INFO BIJ HET GEBED VOOR ONZE VIJANDEN 

Jezus: "Lieve kinderen, beseffen jullie de kracht van deze woorden, wanneer ze door een zuivere, van liefde vervulde ziel, tot Mij gebeden worden?

Ik zeg jullie: een ziel die met toewijding tot Mij bidt, is sterker dan een heel leger van duivels. Ik zal haar Sterkte zijn, dan kom Ik haar toch tegemoet met mijn legerscharen.

Als jullie niet voor jullie vijanden bidden, zijn jullie overgeleverd aan hun willekeur. Jullie dragen daarvoor zelf de schuld." "Gij, mensen van de eindtijd, staat aan vele aanvallen bloot. Deze zullen nog verder toenemen op een manier dat ge zonder Mijn hulp bijna troosteloos wordt. Ik wil u daarom een leer geven om alle aanvallen in Mijn genade gemakkelijk het hoofd te kunnen bieden.

Luister dus: wie voor zijn vijanden bidt, beneemt hen de mogelijkheid hem te schaden. Begrijp wel, dat het een gebed in geest en waarheid moet zijn."

"U haat, vreest, belastert uw vijanden (die u niet kent); u probeert u voor hen te verbergen; maar Ik zeg u: u moet voor hen bidden, dat Ik mijn heilige Vaderliefde over hen moet uitgieten, en Ik zal het doen. Bidt Mij naar Mijn Wil; uw vijanden zullen dan machteloos tegenover u staan. Ik heb u toch vrijgekocht, Ik neem u daardoor toch helemaal in Mijn handen.

Ik zeg u: Wie voor zijn vijanden, lasteraars en kwaaddoeners niet bidt volgens Mijn woorden, die zal weeklagen in het uur van ellende, want hij zal hulpeloos aan die machten overgeleverd zijn, welke uitrukten om een groot deel van de mensheid te vernietigen. Dit zij u als een verder reddingsanker voor de komende nood."