afb.: Moeder van Smarten (B. Kühlen)

ROZENKRANS VAN  DE 7 SMARTEN VAN MARIA

Indien u deze specifieke rozenkrans niet bezit, dan kunt u de gebeden ook in onderstaande volgorde bidden.

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  Amen.
God, kom mij te hulp; Heer haast U mij te helpen.

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eerste Smart: De profetie van Simeon bij de opdracht van Jezus in de Tempel
Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid bij de voorspelling van Simeon, dat een zwaard Uw Hart zou doorboren. Verkrijg mij de bereidwilligheid tot alle offers die God van mij vraagt. Lieve Moeder, laat Uw gekwetste Hart mij de deugd van nederigheid en de vreze Gods geven.   Onze Vader ...
1. Als eerstgeborene werd Jezus in de Tempel aan God opgedragen. Wees gegroet ...
2. In de Tempel herkende de oude Simeon Jezus als de Messias. Wees gegroet...
3. Simeon noemde Jezus "een Licht dat voor de heidenen straalt". Wees gegroet ...
4. Simeon zei : "Dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël". Wees gegroet ...
5. Simeon noemde Jezus een "Teken van Tegenspraak". Wees gegroet ...
6. Simeon zei tot Maria: "Uw eigen ziel zal door een zwaard doorboord worden". Wees gegroet ...
7. De profetes Hannah sprak over Jezus tot allen die de bevrijding van Israël verwachtten. Wees gegroet ...   Eer aan de Vader ...

Tweede Smart: De vlucht van de heilige Familie naar Egypte
Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid toen de Engel beval naar Egypte uit te wijken.  Leer mij, ook in het onbekende en wisselvallige van het leven, te vertrouwen op de goddelijke Voorzienigheid. Lieve Moeder, laat Uw bedroefde Hart mij de deugd van vrijgevigheid ten opzichte van de armen geven en de gave van gebed.  Onze Vader ...
1. In de grot van Bethlehem werd Jozef door een engel in een visioen gewaarschuwd. Wees gegroet ...
2. De engel zei: "Sta op, neem het Kind en Zijn Moeder, en vlucht naar Egypte." Wees gegroet ...
3. De engel vervolgde : "Herodes komt het Kind zoeken om het te doden." Wees gegroet ...
4. Daarop week Jozef met Jezus en Maria uit naar Egypte. Wees gegroet ...
5. De vlucht naar Egypte was vol ontberingen. Wees gegroet ...
6. Maria leed om alle verblinde zielen die God vervolgen en willen vernietigen. Wees gegroet ...
7. De Heilige Familie bleef in Egypte tot de dood van Herodes. Wees gegroet ...   Eer aan de Vader ...

Derde Smart: Het zoekraken van de twaalfjarige Jezus in de Tempel
Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid toen Gij Uw Jezus verloren had en drie dagen angstig zocht. Laat ook voor mij Jezus mijn hoogste Liefde zijn, en moge ik Hem nooit door ontrouw verliezen. Lieve Moeder, laat Uw doorgriefde Hart mij een aansporing zijn om de deugd van zuiverheid te beoefenen en mij de gave van wetenschap te doen verkrijgen.  Onze Vader ...
1. Toen Jezus 12 jaar oud was, bleek Hij bij de terugkeer van het Paasfeest in Jeruzalem vermist. Wees gegroet..
2. Maria en Jozef zochten drie dagen lang naar Hem. Wees gegroet ...
3. Maria's Moederhart brak om het vermeend verlies van Haar Zoon. Wees gegroet ...
4. Zij vonden Hem in de Tempel, waar Hij profetische woorden sprak over het messiaanse tijdperk. Wees gegroet ...
5. Maria sprak: "Kind, waarom hebt Gij Ons dit aangedaan." Wees gegroet ...
6. Jezus zei: "Wat hebt Ge toch naar Mij gezocht ? Wist Gij dan niet dat Ik in het huis van Mijn Vader moest zijn?" Wees gegroet...
7. Maria leed onder het besef van de ontelbare zielen die in alle eeuwen God en Zijn genade zouden verliezen. Wees gegroet ...   Eer aan de Vader ...

Vierde Smart: De ontmoeting tussen Jezus en Maria op de Kruisweg
Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid toen Gij Uw Zoon op de weg naar Calvarië onder het kruis zag wankelen. Verkrijg mij moed en geduld, ook als God het ergste van mij vraagt, en moge ook ik U dan ontmoeten. Lieve Moeder, laat Uw minnende en zo op de proef gestelde Hart mij de deugd van geduld en de gave van sterkte geven.   Onze Vader ...
1. Jezus werd op grond van valse beschuldigingen tot de kruisdood veroordeeld. Wees gegroet ...
2. Zelf Zijn Kruis dragend, trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats wordt genoemd, in het Hebreeuws "Golgotha". Wees gegroet ...
3. In diepe smart zag Maria Haar Zoon naderen, beladen met Zijn Kruis. Wees gegroet ...
4. Maria leed onder de haat van de menigte, die Jezus bespotte en sloeg. Wees gegroet ...
5. In diepe liefde omhelsde Maria Haar kruisdragende Zoon. Wees gegroet ...
6. Maria volgde Jezus op Zijn tocht naar Calvarie. Wees gegroet ...
7. In de geest hielp Maria het Kruis der wereld dragen. Wees gegroet ...   Eer aan de Vader ...

Vijfde Smart: Maria staat bij het Kruis van Jezus
Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid toen Gij onder het kruis stond, waar Uw Zoon Zijn offer volbracht, en Gij getuige waart van Zijn doodsstrijd.  Verkrijg mij een sterk geloof en een onwankelbare hoop, dat Jezus in mij zal overwinnen. Lieve Moeder, laat mij Uw gepijnigd Hart mij de deugd van soberheid en de gave van raad verkrijgen.   Onze Vader ...
1. Op het middaguur werd Jezus op Golgotha aan het Kruis geslagen. Wees gegroet ...
2. Aan de voet van het Kruis stonden Maria, Johannes en Maria-Magdalena. Wees gegroet ...
3. Drie uren lang aanschouwde Maria de doodsstrijd van Haar gekruisigde Zoon. Wees gegroet ...
4. In Maria's Hart voltrokken zich de diepste smarten als de Medeverlosseres van de mensheid. Wees gegroet...
5. Maria's Hart werd de Kelk waarin het Goddelijk Offer aan de Vader opgedragen werd. Wees gegroet ...
6. Met Jezus' woorden "Vrouw, ziedaar Uw Zoon. Zoon, ziedaar Uw Moeder" werd Maria de smartvolle Moeder van alle mensen. Wees gegroet ...
7. Om 3 uur gaf Jezus in Maria's tegenwoordigheid de Geest tot Verlossing der zielen. Wees gegroet ...   Eer aan de Vader ...

Zesde Smart: Maria omhelst Jezus' dode Lichaam na de kruisafneming
Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw smart toen Gij Jezus' levenloze Lichaam hebt omarmd. Moge Jezus' dood ook mijn verrijzenis zijn en de bron van een deugdenrijk leven. Lieve Moeder, laat Uw doorboorde Hart mij de deugd van naastenliefde en de gave van wijsheid geven.   Onze Vader ...
1. Na Jezus' Kruisdood werd Zijn Hart met een lans doorboord. Wees gegroet ...
2. In de diepe duisternis van Golgotha werd Jezus van het Kruis afgenomen. Wees gegroet ...
3. Het Lichaam van Jezus werd op Maria's schoot gelegd. Wees gegroet ...
4. In diepe smart aanschouwde Maria de talloze Wonden van Jezus. Wees gegroet ...
5. Met de vurigste liefde waste Maria de Wonden die de zonden der mensen hadden uitgeboet. Wees gegroet...
6. Maria aanschouwde het doorboorde Hart van Jezus waaruit de laatste druppel Bloed en water was gevloeid. Wees gegroet ...
7. Maria kuste een voor een de Wonden van Jezus. Wees gegroet ...   Eer aan de Vader ...

Zevende Smart: De graflegging van Jezus
Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw smart toen Jezus in het graf werd gelegd. Verkrijg mij geestelijk inzicht en wijsheid, dat ik Jezus' lijden en dood steeds beter begrijp en eerbiedig als onze enige redding. Lieve Moeder, laat dat Hart van U mij de deugd van volgzaamheid en de gave van verstand bijbrengen.   Onze Vader ...
1. Omdat de sabbat aanbrak, moest Jezus in alle haast begraven worden. Wees gegroet ...
2. Jozef van Arimathea en Nicodemus voorzagen in een graf en balsem voor Jezus. Wees gegroet ...
3. Het Lichaam van Jezus werd in een lijkwade gewikkeld. Wees gegroet ...
4. Jezus werd in het bijzijn van Maria naar het graf gedragen. Wees gegroet ...
5. Jezus werd neergelegd in het graf in een tuin nabij Golgotha. Wees gegroet ...
6. Maria, Johannes en de heilige vrouwen waren bij de graflegging aanwezig. Wees gegroet ...
7. In bittere smarten beweende Maria het Lijden en de Dood van Jezus tot Zijn Verrijzenis. Wees gegroet ...   Eer aan de Vader ...

Bid drie Weesgegroeten voor het verkrijgen van een oprecht berouw over onze zonden

Laat ons bidden
O Jezus, bij Uw lijden werd volgens de voorzegging van Simeon het allerreinste Hart van de roemrijke Maagd Maria met een zwaard doorboord. Verleen genadig, dat wij, die Haar smarten vol eerbied gedenken, de heilzame uitwerking van Uw lijden verwerven. Gij, Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.  Amen. Heilige Moeder, hoor mijn bede: deel mij Christus' wonden mede; diep ze drukkend in mijn hart, opdat ik mee kan voelen met Uw smart.