ROZENKRANS VAN DE H. JOZEF

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Almachtige Vader ...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Onze Vader ...

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria ...
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria ...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...

  1. V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
    A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Inleidend gebed
Heilige Jozef, nederige en rechtschapen werkman uit Nazareth, sta ons bij in onze vermoeiende arbeid van elke dag. Verkrijg voor ons van de Heer nederigheid en eenvoud van hart, liefde voor het werk, welwillendheid voor allen die hierin onze metgezellen zijn, overeenstemming met Gods Wil in de moeilijkheden van het leven, en vreugde om ze te verdragen. Wees bij ons in ogenblikken van voorspoed, en steun ons in droeve tijden. Geef dat wij onze ogen gevestigd houden op onze Moeder Maria. Laat onze blik niet afdwalen van Jezus, opdat wij op aarde een vredig en heilig leven mogen leiden, voorsmaak van het eeuwig geluk in de Hemel.  Amen.

Eerste tientje
Almachtige God, Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van Uw heilswerk. Geef dat Uw Kerk, op zijn voorspraak, altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

Tweede tientje
Heilige Vader, machtige eeuwige God, Wij verheerlijken U omwille van de heilige Jozef. Hij vond genade in Uw ogen, hij is de man die Gij gegeven hebt aan de Moeder van Uw zoon, de Maagd Maria. Hij is de goede en getrouwe knecht aan wie Gij Uw gezin hebt toevertrouwd; als een vader heeft hij zorg gedragen voor Uw eniggeboren Zoon, ontvangen van de Heilige Geest: Jezus Christus onze Heer.
Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

Derde tientje
God, Schepper van al wat bestaat, Gij hebt voor de mens de arbeid gemaakt tot wet van zijn leven. Geef dat wij, onder de bescherming van de heilige Jozef, naar zijn voorbeeld het werk volbrengen dat Gij ons opdraagt en het loon ontvangen dat Gij belooft. Door Christus onze Heer.
Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

Vierde tientje
Mijn heilige aartsvader, gij zetelt nu in de hemelse vreugde op een verheven troon, dicht bij uw geliefde Jezus, die U op aarde onderdanig was; heb medelijden met mij! Ik leef hier omringd door zoveel vijanden, van de duivel en mijn boze hartstochten, die mij onophoudelijk bestrijden en van Gods genade trachten te beroven. Op aarde viel U het geluk te beurt, voortdurend met Jezus en Maria om te gaan. Verkrijg ook voor mij de genade, mijn overige levensdagen met God verenigd te leven, altijd weerstand te bieden aan alle aanvallen van de hel en daarna in de liefde van Jezus en Maria te sterven. Dan zal ik mij eenmaal voor eeuwig met U in hun gezelschap mogen verheugen. Amen.
Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

Vijfde tientje
Heilige Jozef, hoofd van de heilige Familie, ik wijd mij toe aan uw dienst en geef mij geheel aan u. Verkrijg mij de genade u na te volgen en al mijn handelingen te doen tot meerdere eer en glorie van God, tot uitboeting van mijn zonden en tot eerherstel voor de beledigingen welke de Harten van Jezus en Maria worden aangedaan. Sta mij bij alle dagen van mijn leven, maar vooral in het uur van mijn dood.  Amen.
Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)  

Eer aan de Vader ...

Slotgebeden
Heilige Jozef, liefderijke behoeder en voedstervader van het Goddelijke Kind, wees gegroet! Bescherm de heilige Eucharistie in alle Tabernakels van de wereld tegen de handen van de vijanden. Heilige Jozef, behoed en zegen onze gezinnen! Heilige Jozef, heilige werkman, zegen ons werk in de dienst van God! Geef, dat wij een rein leven leiden! Heilige Jozef, schenk ons steeds geborgenheid onder uw bescherming. Heilige Jozef, U was de voedstervader van onze Heer Jezus Christus, de waarachtige bruidegom van de Maagd Maria: bid voor ons! Heilige Jozef, uw macht strekt zich uit over al mijn noden. Het onmogelijke maakt U mogelijk. Zie genadig neer op de belangen van uw kinderen en verhoor hen!

Roemrijke heilige Jozef, vader en beschermer van de maagden, getrouwe bewaarder aan wie God het Kind Jezus, de onschuld zelf, en Maria, de Maagd der maagden, toevertrouwde, ik smeek u, bij Jezus en Maria, die u zo dierbaar zijn: geef dat ik van alle vlek bevrijd, van harte zuiver en van lichaam rein, Jezus en Maria standvastig moge dienen in een volkomen zuiverheid.  Amen. Jezus, Maria en Jozef, ik geef U mijn hart, mijn geest en mijn leven.

Jezus. Maria en Jozef, sta mij bij in mijn doodsstrijd. Jezus, Maria en Jozef, laat mij in uw heilig gezelschap in vrede sterven.

Goede heilige Jozef onze leidsman, bescherm ons en de heilige Kerk. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb