GEBEDEN TOT GOD DE VADER

Lofprijzing tot God
De Heer, de Almachtige God, zij gezegend. Zijn Koninkrijk kome in eeuwige Glorie. Zijn Heilige Naam worde verheerlijkt. Moge Zijn Woord doordringen in alle harten en daar blijven. Amen.

Toewijding aan God
Heilige Heer, ik beveel mijn verleden in Uw barmhartigheid aan, mijn heden in Uw Liefde, en mijn toekomst in Uw voorzienigheid.

Onze Vader
Onze vader, Die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
Spijtbetuiging tot God.
Mijn God, ik bemin U, omdat gij oneindig goed en volmaakt zijt, en daarom heb ik spijt over al mijn zonden.

Gebed van de Zalige Charles de Foucauld
Mijn God, ik verlaat mij op U. Doe met mij wat Gij goed vindt. Wat Gij ook met mij doen wilt, ik dank U. Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik, als Uw Wil maar geschiedt in mij en in al Uw schepselen. Niets anders verlang ik, mijn God. Ik leg mijn ziel in Uw handen; ik geef ze aan U, mijn God, met heel de liefde van mijn hart, omdat ik U bemin, omdat het voor mij een noodzaak van liefde is mij te geven, mij zonder voorbehoud op U te verlaten met een oneindig vertrouwen, want Gij zijt mijn Vader.

Gebed om bescherming van onze woning
Zegen, Heer, Almachtige Vader, onze woning en bescherm haar tegen natuurlijk geweld en menselijke kwaadaardigheid. Mogen allen die erin verblijven, U beha­gen door het onderhouden van Uw geboden en het beoefenen van alle deugden. Wij bidden U om geloof en bekering tot redding van ons allen. Bewaar ons voor ziekte en tegenspoed. Laat, Heer, onze woning een toevlucht zijn voor hulpbehoevenden en een plaats voor bedroefden. Mogen Uw heilige Engelen erin wonen en alle duivelse invloed er ver van verwijderd houden. Dit vragen wij U door Jezus Christus onze Heer. Amen.

Gebed van overgave aan God
Mijn God, ik bemin U, omdat Gij oneindig goed en volmaakt zijt, en daarom heb ik spijt over al mijn zonden. Heilige Heer, ik beveel mijn verleden in Uw barmhartigheid aan, mijn heden in Uw liefde, mijn toekomst in Uw voorzienigheid.

Gebed tot redding van alle zielen
Hemelse Vader, ontferm U over al uw schepselen met wie U zich verzoend hebt door het lijden en sterven van Uw geliefde Zoon, onze liefdevolle Verlosser, Jezus Christus. Wij bidden U om geloof en bekering, vrede en liefde, bijstand en bescherming, vergeving en redding van allen die U tot leven geroepen hebt, omwille van de oneindige verdienste van Zijn Allerheiligst Hart en het onbevlekt Hart van Maria.

Verering van de Goddelijke Barmhartigheid.
Heer, ik weet, dat iedere heilige één van Uw volmaaktheden uitstraalt. Ik wil Uw medelijdend Hart verheerlijken en een uitstraling zijn van Uw Barmhartigheid. Laat dit mijn bijzonder merkteken zijn in tijd en eeuwigheid. Zo zal het doel van mijn bestaan de verheerllijking van Uw Goddelijke Barmhartigheid zijn.
Opdracht van het Heilig Aanschijn.

Hemelse Vader, ik offer U op, nederig en met aandrang, de oneindige Verdiensten en Smarten van het Heilig Aanschijn, Zijn kostbaar Bloed, al Zijn Wonden en Tranen, tot Uw grotere Eer en Glorie en voor de bekering van de zondaars.

Gebed om Gods barmhartigheid
O Aller barmhartigste God en Oneindige Goedheid, heel het mensdom roept heden vanuit de afgrond van zijn ellende tot Uw barmhartigheid, tot Uw medelijden. O God, met zijn harde stem roept het tot U. Genadige God, wijs het gebed van deze aardse bannelingen niet af ! O Heer, Goedheid, die ons verstand te boven gaat; Gij, Die onze ellende door en door kent, en weet, dat wij ons uit eigen kracht niet tot U kunnen verheffen, wij smeken U: schenk ons Uw genade, vermeerder Uw barmhartigheid jegens ons, opdat wij trouw Uw Wil mogen volbrengen, heel ons leven lang tot in het uur van onze dood. Laat de almacht van Uw barmhartigheid ons behoeden tegen de aanvallen van de vijanden van onze verlossing, opdat wij als Uw kinderen, met vertrouwen kunnen uitzien naar Uw wederkomst – die  dag  alleen  aan  U  bekend. Ondanks al onze boosheid verwachten wij alles te verkrijgen wat  Jezus beloofd heeft, want Jezus is onze Hoop. Door Zijn barmhartig Hart gaan wij als door een open deur de Hemel binnen.

Gebed voor alle leiders in de wereld
Hemelse Vader, wij bidden U voor allen die leiding geven, vooral de regeringsleiders. Help hen het goede, de gerechtigheid en de vrede na te streven. O Heer, toon ons Uw barmhartigheid, schenk ons Uw heil en Uw vrede, vooral daar waar dit zo moeilijk te bewerkstelligen is. Kom ons, zwakkelingen die wij allen zijn, te hulp. Gedenk, dat wij gebukt gaan onder het kwade en te veel gericht zijn tot het aardse. Richt  al Uw kinderen op tot U, Die onze God en Vader zijt. Bescherm ons en leid ons veilig door dit aardse leven aan Uw hand.  Amen.

Gebed voor onze vijanden (Info)
Hemelse Vader, zend door Uw veelgeliefde Zoon Jezus Christus, onze Verlosser en Heiligmaker, Uw heilige Vaderliefde naar beneden, opdat de mensen zich zullen bekeren. Zend Uw Vaderliefde, opdat allen die ons vervolgen, verraden of  kwaad willen doen, door Uw heilige tegenwoordigheid gehinderd zullen worden! Vader, zend Uw heilig Liefdesvuur over alle leugenaars, lasteraars en huichelaars, opdat wij hen zullen herkennen en ons tegen hen kunnen beschermen. Vader, giet Uw liefde uit over alle misdadigers, over alle werktuigen van gewelddadigheid, over de moorden, over de blinde machtswellust, opdat zij ons en de mensheid niet kunnen schaden. Vader, laat door Uw heilige liefdeskracht onmiddellijk een bliksem over de aarde komen, wanneer moordenaars door de wereld trekken en alle volkeren onheil willen brengen. Vader wees dan bij ons, wees ons Heil, onze Heer, onze Leider; wees onze Bescherming, onze Kracht en Sterkte. Vader, laat Uw heilige Vaderliefde over alle volkeren uitstromen. Vervul hen met Uw heilig vuur opdat ze het gevaar van de tijd erkennen. Vader, wees overal als de ware Heerser! Gebied de duisternis dat ze zal wijken op de plaats van haar boosheid en de mensen zal sparen. Vader, goede Vader, doe datgene wat Uw Vaderliefde in allen het goede, het ware en het heilzame waar kan maken. Dit is ons geloof, dit is onze liefde voor U, op Wie wij ons vertrouwen hebben gesteld.

Hymne tot de Vader
Vader, leg in mijn hart de eenvoud van Maria. Laat mij altijd klein en arm voor U staan, luisteren naar U zoals zij heeft gedaan, 'ja' zeggen en voor Uw Woord open staan.
Vader, leg in mijn hart, de vroomheid van Maria. Laat mij tot U bidden, blij zoals zij, in overgave en innerlijk vrij, zodat Uw Geest diep kan spreken in mij.
Vader, leg in mijn hart, de liefde van Maria. Laat mij nooit het kwaad vergelden met kwaad, maar vrede schichten door woord en door daad, zo wordt Uw kracht in mij sterker dan haat.
Vader, leg in mijn hart, de blijheid van Maria. Laat mij elke nood verwerken tot deugd, en U mijn pijn moedig offeren in vreugd, zodat mijn gave Uw Hart diep verheugt.

Gebed voor vrede (van paus Johannes Paulus II)
God van onze vaderen, grote en genadevolle God, Heer van de vrede en van het leven, Vader van allen, U heeft plannen van vrede en niet van rampen. U veroordeelt oorlogen en verslaat de trots van het geweld. U zond ons Uw Zoon Jezus om de vrede te prediken aan allen die dichtbij en veraf zijn; om mensen van alle rassen en naties bij elkaar te brengen in één enkele familie. Hoor de eensgezinde kreet van Uw kinderen, de angstige verzoeken van heel de mensheid: geen oorlog meer, geen onomkeerbaar avontuur, geen spiraal van dood en geweld, geen bedreiging van al uw schepselen in de hemel, op de aarde en in de zee. In gemeenschap met Maria, de Moeder van Jezus, smeken wij U nogmaals: spreek tot de harten van diegenen, die verantwoordelijk zijn voor het lot der volkeren. Stop de 'logica' van wraak en van vergelding. Breng met Uw Geest nieuwe oplossingen, edelmoedige en eerbare gestes, ruimte voor dialoog en geduldig wachten, die meer vruchten zullen werpen dan de haastige tijdslimieten voor oorlog. Breng vrede in onze dagen en geen oorlog.  Amen.

Gebed van de H. Franciscus van Assisi
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, en verzoening waar tweedracht heerst, geloof waar twijfel is, hoop waar wanhoop is, licht aan wie in duisternis is, vreugde waar droefheid is.

Gebed van St. Gertrudis de Grote (Info)
Eeuwige Vader, ik offer U het kostbaarst Bloed van Uw Goddelijke Zoon, onze Heer Jezus Christus, in eenheid met alle heilige Missen die vandaag in de wereld worden opgedragen, voor de zielen in het vagevuur, voor de stervenden, voor de zondaars in de wereld, voor de zondaars in de universele Kerk en de zondaars thuis en in mijn familie. Amen.

Gebed van de H. Ignatius van Loyola
Ziel van Christus, heilig mij! Lichaam van Christus, maak mij zalig! Water uit de zijde van Christus, was mij! Lijden van Christus, versterk mij! O goede Jezus, verhoor mij! Binnen Uw Wonden, verberg mij! Laat niet toe, dat ik van U gescheiden worde! Tegen de boze vijand, bescherm mij! In het uur van mijn dood, roep mij en beveel mij tot U te komen, opdat ik U met de Heiligen love, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hemelse Vader,
wees in mij, om mij te troosten; wees boven mij, om mij te zegenen; wees onder mij, om mij op te vangen bij gevaar; wees voor mij, om mij de weg te wijzen; wees achter mij, om mij te behoeden voor de duivel; wees naast mij, om mij in Uw armen te sluiten en te beschermen.

Almachtige God,
laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten; niet begrepen te worden, maar te begrijpen; niet bemind te worden, maar te beminnen, want door te geven, ontvangen wij; door te vergeven, verkrijgen wij vergeving; door te sterven, worden we geboren tot eeuwig leven.  Amen.

Gebed tot de hemelse Vader
Goede Vader, onze God, wij danken U voor de wonderlijke gave van ons geloof in U. Wij zien U niet, maar toch geloven we in U omwille van de vele tekenen die U ons gegeven hebt. We geloven dat U deze wonderlijke wereld met al wat zij bevat in liefde geschapen hebt, dat U haar bemint en in wijsheid leidt. U hebt ons als mensen aan elkaar geschonken. U laat ons delen in Uw scheppende activiteit. Wij danken U daarvoor. U hebt ons geschapen naar U toe. We mogen U kennen en liefhebben. Daarom openbaart U zich aan ons, vooral in Jezus Uw Zoon, Die mens werd zoals wij. Heer, wij bidden U voor al Uw kinderen die U tot leven geroepen hebt: om geloof en bekering, vrede en liefde, bijstand en bescherming, vergeving en redding. Voor al Uw priesters en religieuzen bidden wij tevens om wijsheid en kracht, door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer Die met U leeft en heerst tot in eeuwigheid. Amen.

Opdracht van het Heilig Aanschijn.
Hemelse Vader, ik offer U op, nederig en met aandrang: de oneindige Verdiensten en Smarten van het Heilig Aanschijn, Zijn Kostbaar Bloed, en al Zijn Wonden en Tranen, tot Uw grotere Eer en Glorie en voor de bekering va de zondaars.

Maak jouw eigen website met JouwWeb