ROZENHOEDJE MET DE BLIJDE GEHEIMEN

Vandaag willen wij dit Rozenhoedje bidden: -tot eerherstel aan Gods heilige Naam, die zo vaak misbruikt wordt; tot eerherstel aan het Allerheiligst Hart van Jezus, waar velen geen acht op slaan; tot eerherstel aan Jezus in het Allerheiligst Sacrament, dat door velen wordt miskend. of: met een eigen intentie voor ...

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Almachtige Vader ...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen. Onze Vader ...


Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria ...
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria ...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

1e Geheim: De Engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan Maria
Gebed: Hemelse Vader, wij danken U voor deze blijde boodschap van ontferming, waarin U ons de komst van Uw zeer geliefde Zoon Jezus hebt aangekondigd.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid.

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ... (zie boven)

2e Geheim: De Heilige Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
Gebed: Moeder Maria, indachtig deze blijde ontmoeting bidden wij: wil al Uw kinderen tot U leiden, en leid U ze tot Jezus.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid.

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

3e Geheim: Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem
Gebed: Jezus, wij danken U dat U tot ons gekomen bent in de heilige kerstnacht. Met eerbied en in dankbaarheid gedenken wij Uw grote daden, de Blijde Boodschap die U ons gebracht heeft, en dat U ons verlost hebt, en verzoend hebt met onze Hemelse Vader.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)  

Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

4e Geheim: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
Gebed: Hemelse Vader, wij aanbidden U, wij geloven in U, wij hopen op U en hebben U lief. Wij wijden ons geheel toe aan Uw liefdevol Goddelijk Hart.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

5e Geheim: Jezus wordt in de tempel teruggevonden
Gebed: Jezus, wij bidden U voor allen die U nog niet kennen en allen die de Waarheid zoeken. Mogen ze U eenmaal vinden en erkennen als Zoon van God, als Brenger van de Blijde Boodschap en onze liefdevolle Verlosser.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid.

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Slotgebed

Bid voor ons heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
God, Uw eniggeboren Zoon heeft ons door Zijn leven, Zijn dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig heil bereid. Wij vragen U, geef ons, die door de allerheiligste rozenkrans van de Heilige Maagd Maria deze geheimen gedenken, dat wij mogen navolgen wat zij bevatten, en mogen verkrijgen wat zij beloven. Door Christus, onze Heer. Amen.