KERSTNOVEEN 2

1e dag: de aankondiging van de Heer (17 dec.)
God, kom ons te hulp. Heer, haast U ons te helpen.

Evangelielezing: Wijsheid van de Allerhoogste, alles bestuurt Gij met kracht en inzicht. Kom, en leer ons de weg te gaan van kennis en wijsheid.

De engel Gabriël trad bij Maria binnen en sprak: “Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u… Zie, gij zult een Zoon krijgen en Hem de Naam Jezus geven.

Uw zoon zal groot zijn voor God en voor de mensen. Men zal hem zelfs “Zoon van God” noemen. Hij is de Koning, de Verlosser, waarop het volk Israël al zo lang heeft gewacht.”…

Maria zei: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.” (Stille overweging)

Voorbede: Laten wij Jezus, door Zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen: Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van Zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van Uw Blijde Boodschap. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met Uw gave van vrijheid. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, Die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, Die in Uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van Uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt.

Zoon van de levende God, verhoor ons. Onze Vader .....
Christus, U was al voor het begin der tijden bij ons. Sta ons vandaag bij in de zonnige dagen en de koude nachten.

Slotgebed: Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood. Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, Die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Vertrouwend op Uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen. Zie op ons neer nu wij beroep doen op Uw goedheid en wil ons helpen in onze nood, aanhoor ons gebed. (zeg hier uw gebedsintentie).
Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in Uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

2e dag: het bezoek van Maria aan Elisabeth (18 dec.)
God, kom ons te hulp. Heer, haast U ons te helpen.

Evangelielezing Leider van het huis Israël: Mozes hebt Gij op de Sinaï de Wet gegeven. Kom ons met Uw sterke arm bevrijden.

Maria ging in het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, voelde zij dat het Kind in haar lichaam leefde. Elisabeth werd vervuld van de heilige Geest. Zij jubelde het uit en zei tot Maria: “Geprezen zijt gij, Maria, onder de vrouwen en geprezen is ook het Kind dat gij verwacht.” (stille overweging)

Voorbede: Laten wij Jezus, door Zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen: Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van Zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van Uw Blijde Boodschap. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met Uw gave van vrijheid. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, Die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, Die in Uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van Uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt. Zoon van de levende God, verhoor ons. Onze Vader .....

Gebed: Almachtige God, de zonde weegt en maakt de mens tot slaaf. Wij bidden om genade: bevrijd ons uit de macht van het kwade, nu wij de menswording gedenken van Uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.

Slotgebed: Jezus Christus, Verlosser van de wereld, Die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood. Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, Die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Vertrouwend op Uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen. Zie op ons neer nu wij beroep doen op Uw goedheid en wil ons helpen in onze nood. (zeg hier uw gebedsintentie).
Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in Uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

3e dag: de geboorte van Jezus (19 dec.)
God, kom ons te hulp. Heer, haast U ons te helpen.

Evangelielezing: Wortel van Jesse, standaard der volkeren. Kom ons bevrijden, wil niet langer wachten.

In die tijd wilde Augustus, de keizer van Rome, weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden. Daarom hield hij een volkstelling. Zo ging ook Jozef op weg uit de stad Nazareth om zich te laten inschrijven in Bethlehem, de stad van David, want hij behoorde tot de stam van David. Maria, zijn vrouw, die in verwachting was trok met hem mee. En terwijl zij in Bethlehem verbleven, brak het uur aan dat zij bevallen moest. Zij bracht een Zoon ter wereld, haar eerste Kind, wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (stille overweging)

Voorbede: Laten wij Jezus, door Zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen: Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van Zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van Uw Blijde Boodschap. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met Uw gave van vrijheid. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, Die in Uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van Uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt. Zoon van de levende God, verhoor ons. Onze Vader .....

Gebed: God, Gij hebt Uw heerlijkheid aan de wereld geopenbaard door de geboorte van Uw Zoon uit de heilige Maagd. Wij vragen U dat wij dit verheven mysterie van Zijn menswording in ons hart bewaren en steeds in oprecht geloof gedenken.

Slotgebed: Jezus Christus, verlosser van de wereld, Die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood. Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, Die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Vertrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen. Zie op ons neer nu wij beroep doen op Uw goedheid en wil ons helpen in onze nood (zeg hier uw gebedsintentie).
Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in Uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

4e dag: de Heilige Naam Jezus (20 dec.)
God, kom ons te hulp. Heer, haast U ons te helpen.

Evangelielezing: Sleutel van David, Gij opent de poorten van het hemelse rijk. Kom en verlos wie geboeid en in duisternis gevangen zit.

Toen de herders alles gezien hadden, vertelden zij wat hun over dit Kind gezegd was. En iedereen die hun verhaal hoorde, was ten zeerste verbaasd. Maria bewaarde alles in haar hart en dacht er diep over na. De herders keerden terug naar hun kudde, terwijl zij God loofden en verheerlijkten om alles wat ze hadden meegemaakt. Acht dagen later werd het Kind besneden en kreeg de naam Jezus, zoals de engel had gezegd, toen hij aan Maria Zijn geboorte aankondigde. (stille overweging)

Voorbede: Laten wij Jezus, door Zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen: Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van Zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van Uw Blijde Boodschap. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, Die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, Die in Uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van Uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt. Zoon van de levende God, verhoor ons. Onze Vader .....

Gebed: God, Gij hebt U uitgesproken in het Woord dat de onbevlekte Maagd Maria bij de boodschap van de engel in haar schoot ontvangen heeft. Verlicht en van uw Geest vervuld, heeft zij haar Heer gedragen, Die met Zijn godheid in haar woonde. Wij vragen dat ook aan ons Uw wil geschiede en wij met fierheid de naam van Jezus belijden.

Slotgebed: Jezus Christus, verlosser van de wereld, Die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood. Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, Die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Vetrouwend op Uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen. Zie op ons neer nu wij beroep doen op Uw goedheid en wil ons helpen in onze nood (zeg hier uw gebedsintentie).
Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in Uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

5e dag: de opdracht in de tempel (21 dec.)
God, kom ons te hulp. Heer, haast U ons te helpen.

Evangelielezing Zon der gerechtigheid, Weerglans van het eeuwig licht. Kom hen verlichten die in duisternis zitten en in de schaduw van de dood.

Toen het Kind veertig dagen oud was, brachten Maria en Jozef het naar de tempel in Jeruzalem, om het aan de Heer op te dragen. Toen zij in de tempel kwamen, was daar een vroom man die Simeon heette. God had hem beloofd dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias had mogen zien. Toen hij Jozef en Maria met het Kind binnen zag komen, wist hij opeens zeker: dit is het Kind ! Hij nam het Kind in zijn armen en verkondigde Gods lof: “Heer, nu kan ik in vrede sterven, want ik heb de Verlosser gevonden, de Heiland, het Licht voor alle volkeren. Door dit Kind zal de naam van ons volk geprezen worden.” (stille overweging)

Voorbede: Laten wij Jezus, door Zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen: Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, Afstraling van Zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van Uw Blijde Boodschap. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met Uw gave van vrijheid. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, Die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, Die in Uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van Uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt. Zoon van de levende God, verhoor ons. Onze Vader .....

Gebed: Heer, vreugde vervult ons om de komst van Uw Zoon, te midden van de mensen. Luister naar het bidden van Uw volk. Schenk ons het loon van het eeuwig leven, als Hij komt in heerlijkheid, Jezus Christus, onze Heer.

Slotgebed: Jezus Christus, Verlosser van de wereld, Die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood. Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, Die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Vetrouwend op Uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen. Zie op ons neer nu wij beroep doen op Uw goedheid en wil ons helpen in onze nood. (zeg hier uw gebedsintentie).
Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in Uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

6e dag: het bezoek van de Wijzen (22 dec.)
God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen.

Evangelielezing: Koning der naties en hoeksteen der kerk, kom, en verlos de mens die Gij uit klei hebt gevormd. Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was ten tijde van Koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het Oosten. Zij vroegen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het Oosten gezien en zijn gekomen om Hem eer te bewijzen.” Na overleg antwoordde Herodes: “Ga naar Bethlehem en probeer zoveel mogelijk over het Kind te weten te komen. Kom daarna terug, want ik wil ook het koningskind eer gaan bewijzen.” In Bethlehem gekomen gingen zij het huis binnen en zagen het Kind en Maria. Vol eerbied knielden zij neer en brachten Hem hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn: goud, wierook en mirre. (stille overweging)

Voorbede: Laten wij Jezus, door Zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen: Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van Zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van Uw Blijde Boodschap. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, die in uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt. Zoon van de levende God, verhoor ons. Onze Vader .....

Gebed: Heer, Gij hebt uw Zoon geopenbaard aan alle volken toen Wijzen in de sterren het teken zochten om naar hun koning toe te gaan. Wij hebben U reeds in het geloof gevonden en vragen dat wij U een in volle heerlijkheid aanschouwen.

Slotgebed: Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood. Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Vertrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen. Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid en wil ons helpen in onze nood. (zeg hier uw gebedsintentie).

Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in Uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

7e dag: de vlucht naar Egypte (23 dec.)
God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen.

Evangelielezing: Emanuel, koning en wetgever over Uw volk, Kom ons bevrijden, Heer, onze God.

Toen de Wijzen waren heengegaan, verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: “Sta op, neem het Kind en Zijn Moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden.” Hij stond op en week in de nacht met het Kind en Zijn Moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes. (stille overweging)

Voorbede: Laten wij Jezus, door Zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen: Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van Zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van uw Blijde Boodschap. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, die in uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt.

Zoon van de levende God, verhoor ons. Onze Vader .....

Gebed: God, toen de mensen zicht van U hadden afgewend en leefden met de dood voor ogen, hebt Gij besloten dat uw Zoon zou komen om te redden die verloren waren. Wij vragen dat allen die met eerbied de menswording belijden van hun Heiland en Verlosser, eens met Hem het eeuwig leven delen.
Slotgebed: Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood. Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Vertrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen. Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid en wil ons helpen in onze nood. (zeg hier uw gebedsintentie).
Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in Uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

8e dag: Jezus te midden van de leraren (24 dec.)
God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen.

Evangelielezing: Het Woord is Vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.

Het was de gewoonte dat de ouders van Jezus elk jaar naar Jeruzalem gingen voor de viering van het Paasfeest. Toen Jezus twaalf jaar was, mocht hij voor het eerst mee. Na de feestdagen in Jeruzalem, keerden zij naar Nazareth terug, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter. Zoekend keerden Jozef en Maria naar Jeruzalem terug. Pas na drie dagen vonden ze hem. Hij zat in de tempel tussen de leraren alsof hij er thuis was, alsof het vanzelfsprekend was, dat Hij daar was gebleven. Iedereen die Hem hoorde, verbaasde zich over Zijn verstand en Zijn rake antwoorden. (Stille overweging)

Voorbede: Laten wij Jezus, door Zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen: Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van Zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van uw Blijde Boodschap. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, die in Uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt. Zoon van de levende God, verhoor ons. Onze Vader .....

Gebed: Heer onze God, niemand heeft U ooit gezien. In uw Zoon Jezus zijt Gij ons nabij gekomen. Hij is uw licht in onze duisternis, ons heil en onze vrede. Open ons hart om van deze vreugde mee te delen aan ieder mens van goede wil.

Slotgebed: Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood. Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Vertrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen. Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid en wil ons helpen in onze nood. (zeg hier uw gebedsintentie)
Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in Uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.

9e dag: Jezus' leven te Nazareth (25 dec.)
God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen.

Evangelielezing: Aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden.

Toen Jozef en Maria Jezus terugvonden in de tempel te Jeruzalem, zei Maria tot Hem :”Jongen, waarom heb Gij ons dit aangedaan? Overal hebben wij naar U gezocht! Denk toch een aan de angst die wij voor U hebben uitgestaan!” Maar Jezus antwoordde: “Waarom hebt gij naar mij gezocht. Wist gij niet dat Ik in het huis van mijn vader moest zijn?” Maar zij begrepen niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij stond op en ging met hen mee naar Nazareth. Hij was hun gehoorzaam. En hoe ouder Jezus werd, hoe meer wijsheid Hij kreeg. Hij stond in de gunst bij God en bij de mensen. (stille overweging)

Voorbede: Laten wij Jezus, door Zijn menswording zo nauw met ons verbonden, vol vertrouwen aanroepen: Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, voor alle eeuwen geboren uit de Vader, afstraling van Zijn heerlijkheid, verlicht ons bestaan met de glans van uw Blijde Boodschap. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, geboren voor het geluk van alle mensen en de bevrijding van de schepping, waarborg in echtheid ons geluk en verrijk ons met uw gave van vrijheid. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, één in wezen met de Vader, die de gedaante van een gewoon mensenkind hebt aangenomen; laat ons begrip hebben voor bescheidenheid, armoede, gewoon menselijke leven. Zoon van de levende God, verhoor ons.

Christus, die in uw mensheid onze tochtgenoot werd in lijden en dood, om er leven en verrijzenis van te maken, leer ons leven in ‘t licht van uw Rijk, waarin Gij alles nieuw maakt. Zoon van de levende God, verhoor ons. Onze Vader .....

Gebed: God, wij beschouwen het gezin van Nazareth waarin uw Zoon is opgegroeid. Verleen aan elk gezin de kracht om U te dienen en voor elkaar te leven. Dan zullen wij in lengte van dagen de vrede kennen van uw huis, de vreugde ondervinden van uw heerlijkheid.

Slotgebed: Jezus Christus, verlosser van de wereld, die door het mysterie van de menswording een van de onzen zijt geworden, tot U nemen wij onze toevlucht in onze nood. Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, die in de wereld gekomen zijt tot ons heil. Wij vertrouwen dat Gij steeds bereid zijt ons bij te staan. Wij willen U beminnen met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten en onze naaste gelijk onszelf. Wij betreuren al onze zonden, omdat wij U beminnen en omdat de zonde de bron is van alle onheil. Vertrouwend op uw genadige barmhartigheid, willen wij U voortaan trouw volgen. Zie op ons neer nu wij beroep doen op uw goedheid en wil ons helpen in onze nood. (zeg hier uw gebedsintentie).
Laat ons eens voor eeuwig opgenomen worden in Uw heerlijkheid, samen met Maria en Jozef en alle uitverkorenen. Amen.