GEBEDEN TOT DE HEILIGE DRIE-EENHEID

Gebed van eerherstel voor het Allerheiligst Sacrament (Info)
Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid U met de grootste eerbied en ik offer U op: het allerkostbaarst Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel voor de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor Hij wordt beledigd; en door de oneindige verdiensten van Zijn Allerheiligst Hart en van het Onbevlekte Hart van Maria bid  ik  U voor  de  bekering van de arme zondaars.

Mijn God,
ik geloof in U, ik aanbid U, en bemin U. Ik vraag U vergeving voor allen die niet in U geloven, U niet aanbidden, niet op U hopen en U niet beminnen.

Verering van de Heilige Drie-eenheid
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Verlangen naar God
Heer, ik ben onwaardig, maar ik wil mij zuiveren, om U elke dag naderbij te komen. Ik verlang te ontvangen, wat Gij met zo’n vurig verlangen mij wilt geven. Ik houd mijn ziel voortdurend open voor de goddelijke uitwasemingen van de Heilige Geest door de stilte, het verlangen, het vluchten van elke vrijwillige fout, hoe klein ook. Ik verlang naar u; geef U aan mij; ik geef mij ook aan U. Laat niet toe dat ik ooit van U gescheiden worde.

Verering van de Goddelijke Barmhartigheid
Heer, ik weet dat iedere heilige één van Uw volmaaktheden uitstraalt. Ik wil Uw medelijdend Hart verheerlijken en een uitstraling zijn van Uw Barmhartigheid. Laat dit mijn bijzonder merkteken zijn in tijd en eeuwigheid. Zo zal het doel van mijn bestaan de verheerlijking van Uw Goddelijke Barmhartigheid zijn.

Zegenbede 
Gezegend zij God!
Gezegend zij Zijn heilige Naam!
Gezegend zij Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig Mens!
Gezegend zij de Naam van Jezus!
Gezegend zij Zijn Allerheiligst Hart! Gezegend zij Zijn kostbaar Bloed!
Gezegend zij Jezus Christus in het Allerheiligst Sacrament des Altaars!
Gezegend zij de Heilige Geest, de Vertrooster, de Bijstand!
Gezegend zij de hoogverheven Moeder Gods, de allerheiligste Maagd Maria!
Gezegend zij Haar heilige en Onbevlekte Ontvangenis!
Gezegend zij Haar glorierijke opneming in de Hemel!
Gezegend zij de naam van Maria, Maagd en Moeder!
Gezegend zij de heilige Jozef, Haar zeer zuivere Bruidegom!
Gezegend zij God in  Zijn Engelen en in  Zijn Heiligen!

Lied tot de Allerheiligste Drie-eenheid
Gezegend zijt Gij, eeuwige Heerser, levende God, Die van eeuwigheid zijt, vreeswekkende en rechtvaardige Rechter, altijd goede en barmhartige Vader! U zij nu en altijd aanbidding, lof, eer en heerlijkheid door Uw met de zon beklede Dochter, onze wonderbare Moeder!

Gezegend zijt Gij, geofferde Godmens, bloedend Lam, Vredevorst, Boom des levens, Gij ons Hoofd, Poort tot het Hart van de Vader, van eeuwigheid geboren uit de Levende, in eeuwigheid heersend met Hij die is! U zij nu en altijd macht en heerlijkheid en grootheid en aanbidding en eerherstel en lof door Uw onbevlekte Levengeefster, onze wonderbare Moeder!

Gezegend zijt Gij, Geest van de eeuwige, onuitputtelijke Bron van heiligheid, van eeuwigheid werkend in God! Vuurgloed van de Vader tot de Zoon, Gij bruisende Storm, Gij, Die kracht en licht en gloed blaast in de ledematen van het eeuwige Lichaam, Gij eeuwig Liefdevuur Die de Geest van God vormt in de levenden, Gij rode stroom van vuur van de Onsterfelijke naar de sterfelijken! U zij nu en in alle eeuwigheid macht en heerlijkheid en schoonheid door Uw met sterren gekroonde Bruid, onze wonderbare Moeder.

Goede Drie-ene God,
het is niet altijd gemakkelijk in U te geloven. Er gebeurt zoveel met ons, en om ons heen wat ons doet twijfelen. Versterk dan ons vertrouwen op U dat U alles ten goede keert. Dat vragen U op voorspraak van Maria, de eerste Gelovige.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebeden van de engel van Fatima, gegeven aan de drie zienertjes
Allerheiligste Drie-eenheid, Vader Zoon en Heilige Geest, ik offer U op het kostbaarst Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van onze Heer Jezus Christus, tegenwoordig in alle heilige Tabernakels in de wereld, tot eerherstel van alle beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheden waardoor hij beledigd wordt. Door de oneindige verdiensten van het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria, bid ik om de bekering van de arme zondaars.


Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U, ik bemin U. Ik vraag vergeving voor hen die niet in U geloven, U niet aanbidden, niet op U hopen, en U niet beminnen.

Overweging
Eens verscheen Jahwe aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van de tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe; hij boog diep en zei: "Wees zo welwillend Heer, uw dienaar niet voorbij te gaan" (Gen.18,1-3).
(Abraham ziet er drie, maar hij begroet hen als Één).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb