VASTE GEBEDEN VAN DE ROZENHOEDJES (Info)

Voorbereidend gebed
Heer, open mijn mond om Uw heilige Naam te prijzen. Reinig mijn hart van alle ijdele, slechte en verstrooiende gedachten, verlicht mijn verstand, ontvlam mijn gemoed, opdat ik waardig, met aandacht en godsvrucht de heilige Rozenkrans kan bidden, en verhoord mag worden op voorspraak van mijn Heilige Moeder Maria. Heer onze God, Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus heeft ons door Zijn leven, Zijn dood en verrijzenis de weg naar de eeuwige zaligheid gebaand. Wij bidden U: geef ons de genade dat wij, die de geheimen bij het bidden van de heilige Rozenkrans overwegen, in praktijk brengen wat ons daarin wordt voorgehouden, en verkrijgen wat zij beloven. Door Christus, onze Heer. Amen.

Nr.1 op de afbeelding
De Apostolische Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.

Nr.2 op de afbeelding
Onze Vader, Die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome; Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; en breng ons niet in beproeving; maar verlos ons van het kwade. Amen.

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Nr.3 op de afbeelding
Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U; Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U; Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U; Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Nr.4 op de afbeelding
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Zeg het eerste Geheim ..... en overweeg dit.

V. De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A. van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader .....

Nr.5 op de afbeelding
Wees gegroet, Maria ..... (10x).

Nr.6 op de afbeelding
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Zeg het tweede Geheim ..... en overweeg dit.

V. De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A. van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader .....

Nr.7 op de afbeelding
Wees gebroet, Maria ..... (10x).

Nr.8 en verder gaat op dezelfde manier als vanaf nr.4+5, telkens met een nieuw Geheim.

Slotgebed
Bid voor ons heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
God, Uw eniggeboren Zoon heeft ons door Zijn leven, Zijn dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig heil bereid. Wij vragen U, geef ons, die door de allerheiligste rozenkrans van de Heilige Maagd Maria deze geheimen gedenken, dat wij mogen navolgen wat zij bevatten, en mogen verkrijgen wat zij beloven.
Door Christus, onze Heer. Amen.

 

Diverse rozenkrans-intenties
1. tot eerherstel aan Gods heilige Naam, die zo vaak misbruikt wordt, en tot eerherstel aan Zijn liefdevol Goddelijk Hart waar velen geen acht op slaan;
2. tot eerherstel aan Jezus in het Allerheiligst Sacrament, dat door velen wordt miskend, en tot eerherstel aan Zijn liefdevol Allerheiligst Hart, dat alle mensen wil redden;
3. tot eerherstel aan onze heilige Moeder Maria, die door veel van Haar kinderen niet wordt erkend en vereerd, en tot eerherstel aan Haar liefdevol onbevlekt Hart, dat door velen niet wordt bemind;
4. tot eerherstel aan God voor alle zonden en fouten die wijzelf ooit begaan hebben;
5. om bijstand voor allen, die onder welke omstandigheid dan ook te lijden hebben: geestelijk en lichamelijk door zorgen en verdriet, allen die in moeilijkheden en in nood verkeren; de armen, de ongelukkigen, de zieken; de getroffenen van oorlogen, natuurrampen, ongevallen en onlusten, de vluchtelingen, de vervolgden, de martelaren, de eenzamen, de daklozen, de bejaarden die het moeilijk hebben, en de stervenden;
6. om kracht, moed en geduld voor allen die zich inzetten voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de medemens, en dat ze mogen groeien in de liefde voor hen;
7. om wijsheid voor alle leiders in de wereld, vooral de regeringsleiders, en dat ze zullen streven naar het goede, de gerechtigheid en de vrede voor alle mensen;
8. voor de bekering van de zondaars, de ongelovigen en de moslims; tot redding van alle zielen, in het bijzonder de stervenden die dreigen verloren te gaan;
9. voor priester- en kloosterroepingen; voor wijsheid en kracht, bescherming en bijstand voor alle priesters en religieuzen, vooral onze vader de paus. Voor de eenheid van alle christenen;
10. voor de verlossing van de zielen in het vagevuur, vooral onze overleden familieleden en de zielen van onze stamboom; onze overleden dierbaren; alle vergeten zielen; en vooral die zielen voor wie niemand bidt. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb