvastig geloof, vrede in ons land, eenheid van alle volkeren in Christus en Zijn Kerk, en tot bescherming voor de vervolgden in de hele wereld.

Onze Vader ...   Onze Lieve Vrouw van Smarten, bid voor ons! Wees gegroet ...

7. Goede Jezus, omwille van Uw heilige Zijdewonde, red de zielen!
Heer Jezus, met eerbied en in dankbaarheid gedenk ik de genade van vergeving en het eeuwig leven die U hebt uitgestort over alle volkeren toen Uw zijde werd doorstoken.

Eeuwige Vader, wil het kostbaar Bloed en Water aannemen dat uit het gewonde het Hart van Jezus is gevloeid. Dit vraag ik U tot verkrijging van Uw hulp in de noden van de H. Kerk en tot vergeving van de zonden van alle mensen. Wees ons allen genadig en barmhartig. Bloed van Christus, laatste kostbare inhoud van Zijn Heilig Hart, was mij rein van alle zondesmet! Water uit de zijde van Christus, reinig mij en blus voor mij en alle arme zielen de vlammen van het vagevuur.

Onze Vader ...   Onze Lieve Vrouw van Smarten, bid voor ons! Wees gegroet ...