MIDDAGGEBEDEN
De Engel des Heren (om 12.00 uur)
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt, en Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet
Zie de Dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet
En het Woord is Vlees geworden, en Het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet
Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden:
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel, de menswording van Jezus Christus, Uw Zoon, leren kennen. Wij bidden U, stort Uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn Lijden en Kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.  Amen.

Koningin des Hemels (om 12.00 uur in de paastijd)
Koningin des Hemels, verheug U, alleluja! Omdat Hij, Die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja, verrezen is zoals Hij gezegd heeft, alleluja! Bid God voor ons, alleluja! Verheug en verblijd U, Maagd Maria, alleluja, want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja!
Laat ons bidden:
God, Gij hebt U gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken U: geef, dat wij door Zijn Moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.  Amen.

Gebed met overweging van Jezus' lijden (dagelijks om 15.00 uur) (Info)
Heer Jezus Christus, met eerbied en in dankbaarheid gedenken wij Uw doodsangst, lijden en sterven waardoor U ons verlost hebt en verzoend hebt met onze hemelse Vader. Wij vereren Uw heilige Wonden, in het bijzonder Uw Schouderwonde waaraan U het meest geleden hebt. O goede Jezus, U stierf, maar de Bron van Leven stroomde uit over de zielen en de oceaan van barmhartigheid werd geopend voor heel de wereld. O Bron van Leven, onmetelijke Goddelijke Barmhartigheid, omvat heel de wereld en stort U over ons uit. O Bloed en Water, die stroomden uit het Hart van Jezus als een Bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U.

Verering van het heilig Kruis (Info)
Ik groet U, ik aanbid U en omarm U, aanbiddelijk Kruis van mijn Verlosser! Bescherm ons, behoed ons, red ons! Jezus heeft U, o Kruis, zo zeer lief gehad! Zijn voorbeeld volgend, houd ik van U. Door Uw Heilig Kruis, o Heer, bevrijd ons van onze angsten! In mij zal nu vrede en vertrouwen heersen.

Dagelijks gebed voor de stervenden
Aller goedertierendste Jezus, Gij, Die brandt van een zo vurige liefde voor de zielen, ik smeek U bij de doodsstrijd van Uw Allerheiligst Hart en bij de smarten van Uw Onbevlekte Moeder: zuiver in Uw kostbaar Bloed de zielen van de zondaars van de gehele wereld die nu in doodsstrijd zijn, en vandaag of vannacht nog zullen sterven. Hart van Jezus in doodsstrijd, heb medelijden met de stervenden. Medelijdend Hart van Moeder Maria, bid voor alle stervenden.