HET WONDERDADIG GENADEGEBED

Jezus: "Ik vraag aan de mens Mijn Verlossingswerk voort te zetten. Mijn Bloed wacht op uw gebed om u te redden, te zuiveren en te heiligen. Kom putten uit Mijn Wonden en Ik zal Mijn verdiensten op u toepassen. Doch bij gebrek aan gebed en offers van bemiddelaars blijft Mijn lijden voor velen onvruchtbaar en storten zij zich bij duizenden in de hel.

Zend dagelijks meermaals met vast vertrouwen het Wonderdadig Genadegebed tot de Eeuwige Vader en offer Hem onophoudelijk Mijn lijden, Mijn Bloed, Mijn verdiensten en Mijn oneindige Barmhartigheid voor uzelf en vooral voor de zondaars, de stervenden en de zielen in het vagevuur. Vraag onbevreesd om wonderen van Genade en bekering. Dan zeg Ik u: "Voorwaar, gij zult het verkrijgen ! Gij zult Mij bovenal behagen door zulke inspanningen van naastenliefde. Wees niet alleen bezorgd om Uw eigen zaligheid, doch bid en boet dagelijks voor de redding van anderen; 2/3 van de mensheid maakt zichzelf tot prooi van de duivel door de wereld, hun lichaam, geld en genot te verkiezen boven Mij. Ik verlang gebed, offer, boete, versterving der zinnen en naastenliefde; ook uw smeekgebed voor de zondaars, zonder welk velen voor eeuwig verloren gaan. Doch allen zullen gered worden mits ze zich bekeren.

Wie dagelijks met geloof en liefde de bewijzen van Mijn liefde overweegt, Mijn lijden voor elke ziel, het H. Kruis, Mijn vijf H. Wonden en Mijn H. Bloed aan de Eeuwige Vader opdraagt, zal een overvloed van genaden ontvangen en veel zondaars bekeren; door Mijn H. Wonden kan hij alles verkrijgen. Hij kan niet verloren gaan en zijn inspanning zal hem beloond worden bij het laatste oordeel tijdens ieders onontkoombare verantwoording.

Elke opoffering van Mijn kostbaar Bloed en Mijn H. Wonden aan de Eeuwige Vader, behoedt een zware zondaar van de hel, ook telkens bij het oprecht bidden van het Weesgegroet, en: Jezus, Maria en Jozef, ik bemin U, redt de zielen". Vraag uw H. Engelbewaarder bij uw slapen gaan dit gebed verder te bidden; dan zullen dagelijks vele zielen van de hel gered worden. Ook kunt u Mij vele zielen terugbrengen door het bidden van de H. Rozenkrans, het Credo, en andere gebeden, en door boete en vasten. In de Hemel zult u alle door uw inspanning geredde zielen ontmoeten.

Een zondaar zal een goede dood sterven als hij godvruchtig bidt: "Eeuwige Vader, ik offer U de H. Wonden van Onze Heer Jezus Christus, om de wonden van onze ziel te genezen"; hij verkrijgt dit ook ook als hij de vijf Wonden op een kruisbeeld kust."

Maria roept uit in Fatima: "Bidt en offert, want er gaan zo velen verloren omdat niemand voor hen bidt en offert. Bidt, bidt!" De enige macht die de mens op aarde kan redden is het gebed, dat oneindige kracht bezit. God heeft het gebed als voorwaarde gesteld om genaden te verkrijgen. Zonder gebed gaat de mens voor altijd verloren. Alleen gebeden, offers, vasten en boete kunnen afgedwaalde zielen redden; bedenk dat velen van ons zelf zijn gered door de gebeden en offers van verre onbekenden.

Gebed: O Heer, reinig ons en bevrijd ons van de demonische porno, drugs, abortus, en euthanasie. Jezus, Maria en Jozef, bescherm en red ons; behoed ons voor aardse verblinding, genotzucht, materiele hebzucht en eerzuchtige hoogmoed. Het H. Misoffer is het hoogste en meest welgevallige offer aan God. Elke aandachtig bijgewoonde H. Mis en elke H. Communie verkort het eigen vagevuur en verheft u tot grotere vreugde in de Hemel. Het waardig en veelvuldig communiceren brengt vele wonderen teweeg.

Jezus: "Bid vaak de Kruisweg; dan zal Ik u de genade schenken om geen doodzonden meer te doen en u alles verlenen wat u Mij met geloof vraagt tijdens de Kruisweg. Uw vagevuur, indien noodzakelijk, zal ten hoogste 3 dagen zijn, en in de Hemel zult u bijzondere eer genieten. Bij elke Kruiswegstatie zult u 5 zielen vrijkopen uit het vagevuur; eveneens telkens als u Mijn H. Wonden op het kruisbeeld aanschouwt en Mij erom vraagt. Uw daad van naastenliefde bereidt Mij grote vreugde. Jezus: "Wijd u toe aan Mijn Moeder, Maria van Altijddurende Bijstand. Zij zal u beschermen, heiligen en helpen in uw opstijgen tot Mij." 

Maak jouw eigen website met JouwWeb