HET KROONTJE VAN MARIA (Info)

Deze rozenkrans wordt ook wel de Sterren-rozenkrans genoemd.

Inleidend gebed
Kom Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw Liefde. Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen, en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, Die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen, geef dat wij door die Heilige Geest de ware Wijsheid mogen bezitten en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer.  Amen.

Laat mij U prijzen, gezegende Maagd. Verleen mij sterkte tegen Uw vijanden.

 

Eerste deel
Wees gegroet, Maria, Dochter van God de Vader. Wij mogen U eren, omdat de werken van God in U openbaar zijn geworden. Onze Vader ...
Wij prijzen U, Maria, omdat God U heeft geroepen om moeder te worden van Zijn Zoon.
1e Wees gegroet ...
Wij prijzen U, Maria, omdat Gij in maagdelijke onthechting, Christus gevolgd hebt voor het Rijk van God. Zalig zijt Gij, o Maagd Maria, die de Schepper van de wereld hebt gedragen. Gij hebt Hem, Die U geschapen heeft, gebaard, en in eeuwigheid blijft Gij Maagd. Verheug U, Maagd Maria, verheug U.
2e Wees gegroet ...
Wij prijzen U, Maria, omdat Gij de genade van de Onbevlekte Ontvangenis in trouwe liefde hebt beleefd, zodat de verlossing van Christus in Uw ziel en lichaam kon worden voltooid. O heilige en Onbevlekte Maagd, met welke lofzangen zal ik U waardig loven? Degene, over Wie de mensheid zich verbaasde, hebt Gij gedragen. Verheug U, Maagd Maria, verheug U.
3e Wees gegroet ...
Wij prijzen U, Maria, omdat Gij, als nieuwe Eva, Uw leven in dienst hebt gesteld van Gods verlossingswerk. Geheel schoon zijt Gij, o Maria, en er is geen vlek in U. Verheug U, Maagd Maria, verheug U.
4e Wees gegroet ...
Uw deugden zijn talrijker, o Maria, dan de sterren aan de hemel. Verheug U, Maagd Maria, verheug U.
Eer aan de Vader ...

Tweede deel
Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon. Wij mogen U eren, omdat Gij de roeping van God in trouwe liefde hebt beleefd. Onze Vader ...
Wij danken U, Maria, omdat Gij het voorbeeld hebt gegeven van een gelovig mens, die luistert naar Gods Woord en Zijn Wil volbrengt.
5e Wees Gegroet ...
Wij danken U, Maria, omdat Gij ons het voorbeeld hebt gegeven van een hulpbehoevend mens, die in zijn menselijkheid uitziet naar de belofte van God. Eer zij U, Koningin van de wereld. Leid ons naar de vreugde van de Hemel. Verheug U, Maagd Maria, verheug U.
6e Wees gegroet ...
Wij danken U, Maria, omdat Gij ons het voorbeeld hebt gegeven van een dienend mens, die de liefde tot de Heer waar maakt in Zijn liefde voor de mensen. Eer zij U, Schatbewaarster van Gods genaden. Maak ons aan Uw schatten deelachtig. Verheug U, Maagd Maria, verheug U.
7e Wees gegroet ...
Wij danken U, Maria, omdat Gij ons het voorbeeld hebt gegeven van een verloste mens, die het kruis van Christus doorleeft voor de verlossing van zijn medemens. Eer zij U, Middelares tussen Jezus en de mensen. Geef dat God ons genadig zij. Verheug U, Maagd Maria, verheug U.
8e Wees gegroet ...
Eer zij U, Maria, die ons behoedt voor dwaalleringen en listen van de duivel. Begeleid ons met Uw zachte licht, dat naar Jezus wijst. Verheug U, Maagd Maria, verheug U. Eer aan de Vader ...

Derde deel
Wees gegroet, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wij mogen U eren, omdat Gij ons lief hebt als een zorgzame Moeder, die ons door het leven leidt naar God, onze Vader.
Onze Vader ...
Wij beminnen U, Maria, omdat Gij met moederlijke liefde bijdraagt tot de geboorte van de gelovigen en zorg draagt voor onze groei naar volwassenheid.
9e Wees gegroet ...
Wij beminnen U, Maria, omdat Gij ons lief hebt als Uw kinderen en voor ons ten beste spreekt bij Jezus Uw Zoon. Lof zij U, Toevlucht voor ons, zondaars. Wees onze Voorspreekster bij de Heer. Verheug U, Maagd Maria, verheug U.
10e Wees gegroet ...
Wij beminnen U, Maria, omdat Gij de Moeder van de Kerk zijt, die de hele mensengemeenschap wilt verenigen in het éne Lichaam van Christus. Lof zij U, Moeder van allen die verlaten zijn. Verleen, dat de Vader ons genadig zij. Verheug U, Maagd Maria, verheug U.
11e Wees gegroet ...
Wij beminnen U, Maria, omdat Gij voor ons een hoopvol teken zijt op de weg naar het Rijk van God. Lof zij U, Blijdschap van de rechtvaardigen. Geleid ons naar de vreugden van de Hemel. Verheug U, Maagd Maria, verheug U.
12e Wees gegroet ...
Lof zij U, zeer bereidwillige Hulp in leven en dood. Leid ons naar het rijk van de Hemel. Verheug U, Maagd Maria, verheug U.
Eer aan de Vader ...

Laat ons bidden
Wees gegroet, Maria, Tempel van de Allerheiligste Drie-eenheid, mijn Vrouwe, mijn Rijkdom, mijn Liefde, Koningin van mijn hart, mijn Moeder, mijn Leven, mijn Tederheid en mijn allerdierbaarste Hoop, ja, mijn Hart en mijn Ziel.

Boven alles, gezegende Maagd, behoor ik U geheel toe met al wat ik bezit. Schenk mij de gesteltenis van Uw Ziel om de Heer te verheerlijken, en Uw geest om mij in God te verblijden.

Getrouwe Maagd, wees als een zegel op mijn hart, opdat ik in U en door U trouw moge zijn aan God. Goede Moeder, neem mij welwillend op onder hen die Gij bemint, onderricht, leidt, begunstigt en beschermt als Uw kinderen.

Help mij om uit liefde tot U, mij niet te bekommeren om aards geluk, maar alleen te leven voor het hemelse. Geef tenslotte dat de Heilige Geest, Uw trouwe Bruidegom, samen met U, Zijn trouwe Bruid, Jezus Christus, Uw Zoon, in mij gestalte mag krijgen tot eer en glorie van de Vader.  Amen.

De H. Grignion de Montfort (1673-1716) gaf het volgende gebed om dagelijks te bidden
O mijn beminnelijke Jezus, ik ben helemaal van U; en door Maria, Uw heilige Moeder, draag ik al wat ik bezit aan U op. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb