DE PRIESTER-KRUISWEG

 

Voorbereidend gebed
Barmhartige God! Met diep berouw en in vereniging met Maria, de Moeder van Smarten, offer ik deze overweging van het lijden en sterven van Jezus Christus aan U op, tot uitboeting van mijn zonden en de zonden van de hele wereld. Vooral offer ik dit aan U op, om daardoor vele goede priesters en rijke zegen voor het werk van de priesters af te smeken. Ik wil ook alle aflaten verkrijgen, die de heilige Kerk verleend heeft voor het bidden van de Kruisweg. God, help me om deze oefening goed te doen.  Amen.

1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld
Hemelse Vader! Zie Uw zeer beminde Zoon om onze zonden tot de smadelijke kruisdood veroordeeld! Ontferm U over ons! Met al onze schuld! Goddelijke Heiland! Omwille van Uw liefde, waarmee U de ter dood veroordeling zwijgend aangenomen hebt, zegen de priesters, die omwille van het heilig geloof het lot van vervolging en veroordeling met U delen! Geef hun moed en kracht om te lijden en als het tot Uw meerdere eer is, bevrijd hen dan uit hun kwellingen. God, Heilige Geest, Geest van kracht en van zwijgen! Geef omwille van het zwijgen, dat Jezus bij deze statie zo heldhaftig beoefend heeft, aan alle priesters de geest van ingetogenheid en zwijgen, opdat U ongehinderd in hun zielen kunt werken. Maria, goede Moeder van de priesters! Vraag voor ons veel goede priesters, die bezield zijn met zielenijver! Ja, veel heilige priesters!  Amen.

2e Statie: Jezus neemt Zijn kruis op Zijn schouders
Hemelse Vader! Zie hoe uw zeerbeminde Zoon het kruis met open armen omvat om onze zonden. Ontferm U over alle priesters, op wie het kruis van een grote verantwoording rust. Goddelijke Heiland! Geef omwille van uw onbegrijpelijke liefde, waarmee U het zware kruis op U genomen hebt, aan alle priesters uw zegen en uw genade, zodat ze alle inwendige en uitwendige kruisen met moed en gelatenheid kunnen dragen. God, Heilige Geest, Geest van sterkte! Omwille van de liefde tot het kruis, welke Jezus bij deze statie getoond heeft,geef alle priesters een grote liefde voor het Kruis en voor het lijden, opdat hun uiterlijke daden des te meer door Uw goddelijke genade bevrucht mogen worden. Maria, goede Moeder van de priesters! Smeek voor ons veel goede priesters af, vol van zielenijver! Ja, veel heilige priesters!  Amen.

3e Statie: Jezus valt voor de eerste maal onder Zijn kruis
Hemelse Vader! Zie hoe Uw zeerbeminde Zoon voor de eerste maal ineen zakt onder het kruis! Ontferm U over alle priesters, die pas hun ambt aanvaarden; laat hen ondanks alle moeilijkheden in hun werk niet moedeloos worden. Goddelijke Heiland! Zegen, omwille van de eerste zo pijnlijke val onder het kruis, het werk van alle priesters en katecheten, aan wie de jeugd is toevertrouwd. God, Heilige Geest, Geest van ijver! Beziel hun ijver, de liefde voor de onsterfelijke zielen, vooral voor de kinderzielen; geef hun geduld en een serieuze verantwoordelijkheid. Maria, Moeder van de priesters! Smeek voor ons veel nieuwe priesterroepingen af! Bid voor ons om veel goede priesters met zielenijver! Ja, veel heilige priesters!  Amen. 

4e Statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder.
Hemelse Vader! Zie de beide Harten, die door U zo innig bemind worden; zij worden door bitter leed verscheurd! Heb medelijden met de priesters die onder zware vervolging en laster moeten lijden. Ontferm U over onze Heilige Vader, de kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen en alle priesters. Goddelijke Heiland! Omwille van deze grote liefde, waarmee U Uw lieve Moeder ontmoet hebt, wees voor de arme en miskende priesters de troost en de kracht in hun zielelijden. God, Heilige Geest, Geest van gerechtigheid! Laat alle verachte, bespotte, vervolgde en belasterde priesters gerechtigheid ondervinden. Breng hun vijanden tot zwijgen! Maria, goede Moeder van de priesters! Bid voor ons om veel goede priesters, die vol zielenijver zijn! Amen.

5e Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen
Hemelse Vader! Zie Uw zeerbeminde Zoon zo zeer verzwakt, dat men Simon van Cyrene moest dwingen het kruis te helpen dragen. Ontferm U over de Heilige Vader, op wie zo'n grote verantwoording rust voor heel de christenheid. Goddelijke Heiland! Zegen de Heilige Vader, omwille van de liefde, waarmee Uzelf de afgedwongen liefdediensten beloonde. Bewaar hem nog lang tot zegen voor de hele katholieke Kerk. God, Heilige Geest, Geest van Wijsheid! Bestuur door de Plaatsbekleder van Christus geheel de heilige Kerk, opdat zij zegevierend en luisterrijk uit alle stormen tevoorschijn mag komen. Maria, goede Moeder van de priesters! Verkrijg voor ons veel goede priesters, met ware zielenijver! Ja, veel heilige priesters!  Amen.

6e Statie: Veronica droogt het Gelaat van Jezus af
Hemelse Vader! Zie het Aangezicht van Uw zeerbeminde Zoon, geheel door bloed, wonden en slagen misvormd. Heb medelijden met de priesters, die door hun misstappen en ernstige dwalingen Uw beeld, de goddelijke genade, uit hun hart gebannen hebben. Goddelijke Heiland! Ontferm U, omwille van de liefde waarmee U de liefdedienst van Veronica zo rijk beloond hebt, over alle priesters, die lauw zijn of in groot gevaar verkeren, hun verheven roeping ontrouw te worden. God, Heilige Geest, Geest van het licht! Verlicht de verdwaalde priesters, opdat ze door berouw en boete de goede weg weer vinden. Maria, goede Moeder van de priesters! Wil voor deze priesters de genade van bekering en boete afsmeken! Help hen om heilig te worden!  Amen.

7e Statie: Jezus valt voor de tweede maal onder Zijn kruis  
Hemelse Vader! Zie uw zeerbeminde Zoon voor de tweede maal onder de last van het kruis bezwijken. Ontferm U over alle priesters, die met moedeloosheid en uitzichtloosheid te kampen hebben. Goddelijke Heiland! Omwille van de liefde, waarmee U voor de tweede maal opstond van het vallen, om de tocht naar Golgotha voort te zetten, geef alle bedroefde priesters, die psychisch gebroken zijn, de genade om met vertrouwen weer op te staan en de weg van Gods wil te gaan! Heiland, laat al Uw priesters offerpriesters worden. Geeft U hun de kracht daartoe! God, Heilige Geest, Geest van vastberadenheid! Versterk Uw priesters! Richt hen op, die terneergeslagen zijn, die ziek, moedeloos en in de put zijn. Maria, goede Moeder van de priesters! Bid voor ons om veel goede, oprecht verzoenende priesters! Ja, veel heilige priesters!  Amen.

8e Statie: Jezus troost de wenende vrouwen
Hemelse Vader! Zie Uw zeergeliefde Zoon, die ondanks al Zijn lijden toch nog de wenende vrouwen weet te troosten. Ontferm U over alle zielzorgers en priesters, die het nu dikwijls zo moeilijk hebben. Goddelijke Heiland! Omwille van de liefde waarmee U de vrouwen getroost hebt, geef de priesters een waarachtig begrip, medelijden, behulpzame liefde voor onbegrepen hartzeer, vooral voor hen die door ernstig zielelijden beproefd worden. God, Heilige Geest, Geest van troost! Geef alle priesters de genade, te vinden wat verloren ging, en te sterken wat zwak en ellendig is. Laat Uw priesters dag en nacht in Uw liefde leven, zodat zij steeds troosters en helpers zijn. Maria, goede Moeder van de priesters! Bid voor veel goede priesters met grote zielenijver, zowel bij ons alsook in de missie. Ja, Moeder, veel heilige priesters.  Amen. 

9e Statie: Jezus valt voor de derde maal onder Zijn kruis
Hemelse Vader! Zie Uw zeerbeminde Zoon, zoals Hij voor de derde maal uitgeput op de grond valt! Ontferm U over alle priesters, die in gevangenissen en psychiatrische inrichtingen of onder ongelovige en zedeloze mensen de zielzorg uitoefenen als ware offerpriesters. Goddelijk Heiland! Omwille van Uw derde zo smartelijke val, geef deze priesters wijsheid, liefde en geduld; geef dat ze als goede herders de verloren schapen voor U terugvinden. U wilt toch dat allen gered worden. God, Heilige Geest, Geest van goedheid! Laat in de priesterzielen een straal neerdalen van Uw goedheid, van uw ontferming en van uw liefde voor de arme, steeds dieper zinkende mensheid! Maria, goede Moeder van de priesters! Smeek voor ons goede, wijze en verstandige priesters af, die de afval naar het heidendom nog kunnen stuiten. Ja, Moeder, bid om veel heilige priesters.  Amen. 

10e Statie: Jezus wordt ontkleed
Hemelse Vader! Zie Uw zeerbeminde Zoon, de eeuwige Schoonheid, op een schandelijke manier van zijn kleren beroofd. Heb medelijden met die arme meelijwekkende priesters, die hun heilige roeping opgegeven hebben en hun priesterideaal ontrouw geworden zijn. Goddelijke Heiland! Omwille van de ontzettende kwelling, die U bij deze statie geduldig ondergaan hebt, toon Uw barmhartigheid aan hen, die door geloofsafval of door een zondige levenswandel, gevallen van de hoogte van het priesterschap, onze Moeder de heilige Kerk, het bitterste verdriet aandoen. God, Heilige Geest, Geest van stralende reinheid! Vernietig in de priesterzielen alles wat in strijd is met Uw heiligheid. Help de priesters die in gevaar zijn, help en leid hen terug van de rand van het verderf. Maria, goede Moeder van de priesters! Smeek voor ons veel goede priesters af met zielenijver! Ja, reine en heilige priesters!  Amen.

11e Statie: Jezus wordt aan het kruis genageld
Hemelse Vader! Zie Uw zeerbeminde Zoon aan het kruis gehecht! Ontferm U omwille van Zijn Bloed en Zijn heilige Wonden over alle mensen, vooral over alle priesters, in het bijzonder over degenen die door de drie kloostergeloften gebonden zijn. Goddelijke Heiland! Hecht alle priesters en religieuzen aan het kruis van de liefde door de geloften, omwille van de kwelling van de kruisiging. Geef degenen die lauw geworden zijn ijver en hulp bij het streven naar de volmaaktheid, zowel wereld- als ordepriesters. God, Heilige Geest, Geest van standvastigheid! Geef aan alle priesters ijver en zorg voor het heil van hun eigen onsterfelijke ziel en voor een volmaakte, voorbeeldige levenswandel. Heilig Uw priesters! Maria, goede Moeder van de priesters! Smeek voor ons veel waardige priesters af met ware zielenijver. Ja, veel goede en heilige priesters.  Amen.

12e Statie: Jezus sterft aan het kruis.
Hemelse Vader! Zie Uw zeer beminde Zoon die voor onze zonden aan het kruis doodbloedt! Ontferm U over de priesters, die nu in doodsstrijd zijn en vandaag nog zullen sterven. Goddelijke Heiland! U bent voor ons uit liefde gestorven; heb medelijden met alle priesterzielen, die worstelen met de dood! Wees voor hen een genadige Heiland! Ik smeek U, bewaar de priesters voor een plotselinge en onvoorziene dood! God, Heilige Geest, Geest van barmhartigheid! Sta de stervende priesters bij, verdrijf met Uw goddelijk licht de geest van duisternis van hun sterfbed. Maria, goede Moeder van de priesters! Wees hun Moeder, vooral in het stervensuur! Ja, goede Moeder smeek voor alle priesters de genade van een goede dood af!  Amen. 

13e Statie: Het Lichaam van Jezus wordt op de schoot van Zijn Moeder gelegd.
Hemelse Vader! Zie Uw zeergeliefde Zoon dood op de schoot van Zijn diepbedroefde Moeder! Geef, omwille van Haar smarten, aan alle priesters, vooral de predikanten en biechtvaders, de genade om zelfs de harten van de meest verharde zondaars te treffen en te bewegen tot oprecht berouw en boetvaardigheid. Goddelijke Heiland! Zie Uw liefste Moeder, verscheurd door smart, over Uw dode Lichaam gebogen! Verwek in de harten van alle priesters een innige liefde en verering voor Uw allerreinste Moeder, opdat hun werk rijk gezegend mag worden door Haar voorspraak. God, Heilige Geest, Geest van inzicht! Geef alle priesters een waar begrip voor de waarde van het lijden en groot geduld en gelatenheid in alle beproevingen. Maria, Moeder van Smarten, wees de Beschermster en Troosteres van de lijdende priesters! Goede Moeder, smeek voor ons veel heilige priesters af! Amen.

14e Statie: Jezus wordt in het graf gelegd.
Hemelse Vader! Zie Uw zeergeliefde Zoon, die in het graf rust. Hij heeft de taak volbracht, die U Hem opgedragen had. Hij is geworden tot volmaakt Zoenoffer voor alle mensen, vooral ook voor de priesters en degenen die aan God toegewijd zijn. Goddelijke Heiland! U hebt Uw liefdetaak volbracht: voltooi ook het werk van uw barmhartigheid aan de arme hulpeloze priesterzielen, die in het vagevuur nog gezuiverd worden en smachten naar Uw aanschouwing. Verkort hun pijnen en breng hen bij U thuis, vooral de meest verlaten priesterzielen. God, Heilige Geest, Geest van vreugde! Neem hen op, de gewijden, de gezegenden van de Hemelse Vader, in het Rijk van het eeuwig licht, in het eeuwig Vaderhuis. Maria, goede Moeder van de priesters! Smeek spoedige verlossing af, vooral voor diegenen, die het langst en het smartelijkst lijden in het vagevuur. Breng hen thuis aan Uw Moederhart!  Amen.

Slotgebeden
Heer Jezus Christus, wij hebben de staties van Uw bloedvergieten overwogen. U heeft Zich voor ons vernederd, om ons van zonden te reinigen en ons te heiligen als kinderen van Uw Vader. Wij danken U en vragen U om de genade, dat wij samen met U ook ons eigen bloed en leven kunnen inzetten tot verheerlijking van God en tot heil van onze medemensen. Laat ons in de blijde en verdrietige uren van ons leven denken aan de prijs van onze Verlossing en van harte Uw liefde beantwoorden.  Amen.

Lof en dank zij te allen tijde, Die ons met Zijn Bloed heeft bevrijd.

Maria! Onze goede, onze allerbeste Moeder, smeek voor ons veel heilige priesters af. 

Amen. Eeuwige Vader, wij offeren U op het kostbaar Bloed van Jezus Christus, opdat het onze zonden moge uitwissen, verlossing brengen aan alle overledenen, en Uw Kerk bewaren in liefde en eenheid. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb