GEBEDEN OM HET KOSTBAAR BLOED

Het Kruis, ons heil
Hemelse Vader, omwille van de last van het Kruis, die op de schouders van Uw Goddelijke Zoon lag:
-geef, dat de zondaars de last van hun schuld tot gerechtelijke boete dragen en daarvan bevrijd worden;
-neem de Wonden van Uw Zoon aan en open om hunnentwil de gevoelens van Uw genade;
-laat de nagels, die de Handen en Voeten van Uw Zoon doorboorden, in de verharde harten doordringen, opdat ze tot boete bewogen worden;
-geef, dat ze omwille van de indringende pijn van Zijn doornenkroon, met diep berouw over hun zonden doordrongen worden.

Barmhartige Vader,
zie de eenzaamheid van Uw Zoon aan het Kruis. Ik offer ze aan u op, opdat de zondaars de vrede van hun ziel terugwinnen en ware troost vinden in de boete van hun fouten.
Omwille van de standvastigheid, waarmee Uw Zoon voor hen gebeden heeft die Hem kruisigden: geef de zielen standvastigheid in het goede en de liefde tot U en hun naasten.
En hoe het lijden van Uw veelgeliefde Zoon in Zijn eeuwige heerlijkheid volbracht is: bekroon zo ook het lijden van de boetende zielen in Uw heerlijkheid.
Eeuwige Vader, neem het kostbare Bloed dat Uw Zoon Jezus Christus bij Zijn lijden vergoten heeft. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen gekroonde Hoofd, Zijn Hart en Zijn oneindige verdienste: vergeef de zielen en red ze!

Boete voor geestelijke blindheid
Heilige God, voor Wie zelfs engelen en heiligen onwaardig zijn te verschijnen:
-vergeef alle zonden die door gedachten en begeerten begaan worden;
-neem als boete voor deze beledigingen het met doornen doorstoken Hoofd van Uw Goddelijke Zoon aan;
-neem het zuiverste Bloed aan, dat zo overvloedig van Hem afstroomt;
-reinig de geest van deze mensen van alle smetten;
-verlicht hun donkere verstand, en laat dit Goddelijk Bloed hun kracht, hun licht en hun leven zijn!

Heilige Vader,
neem het lijden en de verdiensten van allen aan, die zich met het lijden en de verdiensten van Jezus Christus verenigen en zich met Hem en door Hem U als offer aanbieden, opdat U de wereld vergeving schenkt.
God van barmhartigheid en liefde, wees de Kracht van de zwakken, het Licht van de blinden en de enige Liefde van de mensen!