LITANIE TOT EERHERSTEL VAN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons. A. Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.

God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilig Sacrament, waarin Jezus Zelf tegenwoordig is, wij aanbidden U.

Heilig Sacrament, waardoor Jezus alle schatten van Zijn liefde meedeelt, wij aanbidden U.

Heilig Sacrament, zoenoffer voor onze zonden, wij aanbidden U.

Heilig Sacrament, onderpand van onze zaligheid, wij aanbidden U.

Heilig Sacrament, wondervol gedenkteken van Jezus' liefde, wij aanbidden U.

Heilig Sacrament, onze troost en onze sterkte, wij aanbidden U.

Heilig Sacrament, aanbiddelijk geheim, wij aanbidden U.

Heilig Sacrament, zo schaamteloos geloochend, wij aanbidden U.

Heilig Sacrament, zo schandelijk verguisd, wij aanbidden U.

Heilig Sacrament, zo diep vernederd, wij aanbidden U.

Heilig Sacrament, zo dikwijls onteerd, wij aanbidden U.

Heilig Sacrament, zo smartelijk bejegend, wij aanbidden U.

Heilig Sacrament, zo gruwelijk ontheiligd, wij aanbidden U.

Heilig Sacrament, zo ondankbaar versmaad, wij aanbidden U.

O God, wees ons genadig, spaar ons, Heer. O God, wees ons genadig, verhoor ons, Heer.

Voor de ontering van een zo heilig Sacrament, vergeving, Heer.

Voor zoveel slechte communies, vergeving, Heer.

Voor zoveel oneerbiedigheden in de kerk, vergeving, Heer.

Voor de ontheiliging van Uw tabernakelen, vergeving, Heer.

Voor de gruwelijke heiligschennissen, aan de heilige Hostie gepleegd, vergeving, Heer.

Voor het ongeloof van de dwalenden, vergeving, Heer.

Voor de koelheid en onverschilligheid van zo velen, vergeving, Heer.

Voor de vergetelheid, waarin men U laat, vergeving, Heer.

Voor de smaad, waarmee men U bejegent, vergeving, Heer.

Voor de verstrooidheid onder de heilige diensten, vergeving, Heer.

Voor de weinige Godsvrucht jegens Uw heilig Sacrament, vergeving, Heer.

Voor de nalatigheid in het bijwonen van de heilige Mis, vergeving, Heer.

Voor hen, die hun paasplicht verzuimen, vergeving, Heer.

Voor de vervolgers van de heilige Kerk, vergeving, Heer.

Voor alles waar we zelf tekort zijn geschoten in eerbied, liefde en dankbaarheid ten opzichte van Uw goddelijk Sacrament, vergeving, Heer.

Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons.

Dat het U behage, in ons het geloof en de eerbied voor dit Sacrament te vermeerderen, wij bidden U, verhoor ons.

Dat onze liefde tot U de haat van Uw vijanden altijd moge overtreffen, wij bidden U, verhoor ons.

Dat Gij onze akten van eerherstel gelieve te aanvaarden, wij bidden U, verhoor ons.

Dat Uw kostbaar Bloed niet om wraak, doch om genade en vergeving smeke, wij bidden U, verhoor ons.

Dat door de verdiensten van Uw heilig Hart alle rampen van ons mogen worden afgeweerd, wij bidden U, verhoor ons.

Dat Gij in ons altijd de ijver wilt verlevendigen en zegenen om de verering van Uw Sacrament van liefde steeds verder te verbreiden, wij bidden U, verhoor ons.

Dat het U behage, de vijanden van de Kerk te bekeren, wij bidden U, verhoor ons.

Dat Gij Zijne Heiligheid de Paus onder Uw bescherming wilt nemen, wij bidden U, verhoor ons.

Zoon van God, wij bidden U, verhoor ons.


Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.

Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.

Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Christus, aanhoor ons, Christus, verhoor ons.

Onze Vader, Die in de Hemel zijt .....

 

Sla, o Heer, onze droefheid gade, en geef de luister terug aan Uw Naam.
V. Heer, verhoor mijn gebed,
A. en mijn noodkreet kome tot U.

 
Laat ons bidden:
Liefderijke Jezus, Die in Uw oneindige liefde tot ons, liever de versmading van de zondaars hebt willen ondergaan, dan ons het goddelijk Sacrament onthouden; geef ons, bidden wij U, de genade, dat wij al de verguizingen en heiligschennissen, die U zijn aangedaan, met ware droefheid des harten bewenen, met heilige ijver vergoeden en met vurige verering herstellen; U, Die als God leeft en heerst met de Vader en de Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.