DE  VADER - ROZENKRANS

Gebruik hierbij de gewone Rozenkrans.
Vanaf het kruisje tot de medaille bid u de gebeden zoals bij de Rozenhoedjes.
Bid op de tussenkralen een Weesgegroet en op de tientjes de 10 Onzevaders.

O, God, kom ons te hulp. Heer, haast U ons te helpen.

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A. zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Vader, mijn goede Vader, U offer ik mij op en aan U geef ik mij. Vader, ik hou van U, ik prijs en loof U, Uw Naam zij verheerlijkt in de wereld.

1e Geheim: De triomf van de Vader in de tuin van Eden
Wij overwegen de triomf van de Vader in de tuin van Eden, toen Hij na de zonde van Adam en Eva de komst van de Redder beloofde. Toen sprak God, de Heer tot de slang: "Omdat je dat hebt gedaan, ben je vervloekt onder alle dieren van het veld. Op je buik zal je kruipen en stof eten alle dagen van je leven. Ik zal vijandschap wekken tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en haar kroost; dit zal u de kop verpletteren, maar gij zult loeren naar zijn hiel." (Gen. 3,14-15).

1 Wees gegroet,     10 Onzevaders,     Eer aan de Vader ...

Vader, mijn goede Vader, U offer ik mij op, en aan U geef ik mij.

Engel van God, die mijn bewaarder zijt en aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.  Amen.

2e Geheim: De triomf van de Vader op het ogenblik van het “FIAT” van Maria tijdens de verkondiging van de Engel Gabriël
Wij overwegen de triomf van de Vader op het ogenblik van het FIAT van Maria tijdens de verkondiging van de Engel Gabriël. Toen sprak de engel tot Haar: "Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult in Uw schoot ontvangen, en een Zoon baren; en gij zult Hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jacob in eeuwigheid en aan zijn koningschap zal geen einde komen." Nu sprak Maria: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw Woord." (Lc. 1,30). 1 Wees gegroet,     10 Onze Vaders,     Eer aan de Vader ...

Vader, mijn goede Vader, U offer ik mij op, en aan U geef ik mij.

Engel van God, die mijn bewaarder zijt en aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.  Amen.

3e Geheim: De triomf van de Vader in de tuin van Getsemani, toen Hij Zijn hele Macht aan de Zoon schonk
Bij het derde tientje overwegen wij de triomf van de Vader in de tuin van Getsemani, toen Hij Zijn hele Macht aan de Zoon schonk. Jezus bad: “Vader, indien het Uw wil is, neem deze kelk van Mij weg. Maar niet Mijn, maar Uw wil geschiede.” Toen verscheen Hem een engel uit de hemel, die Hem sterkte. En door doodsangst bevangen, bad Hij nog vuriger en zijn zweet droop als bloeddruppels neer op de grond. (Lc. 22,42-44). Toen kwam Hij bij zijn leerlingen terug, en sprak tot hen: Slaapt nu voort, en rust uit; ziet het uur is genaderd, waarop de Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan; zie, hij die Mij verraadt is nabij.” (Mt. 26,45-46). Hij trad naar voren, en sprak tot hen: Wie zoekt gij? Men antwoordde Hem: "Jezus van Nazareth". Jezus zei hen: "Ik ben het". Maar toen Hij hun zeide: ‘Ik ben het”, deinsden ze terug en vielen ter aarde. (Joh. 18,4-6)

1 Wees gegroet,     10 Onzevaders,     Eer aan de Vader ...  Vader, mijn goede Vader, U offer ik mij op, en aan U geef ik mij.

Engel van God, die mijn bewaarder zijt en aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.  Amen.

4e Geheim: De triomf van de Vader op het ogenblik van het bijzonder oordeel
Wij overwegen de triomf van de Vader op het ogenblik van het bijzonder oordeel. De Vader zag hem reeds van verre komen en had medelijden met hem. Hij liep zijn zoon tegemoet en viel hem om zijn hals en overlaadde hem met kussen. De vader zei tot zijn knechten: Gauw, haal het beste kleed en trekt het hem aan; doe hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Laat we eten en vrolijk zijn. Want mijn zoon hier was dood en is levend geworden.” (Lc. 15,20-24).

1 Wees gegroet,     10 Onzevaders,     Eer aan de Vader ... Vader, mijn goede Vader, U offer ik mij op, en aan U geef ik mij. Engel van God, die mijn bewaarder zijt en aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.  Amen.

5e Geheim: De triomf van de Vader bij het laatste Oordeel
Wij overwegen de triomf van de Vader bij het laatste Oordeel. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen; ook de zee bestond niet meer. En de heilige Stad, het Nieuw-Jeruzalem, zag ik neerdalen van God uit de hemel, toegerust als een bruid, die voor haar man is getooid. En ik hoorde van de Troon een machtige stem, die sprak: "Zie, de Woonstede Gods bij de mensen: Hij zal Zijn tent bij hen spannen. Zij zullen Zijn volk zijn, Hij: God met hen! Elke traan wist Hij weg uit hun ogen; En nooit zal de dood er meer zijn, Geen rouw, geen geween en geen smart; Want het vroegere is voorbij! (Apoc. 21,1-4)

1 Wees gegroet,     10 Onzevaders,     Eer aan de Vader ...

Vader, mijn goede Vader, U offer ik mij op, en aan U geef ik mij.

Engel van God, die mijn bewaarder zijt en aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.  Amen.