Afb.: O.L.Vrouw van Guadalupe (Info).

GEBEDEN TOT DE HEILIGE MAAGD MARIA

Begroeting tot de H. Maria
Ik groet U Maria, dochter van God de Vader, Beschermster van de Waarheden van het Geloof. Wees gegroet .....

Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon, Zetel van Wijsheid en Moeder van de Heilige Kerk. Wees gegroet .....

Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest en Maagd der openbaring, Koningin van de Hemel en Koningin van de Liefde. Wees gegroet .....

(Noveen)gebed tot O.L.Vrouw van de Wonderdadige Medaille (Info)
Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van Jezus Christus en ook onze Moeder, wij hebben het grootste vertrouwen in Uw voorspraak. U kunt van Uw Goddelijke Zoon, onze Verlosser, alles verkrijgen wat goed voor ons is. Wij danken U, dat U ons daaraan herinnert door de medaille, waarop onze verlossing is afgebeeld. Gij zijt niet alleen onze Middelares voor tijdelijke gunsten, maar vooral wilt Gij voor ons geestelijke gaven verwerven, zoals een levend geloof, een vast vertrouwen en een vurige liefde tot God en een edelmoedige liefde tot onze naasten. Lieve Moeder Maria, wil mij de genade verkrijgen, waarom ik U nederig vraag om ..... (uw intentie).  Dank, dat Gij Uw speciale bijstand en bescherming beloofd hebt aan allen die deze medaille dragen en met vertrouwen dat mooie gebed bidden: "O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen."

Dagelijks gebed tot de Vrouwe Van Alle Volkeren (info)
Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu Uw Geest over de aarde. Laat de H. Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog. Moge de Vrouwe Van Alle Volkeren, die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn. Amen.

Toewijding aan de Moeder van alle Volkeren
Genadevolle Maagd! Ik eer en bemin u als de Moeder van onze goddelijke Verlosser Jezus Christus, Die voor ons heil in Uw schoot mens geworden is. U bent ook mijn Moeder geworden onder het Kruis, want U bent de Vrouwe die Jezus, onze stervende Verlosser, aan alle volkeren tot moeder gaf. U kent de zonden, zwaktes en grenzen van de mens en ook het leed, de nood en de gevaren van onze huidige tijd. Daarom kom ik tot U en vertrouw mij volkomen toe aan Uw moederlijke zorg. Als Uw kind wijd ik mij voor altijd aan U toe: mijn verleden, heden en toekomst, alles wat ik ben, heb en doe, mijn succes en mijn falen, mijn vreugde en mijn leed. Vooral wijd ik U mijn liefde tot God en tot de medemens toe. Als Moeder van alle Volkeren bent u ook de Moeder van ieder van ons afzonderlijk. Zo vraag ik om Uw bescherming en Uw zegen voor mijn gezin, familie en vrienden, maar in het bijzonder ook voor mijn vijanden. Begeleid hen allen en leid hun schreden! Moeder, ik ben de Uwe, nu en in alle eeuwigheid. Door U en met U wil ik voor altijd geheel Jezus toebehoren.  Amen.

Het Wees Gegroet
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U; Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.  Amen.

Toewijding aan Maria
Koningin van Hemel en aarde, toevlucht van de zondaars, Heilige Moeder van God, en ook mijn teerbeminde Moeder, nederig nader ik tot U en wijd mij heel bijzonder toe aan Uw liefdevol onbevlekt Hart. Ik offer U heel mijn leven, mijn hart, mijn ziel en mijn lichaam, al mijn werken, mijn lijden en mijn boetedoening. Aanvaard mij, Uw kind, en handel met mij naar Uw goeddunken. Neem mij bij de hand, dierbare Moeder, en ondersteun mijn wankele stappen, om met moed de weg te volgen van Jezus Uw Zoon; een weg, getekend door Zijn Bloed; een weg van liefde en heiligheid. Help mij de zonden te ontvluchten als het grootste kwaad, vooral de zonden van het vlees. Lieve Moeder, Ik neem mij voor, met Uw hulp, Uw Zoon Jezus als mijn Geestelijk Voedsel tot eeuwig leven, waardig in mijn hart te ontvangen en Gods Geboden te onderhouden. O, Heilige Moeder, zegen mij. Ik wil eerherstel brengen voor al mijn zonden, en de zonden, bedreven tegen Uw Onbevlekt Hart en het Allerheiligst Hart van Jezus. O Maria, mijn teerbeminde Moeder, U wil ik toebehoren als Uw eigendom en bezit. Waak over mij, bescherm mij in het veilig toevluchtsoord van Uw Onbevlekt Hart.  Amen.

Gebed ter ere van de zuiverheid van Maria, en een zalig stervensuur (Info)
Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet... Door Uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet... Door Uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet... Door Uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.

O Maria zonder zonden (Info)
O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen;
bid voor al Uw kinderen, O heilige Moeder van God, vooral dat ze niet verloren zullen gaan.

De Vlam van Liefde van de Heilige Maria (Info)
Moeder van God, dompel de gehele mensheid onder in de genadevolle werking van Uw Vlam van Liefde, nu en in het uur van onze dood.  Amen.

Genadegebed tot Maria (Info)
O Moeder van Jezus, door Uw onmetelijke smarten bij het lijden en sterven van Uw goddelijke Zoon, en omwille van de kostbare tranen die Gij vergoten hebt, smeek ik U: offer het heilig met Bloed bedekte Lichaam van onze goddelijke Verlosser, in vereniging met Uw smarten en tranen, aan de hemelse Vader op, tot redding van de zielen en om de genade te verkrijgen waarom ik U smeek ... (uw intentie).

Jezus, Maria en Jozef, ik bemin U, red de zielen en de godgewijden. (3x)

Toewijding van mijzelf en mijn naasten aan Maria
Lieve Moeder Maria, ik wijd U al mijn zorgen toe, opdat U ze in Uw Hart kunt begraven.
Ik wijd U al mijn verdriet toe, opdat U mij met Uw glimlach kunt troosten.
Ik wijd U al mijn lasten toe, opdat Uw liefde ze mij kan helpen dragen.
Ik wijd U al mijn werken toe, opdat Uw handen de mijne kunnen leiden.
Ik wijd U mijzelf toe en ieder die mij dierbaar is, opdat U voor ons kunt zorgen, elk ogenblik van de dag en de nacht, tot in ons laatste levensuur.
Ik wijd U alles toe wat ons toebehoort, opdat het ook Uw eigendom zou worden, want op alles wat in Uw armen gesloten wordt, rust de hemelse zegen.
Ik wijd U alle mensen toe die hun tijd met ons willen delen, opdat al onze relaties vruchtbaar mogen zijn en bezield worden door de ware hemelse vrede.
Wil U ontfermen over alles wat ons pad betreedt, O hemelse Moeder, opdat ons leven gezuiverd wordt, en wij ons altijd mogen verheugen in de zaligheid van Uw tegenwoordigheid.

Smeekgebed tot de Onbevlekte Ontvangenis (8 dec. tussen 12.00 en 13.00 u.)
Ik groet U, Maria, onbevlekte Koningin van de Hemel; Ik groet U, Maria, hoogst verheven Ster van het Paradijs; Ik groet U, Maria, allerheiligste Ziel uit Gods Hand. Maria, zozeer één met de Drie-ene God, op U is al mijn hoop gevestigd voor de zuivering van de wereld, de redding en bekering van zielen en de vestiging van het Rijk van Jezus Christus op aarde, want elke offergave door Uw onbevlekte handen is volmaakt. Wil nu in naam van alle mensenzielen van de hele wereld voor Gods Troon verschijnen voor de offerande die ons voorgoed zal bevrijden.

Gebed tot de Maagd Maria om bescherming van de wereld (info)
Verheven Koningin der Hemelen en Heerseres over de Engelen, Gij, die van God de macht en de zending hebt ontvangen het hoofd van Satan te verpletteren, wij smeken U nederig, hemelse legioenen te zenden om onder Uw bevelen de duivelen te vervolgen en overal te bestrijden, hun driestheid in te tomen en ze naar de afgrond terug te drijven. O goede en tedere Moeder, Gij zijt immer en eeuwig onze liefde en onze hoop. O Moeder van God, zend de heilige Engelen om ons te verdedigen en de wrede vijand verre van ons te verdrijven.

Het memorare tot Maria (van St. Bernardus)
Gedenk, o allergenadigste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, Uw hulp inriep of Uw voorspraak afsmeekte, door U in de steek werd gelaten. Bezield door dit vertrouwen neem ik mijn toevlucht tot U, O Maagd der maagden, mijn Moeder! Tot U kom ik; voor U sta ik als een zondig en berouwvol mens. O Moeder van het Vleesgeworden Woord, versmaad mijn gebeden niet, maar luister genadig en wil mij verhoren.  Amen.  Onze Vader ...   Wees gegroet ...   Eer aan de Vader ...

Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria
Onbevlekte Koningin van hemel en aarde, toevlucht van de zondaars en onze tedere Moeder, aan Uw voeten kniel ik neer. Aan U heeft God de uitdeling van Zijn genaden toevertrouwd. Ik smeek U, mij geheel aan te nemen, zoals ik tot U kom. Aan U, Maria, offer ik al de krachten van mijn ziel en lichaam. In Uw handen leg ik mijn leven en sterven. Beschik over mij zoals Gij wilt, om te verkrijgen wat van U geschreven staat: "De Vrouw zal de kop van de slang verpletteren" en: "Door U worden alle dwalingen in de gehele wereld overwonnen". Maak dat ik in Uw reine, zo barmhartige handen een geschikt werktuig mag worden om U aan velen, die verdwaald zijn, te leren kennen, opdat ook zij U beminnen, en opdat overal het Rijk van Christus uitgebreid en gevestigd mag worden. Dit alles zal ik slechts kunnen, Onbevlekte Moeder, met Uw bijstand. Alleen als Gij met Uw voorspraak en moederlijke leiding helpt, kan de bekering en heiliging van de zielen tot stand komen. Dan alleen zal het Rijk van Christus gevestigd worden. Moeder Maria, ik vernieuw deze volledige toewijding van mijzelf aan U elke dag weer opnieuw. Wilt U mij daarbij helpen, lieve Moeder. Geleid mij en al Uw kinderen tot Jezus, Uw Zoon en onze Verlosser.  Amen.

Gebed tot Maria (van de H. Alfonsus de Liguori)
O Heilige Moeder, U hebt deze aarde reeds verlaten, vergeet niet ons armzalige pelgrims die in dit tranendal zijn achtergebleven, strijdend met de vele vijanden die ons de hel willen intrekken. Verkrijg voor ons onthechting van al het aardse, vergeving van onze zonden, liefde tot God en heilige volharding. En sta ons in het uur van onze dood vanuit de Hemel bij met Uw gebeden,  opdat wij in het paradijs uw heilige voeten mogen kussen. O Koningin en voorspreekster, als U voor ons ten goede spreekt, zijn wij gered. Zeg Uw Zoon, dat U ons in het paradijs wil. Wat U Hem ook vraagt, Hij zal U niets weigeren. Ons leven, onze zoetheid en onze hoop. Maria, bid bij Jezus voor ons.

Salve, Regina (vertaling van het lied)
Wees gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid: ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons Uw barmhartige ogen, en toon ons, na deze ballingschap Jezus, de gezegende Vrucht van Uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria. V. Bid voor ons heilige moeder van God,   A. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Het Magnificat (vertaling van het lied)
Mijn hart prijst hoog de Heer, Van vreugde juicht mijn geest om God mijn Redder: daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid Zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat aan mij Zijn wonderwerken deed Die machtig is, en heilig is Zijn Naam. Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van Zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij Zich aangetrokken, gedachtig Zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Zalig, gij, Maria, die geloofd hebt, dat tot vervulling zal komen wat u vanwege de Heer gezegd is.

Gebed tot Maria voor herstel van de traditionele Eucharistie
Lieve Moeder Maria, Moeder van de Kerk en van de Eucharistie, ik bied mijzelf aan U met innige toewijding, en geef U de offerande van al mijn beproevingen van deze dag, opdat U mij en al mijn lijden voor het hemels Hof zal brengen met deze smeekbede:

Eeuwige Vader, door de oneindige verdiensten van onze Verlosser Jezus Christus en van de Allerheiligste Maagd Maria smeek ik U om de bespoediging van de wederopbouw van de ene ware Kerk van Christus zoals U haar hebt bedoeld.

Jezus Christus, ik smeek U om instorting van Uw Goddelijke liefde in de priesters, opdat zij het vuur en de moed mogen vinden om de waardigheid van het Heilig Misoffer in ere te herstellen.

Heilige Geest, ik smeek U om de genaden van inzicht, verlichting en inkeer voor alle dwalende priesters en leken.

Heilige aartsengel Michael, ik smeek u om de ontworteling van elke invloed van duisternis en misleiding binnen de Kerk.

Heilige aartsengel Rafael, ik smeek u om genezing van de kanker van alle modernisme in de Kerk van Christus.

Heilige aartsengel Gabriël, ik smeek u om opening van de harten van alle priesters en leken voor de volheid van Gods Waarheid, en de inspiraties van de Heilige Geest.

Alle heilige engelen van God, ik smeek u om aanhoudende smeekbeden bij Gods barmhartigheid om een grondige zuivering van alle mensenharten, en om uw tussenkomst voor een spoedige overwinning van Gods Licht in de Kerk.

Heilige priesters van alle eeuwen, ik smeek u om uw onophoudelijke voorspraak voor alle godgewijden van elke rang, opdat zij hun ware roeping mogen herontdekken en al hun handelingen, woorden en al hun ijver mogen wijden aan de voltooiing van het werk waartoe God hen heeft bestemd.

Onze Vader…; Wees gegroet…; Eer aan de Vader…

Slotgebed 
Prijzen wij God, de Almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten Maria, de moeder van Zijn Zoon, zalig prijzen. Vragen wij Hem ootmoedig: Heer, verhoor ons op haar voorspraak ......... (uw intentie).
God, wonderbaar zijn Uw werken; Gij hebt de onbevlekte Maagd Maria naar lichaam en ziel in Christus' glorie doen delen; laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid. Gij hebt ons Maria gegeven als moeder; schenk op haar voorspraak aan zieken genezing, aan bedroefden vertroosting, aan zondaars vergiffenis, en aan ons allen heil en vrede. Dank zij U is Maria vol van genade; schenk ons allen de blijdschap van Uw overvloedige genade. Maak Uw Kerk één van hart en één van ziel in ware liefde, en laat alle gelovigen eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus. Gij hebt Maria gekroond tot koningin van de Hemel; neem de overledenen voor altijd op in de vreugde van Uw Rijk, samen met alle heiligen.

Gebed tot Maria (van paus Benedictus XVI)
Heilige Maria, Moeder van God, U hebt aan de wereld het ware Licht geschonken: Jezus Uw Zoon - Gods Zoon. U hebt U zelf geheel en al aan de roeping van God overgegeven. U bent zo tot bron geworden van de goedheid die uit Hem stroomt. Laat ons Jezus zien. Breng ons bij Hem. Leer ons Hem kennen en Hem liefhebben, opdat ook wij zelf mensen van waarachtige liefde kunnen worden, en bronnen van levend water te midden van een dorstende wereld.

Woorden van de H. Bernardus over Maria
Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.
Als zij u steunt, valt gij niet.
Als zij u beschermt, vreest gij niet.
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.

Een der oudste gebeden tot Maria (3e eeuw)
Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming,
Heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren, Gij, glorierijke gezegende Maagd.

Koningin des Hemels (gebed in de Paastijd)
Koningin des Hemels, ver heug U, alleluja! Omdat Hij, Die Gij waardig geweest bent te dragen, verrezen is zoals Hij gezegd heeft, alleluja! Bid God voor ons alleluja! Verheug en verblijd U, Maagd Maria, want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja!

Laat ons bidden: God, Gij hebt U gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken U: geef, dat wij door Zijn Moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer, Amen.

Zegenbeden van de H. Maria
De Heilige Maagd Maria ontving van Haar Zoon Jezus, Koning van alle Volkeren, een bijzondere zegen, die iedere gelovige kan uitspreken over een afzonderlijke persoon of over een groep. Dezen kunnen aanwezig zijn of zich op een afstand bevinden. 
1. Zegen over een persoon die aanwezig is:
plaats uw beide handen op het hoofd van deze persoon, met uw rechter duim geplaatst op zijn/haar voorhoofd en spreek dan de zegenbede uit, die onder nr. 3 staat.
2.
Zegen over een persoon of een groep, die zich op afstand bevindt: houdt uw handen in de richting waar die persoon of groep zich op dat moment bevindt en spreek daarbij de onderstaande zegenbede uit.
3. Tekst van de zegenbede:
Moge het Rijk van Jezus, Koning van alle volkeren, in uw hart erkend worden.
Moge het Rijk van Jezus, Koning van alle volkeren, in uw hart leven.
Moge het Rijk van Jezus, Koning van alle volkeren, doorgegeven worden van uw hart naar andere harten, zodat het Rijk van Jezus, Koning van alle volkeren, mag gaan leven over de gehele wereld.
Ik vraag deze zegen door de H. Maagd Maria, Middelares van alle genaden, die Koningin en Moeder is van alle volkeren, en deze zegen voor u heeft verkregen als een buitengewone genade van het Heilig Hart van Haar Goddelijke Zoon. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb