DE HEILIGE GEEST ROZENKRANS 1

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Almachtige Vader ...

  1. V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
    A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader.
Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon.
Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest.
Wees gegroet ...

Eer aan de Vader ...   Onze Vader ...

 

1e Geheim: De Heilige Geest kwam over Maria,
waarbij zij Jezus ontving in  Haar schoot

De engel antwoordde haar: "De Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het Kind heilig genoemd worden, Zoon van God. (Lucas 1, 35)
Onze Vader ...;   Wees gegroet Maria ... 10x;   Eer aan de Vader ...

2e Geheim: De Geest van de Heer ruste op Jezus toen Hij gedoopt werd
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. (Matteüs 3, 16)
Onze Vader ...;   Wees gegroet Maria ... 10x;   Eer aan de Vader ...

3e Geheim: Door de Geest werd Jezus naar de woestijn geleid
Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en, geleid door de Geest, zwierf Hij veertig dagen rond in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. (Lucas 4, 1-2)
Onze Vader ...;   Wees gegroet Maria ... 10x;   Eer aan de Vader ...

4e Geheim: De Heilige Geest in het hart van de rechtvaardige mens
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis, waar ze zich bevonden, geheel vulde. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. (Handelingen 2, 2+4+11)
Onze Vader ...;   Wees gegroet Maria ... 10x;   Eer aan de Vader ...

5e Geheim: De Heilige Geest in de Kerk
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u woont en Die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? (1 Korintiërs 6, 19) Doof de Geest niet uit. (1 Tessalonicenzen 5, 19) Bedroef Gods Heilige Geest niet: u bent met Zijn zegel gewaarmerkt voor de dag van de verlossing. (Efeziërs 4, 30)
Onze Vader ...;   Wees gegroet Maria ... 10x;   Eer aan de Vader ... 

Beloften

Maak jouw eigen website met JouwWeb