AVONDGEBEDEN

Avondgebed
Mijn Heer en mij God, ik kniel voor U neer, en aanbid Uw Opperste Majesteit. Ik bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze dag hebt bewaard. Kom Heilige Geest, verlicht mijn verstand, om mijn zonden te kennen en geef mij de genade van een oprecht berouw.

Oefening van berouw
Barmhartige God, ik heb spijt over al mijn zonden, omdat ik Uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof met de hulp van Uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij, zondaar, genadig!


Gebed tot de H. aartsengel Michael (Info)

Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig, dat God hem Zijn macht doet gevoelen; en gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.  Amen.

Dankgebed aan het einde van de dag
Hemelse Vader, ik dank U voor al Uw weldaden: Uw gaven en goedheid van deze dag. Ik dank U voor Uw Liefde voor mij, het geluk dat U mij schenkt en de zorg die U altijd voor mij draagt. Heer, wil deze nacht bij mij blijven. Bescherm mij en al Uw kinderen tegen onheil, de gevaren in de wereld en het kwade van de duivel; bewaar ons in Uw Hand. Ik bid U, dat ik een goede nachtrust mag genieten, om nieuwe krachten op te doen voor morgen.  Amen.

Schietgebeden
Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak mijn hart aan het Uwe gelijk.

Jezus, Maria en Jozef, in Uw handen beveel ik mijn geest.

Jezus, Maria en Jozef, sta mij bij in mijn stervensuur.