Afb.: H. Birgitta van Zweden

BELOFTEN BIJ DE BRON VAN HET GELUK

De vijftien gebeden, geopenbaard door onze Heer Jezus Christus aan de H. Birgitta in de kerk van Sint Paulus te Rome.

 

Inleiding
Door het dagelijks verrichten van deze gebeden draagt men in een jaar zoveel gebeden, Onzevaders en Weesgegroeten op, als de goddelijke Zaligmaker slagen heeft doorstaan in Zijn smartelijk lijden.

In verband met deze openbaring heeft Jezus de heerlijkste verwachtingen in het vooruitzicht gesteld voor hen, die in geest van geloof en godsvrucht deze heilige praktijk zullen vervullen.

 
Aan de lezer
Mijn welbeminde broeder,
Ik was ondergedompeld in de bitterste ervaring van het leven. Droefheid, ziekte, armoede en vertwijfeling onderdrukten mijn gemoed. Toen heb ik de openbaring van de H. Birgitta ter hand genomen; elke avond heb ik liefdevol de oefeningen gebeden en zie, mij leven werd op wonderbare wijze omgevormd. De Heer heeft mij overladen met troost, vreugde, geluk en weelde. Ellendige zondaar, mijn welbeminde broeder, wat Jezus voor mij heeft verwezenlijkt zal Hij ook voor u doen. Bid dagelijks de vijftien gebeden. (Getuigenis van S. Foinard)

Goedkeuring
De betreffende vijftien gebeden en de beloften werden gedrukt te Toulouse in 1740, en werden uitgegeven door de eerwaarde Pater Jezuiet Adrien Parvilliers, Apostolistisch missionaris van het Heilige land, met goedkeuring en aanbeveling om deze te verspreiden. Ten tijde van de Heilige Birgitta in de XIV de eeuw was de boekdrukkunst nog niet uitgevonden. Men nam zijn toevlucht tot kopiisten. Paus Urbanus VI moedigde hen aan om de exemplaren van de openbaring aan de H. Birgitta te vermenigvuldigen. Deze werden dan ook veel gevraagd door de vorsten, bisschoppen, universiteiten, kloosters en bibliotheken. De boekjes met deze gebeden en beloften werden door een groot aantal prelaten goedgekeurd, waaronder Zijne Eminentie Kardinaal Giraud van Kamerijk (Cambrai) in 1845, en Monseigneur Floriant aartsbisschop van Toulouse in 1863. De verzameling waartoe deze gebeden behoorden, werd goedgekeurd en aanbevolen door Zijne Heiligheid Paus Pius IX, op 31 mei 1862, en tenslotte het groot Congres van Mechelen, op 22 augustus 1863.

De bezoekers van de Basiliek te Rome kunnen nu nog hetzelfde kruisbeeld zien dat gebeeldhouwd was door Petrus Cavalini, en waarvoor de H. Birgitta geknield was. Ook is nog zichtbaar het volgende opschrift in de Basiliek: "Pendentas, Pendente Dei Verba Accepit aure accepit at verbum corde Brigitta Deum. Anno jubilei MCCCL", hetgeen herinnert aan het wonder van de samenspraak tussen de gekruisigde Jezus en de H. Birgitta.

Beloftes bij de 15 gebeden van de H. Birgitta over het lijden van Jezus
Jezus had tegen Birgitta gezegd: "Ik heb in Mijn Lichaam 5480 slagen ontvangen. Indien gij deze in uw verering wilt gedenken, zult gij 15 Onze Vaders en 15 Weesgegroeten bidden en de volgende gebeden verrichten ge­durende een vol jaar. Na dit jaar zult gij elke Wonde in Mijn Lichaam vereerd hebben." Dit geldt voor allen die de gebeden dagelijks gedurende een jaar godvruchtig verrichten.

Beloften van Jezus aan hen, die deze gebeden gedurende een jaar verrichten

1. Zij zullen 15 zielen van hun (bloed-)verwanten uit het vagevuur redden.

2. Daarbij zullen 15 rechtvaardigen van hun familie de heilig makende ge­nade bewaren en erin gesterkt worden.

3. 15 zondaren van hun geslacht zullen zich bekeren.

4. Degenen die ze zullen bidden, zullen de eerste treden van de volmaaktheid beklimmen.

5. 15 dagen voor hun dood zal Ik hen Mijn Heilig Lichaam schenken, opdat zij voor de eeuwigdurende honger gevrijwaard worden, en Ik zal hen Mijn kostbaar Bloed te drinken geven om hen in eeuwigheid te laven.

6. 15 dagen voor hun dood zullen zij volledig al hun zonden kennen en er een oprecht

   berouw over hebben.

7. Ik zal het teken van Mijn zegevierend Kruis voor hen plaatsen tot be­scherming en verdediging tegen de hinderlagen van hun vijanden.

8. In hun doodsstrijd zal Ik aanwezig zijn met Mijn dierbare en welbeminde Moeder.

9. Ik zal hun ziel welwillend ontvangen en ze in de eeuwige vreugde bin­nenleiden.

10. Wanneer zij daar aangekomen zullen zijn, zal Ik hen op wondere wijze te drinken geven aan de Fontein van Mijn Goedheid. Dit zal niet gebeuren met de zielen die deze gebeden niet hebben verricht.

11. De zondaars die 30 jaar lang in doodzonde geleefd zouden hebben en god­vruchtig deze oefeningen zouden doen, of het voornemen daartoe hebben, zal door de Heer vergiffenis van al hun zonden verwerven.

12. De Heer zal hen bovendien tegen slechte bekoringen beschermen.

13. Hij zal hun vijf zintuigen beschermen.

14. Hij zal hun ziel behoeden voor de eeuwige straffen.

15. Zij zullen alles verkrijgen wat ze zullen vragen aan God en de allerheiligste Maagd.

16. Hij zal hen voor een plotselinge dood bewaren.

17. Indien ze naar eigen wil geleefd zullen hebben, wordt hun leven verlengd.

18. Telkens wanneer men deze gebeden zal verrichten, verdient men 100 dagen aflaat.

19. Ze zullen gevoegd worden bij het opperste koor der Engelen.

20. Degene die ze iemand aanbeveelt, zal wegens zijn verdiensten eeuwigdurende blijdschap genieten.

21. Op de plaats waar deze gebeden zich bevinden en waar ze verricht worden, is God aanwezig met Zijn genade.