GEBEDEN TOT DE HEILIGE ENGELEN (Info)

Inleidende gebeden
Almachtige, eeuwige Drie-ene God, voordat wij, Uw dienaren, de heilige engelen smeken, knielen wij voor U neer en aanbidden U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wees geloofd en geprezen in eeuwigheid, en moge allen die U geschapen heeft U aanbidden, liefhebben en dienen, U heilige, sterke en onsterfelijke God!

Ook U, Maria, Koningin van alle engelen, neem de smeekbeden van Uw dienaren genadig aan en leid ze verder, U biddende Almacht, U Middelares van genaden, naar de Troon van de Allerhoogste, opdat wij genade vinden, redding en hulp!  Amen.

Dagelijks gebed tot de Engelbewaarder (Info)
Engel van God, die mijn bewaarder zijt en aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd: verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.  Amen.
Heilige Engelbewaarder, wil altijd voor mij en met mij bidden tot God. Ik dank u voor uw bescherming, bijstand, leiding en voorspraak.

De Engel des Heren (gebed om 12 uur)
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt, en Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet ...
Zie de Dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw Woord. Wees gegroet ...
En het Woord is Vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet ...
Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden: Heer wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Jezus Christus, Uw Zoon, leren kennen. Wij bidden U, stort Uw genade in onze harten, opdat wij door zijn Lijden en Kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door de dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

Dagelijks gebed tot de H. Aartsengel Michael
Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze beschermer tegen de boosheid de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig, dat God hem Zijn macht doet gevoelen; en gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de Goddelijke kracht in de hel terug.  Amen.

Gebed om bescherming tot de H. Aartsengel Michael
H. aartsengel Michael, wij stellen onszelf, onze familie en alles wat ons toebehoort onder Uw bescherming. Wil de Goddelijke Liefde steeds in onze harten doen toenemen. Gedenk, o engel Gods, dat wij vanaf heden onder Uw bescherming staan. Verkrijg voor ons een altijd vuriger liefde tot God onze Vader, tot Jezus onze Verlosser, tot de Heilige Geest onze heiligmaker, tot Maria onze hemelse Moeder, en tot de Heilige Jozef onze beschermer. Heilige aartsengel Michael, bid voor ons; Heilige aartsengel Michael, red ons land, Heilige aartsengel Michael, red de wereld.  Amen.

Toewijding aan de heilige engelen
Gij, heilige engelen van God, voor het Aangezicht van de Drie-ene God en in de liefde van mijn Heer en Verlosser, Jezus Christus, wil ik, arme zondaar, heden met u, zijn dienaars, een verbond sluiten om mij in gemeenschap met u in nederigheid en kracht in te zetten voor de eer van God en voor de komst van Zijn Rijk. Daarom smeek ik u mij bij te staan:
-in de eerbiedige aanbidding van God en van het Allerheiligste Sacrament des Altaars,
-in de overweging van het Woord en de heilsdaden van God,
-in de navolging van Christus en in de liefde tot Zijn Kruis,
-in de geest van uitboeting
-in de trouwe vervulling van mijn zending in de Kerk, dienend naar het voorbeeld van mijn hemelse Moeder Maria, uw Koningin.

En gij, mijn goede Engelbewaarder,
die steeds het Aangezicht van onze hemelse Vader aanschouwt, aan u heeft God mij vanaf het begin van mijn leven toevertrouwd. Van harte dank ik u voor uw liefdevolle zorg. Ik geef mijzelf over aan u en beloof u mijn liefde en trouw. Ik vraag u: bescherm mij tegen mijn eigen zwakheid en tegen de aanvallen van de boze geesten. Verlicht mijn geest en mijn hart om de Wil van God altijd te erkennen en te volbrengen. Leid mij tot de vereniging met God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gij, grote, heilige Engelen! 
Gij zijt ons door God tot onze bescherming en tot onze hulp gegeven! Wij smeken u in de naam van de Drie-ene God: haast u ons te helpen!
Wij smeken u in de naam van het kostbaar Bloed van Jezus: haast u ons te helpen!
Wij smeken u in de alvermogende Naam van Jezus: haast u ons te helpen!
Wij smeken u omwille van alle Wonden van onze Heer Jezus Christus: haast u ons te helpen!
Wij smeken u omwille van alle martelingen van onze Heer Jezus Christus: haast u ons te helpen! Wij smeken u omwille van het heilige Woord van God: haast u ons te helpen!
Wij smeken u omwille van het Hart van onze Heer Jezus Christus: haast u ons te helpen!
Wij smeken u in naam van de liefde van God tot ons arme zondaars: haast u ons te helpen!
Wij smeken u in de naam van Gods trouw aan ons arme zondaars: haast u ons te helpen!
Wij smeken u in de naam van de barmhartigheid van God tot ons arme zondaars: haast u ons te helpen!
Wij smeken u in de naam van Maria, de Koningin van hemel en aarde: haast u ons te helpen!
Wij smeken u in de naam van Maria, uw Koningin en Meesteres: haast u ons te helpen!
Wij smeken u in de naam van Maria, de Moeder van God en onze Moeder: haast u ons te helpen! Wij smeken u bij uw eigen zaligheid: haast u ons te helpen!
Wij smeken u bij uw eigen trouw: haast u ons te helpen!
Wij smeken u bij uw strijd voor het Rijk Gods: haast u ons te helpen!

Wij smeken u: bedek ons met uw schild! Wij smeken u: bescherm ons met uw zwaard!
Wij smeken u: verlicht ons met uw licht!
Wij smeken u: red ons onder de beschermmantel van Maria!
Wij smeken u: verberg ons in het Hart van Maria!
Wij smeken u: leg ons in de handen van Maria!
Wij smeken u: toon ons de weg naar de poort des Levens, het geopende Hart van onze Heer!
Wij smeken u: leid ons veilig naar het hemels Vaderhuis!

Gij, negen koren van heilige Engelen, haast u ons te helpen!
Gij, engelen van het Leven, haast u ons te helpen!
Gij, engelen van de kracht van Gods Woord, haast u ons te helpen!
Gij, engelen van de Liefde, haast u ons te helpen!
Gij, onze bijzondere door God gegeven begeleiders, haast u ons te helpen!

Het kostbare Bloed van onze Heer en Koning roept u om hulp voor ons arme zondaars!
Haast u, help ons, wij smeken u!
Het Hart van onze Heer en Koning roept u om hulp voor ons arme zondaars!  Haast u, help ons, wij smeken u!
Het onbevlekte Hart van Maria, de Allerzuiverste, uw Koningin roept u op om hulp voor ons arme zondaars!
Haast u, help ons, wij smeken u!

Gij, negen koren van heilige Engelen, haast u ons te helpen!
Gij, engelen van het Leven, haast u ons te helpen!
Gij, engelen van de kracht van Gods Woord, haast u ons te helpen!
Gij, engelen van de Liefde, haast u ons te helpen!
Gij, onze bijzondere door God gegeven begeleiders, haast u ons te helpen!

Het kostbare Bloed van onze Heer en Koning roept u om hulp voor ons arme zondaars! Haast u, help ons, wij smeken u!
Het Hart van onze Heer en Koning roept u om hulp voor ons arme zondaars! Haast u, help ons, wij smeken u!
Het onbevlekte Hart van Maria, de Allerzuiverste, uw Koningin roept u op om hulp voor ons arme zondaars! Haast u, help ons, wij smeken u!

Heilige aartsengel Michael !
Gij, vorst der hemelse heerscharen! Gij, overwinnaar van de helse leeuw! Gij hebt van God de kracht en de macht ontvangen, door nederigheid de hoogmoed van de machten der duisternis te vernietigen! Wij smeken u: help ons aan een ware nederigheid van het hart, aan  een vast vertrouwen en een sterke geest om de Wil van God altijd te volbrengen, in leed en nood! Help ons stand te houden voor de rechterstoel van God!

Heilige aartsengel Gabriël !
Gij, engel van de Menswording! Gij, trouwe boodschapper van God! Open onze oren, ook voor de zachte waarschuwingen en lokroepen van het liefdevol Hart van onze Heer! Sta ons altijd voor ogen, zo smeken wij u, opdat wij Gods Woord juist verstaan, Hem volgen en gehoorzamen, en datgene doen wat God van ons wil. Verkrijg voor ons een waakzame bereidheid, opdat de Heer ons niet slapend vindt wanneer Hij komt.

Heilige aartsengel Rafael !
Gij, liefdespijl en geneesheer van de Liefde Gods! Wij smeken u: verwond ons hart door die brandende Liefde en laat deze wonde nooit genezen, opdat wij ook in het dagelijks leven altijd op de weg der liefde blijven en door de liefde alles overwinnen! Gij, die de oude Tobias het gezicht hebt teruggeschonken, en hem op al zijn wegen geleid en in gezonheid bewaard hebt, wees de geneesheer van mijn ziel en lichaam; verdrijf de schaduwen van mijn onwetendheid, en sta mij bij in alle gevaren van mijn pelgrimtocht op deze wereld, totdat gij mij gebracht hebt tot het hemels Vaderland, waar ik met u gelukkig in eeuwigheid het goddelijk Aanschijn mag aanschouwen.  Amen.

Help ons, Gij grote, heilige broeders en medeknechten van God !
Bescherm ons tegen onszelf: tegen onze eigen lafheid, tegen ons egoïsme en onze hebzucht, tegen onze jaloezie en wantrouwen, onze dorst naar verzadiging, het goed hebben en erkend zijn. 
Bevrijd ons van de boeien van de zonden en de aanhankelijkheid aan het aardse. 
Haal de blinddoek van onze ogen af die wij onszelf hebben omgedaan, opdat we ons rustig kunnen bekijken en medelijden met ons hebben om de nood om ons heen niet te moeten zien. 
Zet de doorn van de heilige onrust naar God in ons hart, opdat we niet ophouden God te zoeken in verlangen, spijt en liefde.
Zoek het Bloed van onze Heer in ons, dat omwille van ons is vergoten.
Zoek voor ons de tranen van uw Koningin, die Zij omwille van ons gehuild heeft.
Zoek het arme, vervaagde en vernielde beeld van God in ons, dat God eens in liefde op onze ziel gedrukt heeft!
Help ons God te erkennen, Hem te aanbidden, lief te hebben en Hem te dienen.
Help ons in de strijd tegen de machten van de duisternis, die heimelijk om ons heen sluipen en ons kwellen.
Help ons, dat niemand van ons verloren gaat en we eenmaal juichend in eeuwige zaligheid verenigd mogen zijn!  Amen.