DE BRON VAN HET GELUK (Info)
De 15 gebeden van de H. Birgitta over het lijden van Jezus.

1. Jezus’ lijden op de Olijfberg tot de kroning met doornen

Onze Vader… Wees gegroet…

O Jezus, Zaligheid van allen die U beminnen, Vriend en Zaligmaker van de zondaars, gedenk de droefheid in Uw diepste innerlijk die Gij geleden hebt toen Gij op de van eeuwigheid voorbestemde tijd vlak voor Uw heilig Lijden stond, Uw leerlingen de voeten had gewassen, hun Uw Lichaam en Uw Bloed tot spijs had gegeven, hen uit de volheid van Uw mildheid getroost had, en daarna in overvloedige droefheid zelf getuigde: “Mijn Ziel is bedroefd tot de dood toe.” Gedenk de kwelling en de benauwdheid, die Gij voor Uw kruisdood hebt geleden toen Gij, na driemaal gebeden en het angstzweet uitgestaan te hebben, door Uw leerlingen verraden werd, door Uw volk vals aangeklaagd, door Uw rechters onrechtvaardig veroordeeld, en in de uitverkoren stad in de tijd van het Paasfeest onschuldig verworpen werd, van Uw klederen werd beroofd, met vuisten geslagen en aan een zuil gebonden gegeseld werd, en met talloze ruwheden werd mishandeld. Door al dit lijden, o mijn Heer en God, geef mij diepe wroeging, ware genoegdoening en vermijding van al mijn zonden. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

2. De bespotting van Jezus

Onze Vader… Wees gegroet…

O Jezus, Vreugde van de engelen, wees de droefheid indachtig, die Gij hebt geleden toen al Uw vijanden als grimmige leeuwen U omringden, met de vuisten sloegen en U in het Gelaat spuwden. Omwille van deze kwellingen en de goddeloze beschimpingen, waarmee Uw vijanden U benauwden, verlos mij, o Heer Jezus, van alle zichtbare en onzichtbare vijanden, en laat mij onder Uw bescherming komen tot het eeuwig heil. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

3. Jezus wordt aan het Kruis genageld

Onze Vader… Wees gegroet…

O Jezus, Die de wereld gemaakt hebt; Gij, Die in Uw onmetelijkheid hemel en aarde omvat, gedenk het bittere lijden dat Gij verdragen hebt toen de wrede beulsknechten Uw handen en voeten met scherpe nagels doorboorden en aan het Kruis sloegen, waarbij zij de ene pijn op de andere ladend, Uw le­dematen met zoveel geweld uitrekten tot de lengte en breedte van het Kruis, dat zij uit de gewrichten werden getrokken. Ik vraag U mij, door deze bittere kwelling op het Kruis, met heilige vrees en liefde voor Uw Heilige Naam te vervullen. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

4. Het Gebed van Jezus voor hen die Hem kruisigden

Onze Vader… Wees gegroet…

O Jezus, Gij Hemelse Arts, gedenk de doodsstrijd en de pijnen, die Gij geleden hebt in al Uw gewonde en ontvleesde ledematen toen Gij opgeheven waart op het Kruis, zodat geen smart aan de Uwe gelijk was en er van de schedel van Uw hoofd tot de zolen van Uw voeten er niets meer ongeschonden aan U te vinden was, en hoe Gij niettemin, zonder op al deze kwellingen te letten, voor Uw vijanden gebeden hebt met de woorden: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Verleen mij door Uw barmhartigheid, dat de herinnering aan Uw allerbitterst lijden mij tot volkomen vergeving van al mijn zonden en dwalingen strekke. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

5. Jezus’ barmhartigheid voor de rouwmoedige zondaar

Onze Vader… Wees gegroet…

O Jezus, Gij, Spiegel van de eeuwige schoonheid, gedenk de droefenis die Uw Hart beklemde, toen Gij in het licht van al Uw Wijsheid wel de zalige toe­komst van de uitverkorenen die, door de verdiensten van Uw lijden het heil bereiken gezien hebt, maar ook de verwerping van vele goddelozen, die door hun eigen schuld in het eeuwige verderf zouden worden gestort. Omwille van de ondoorgrondelijke diepte van Uw ontferming, waarin Gij met ons zondaars en dwalenden zulk een smartvol medelijden hebt, en U ook medelijden toonde met de rover naast U toen U hem zei: “Heden zult gij met Mij zijn in het Paradijs”, bid ik U, wil ook mij barmhartigheid bewijzen in het uur van mijn dood. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

6. Het Testament van Jezus aan het Kruis

Onze Vader… Wees gegroet…

O Jezus, Koning en Vriend van de zielen; Gij, Die alleen alle liefde en verlangen waardig bent; Gij, Die in naaktheid en ellende, door al Uw vrienden ver­laten en aan het Kruis hangend, geen andere trooster gevonden hebt dan Uw geliefde Moeder, die in de bitterheid van Haar ziel en in heilige trouw aan Uw zijde stond en die Gij Uw leerling hebt aanbevolen door, in Uw plaats, hem tot Haar zoon te geven met de woorden: “Vrouwe, zie daar uw zoon”, en tot de leerling: “Zoon zie daar Uw Moeder.” Om de bitterheid van de smart, die toen Haar ziel doordrong bid ik U, o al­lerzoetste Jezus, dat Gij mij in alle droefenissen naar lichaam en ziel en vooral in het uur van mijn dood, Uw barmhartigheid en troost wilt schenken. Amen.

Onze Vader… Wees gegroet… Jezus, Zoon van God…

7. De dorst van Jezus

Onze Vader… Wees gegroet…

O Jezus, Gij, Bron van onuitputtelijke goedheid, Die uit Uw diepste verlan­gen aan het Kruis hebt gezegd: “Ik heb dorst” - en wel naar het heil van het menselijk geslacht - ontsteek in mijn hart het vurige verlangen naar de be­oefening van alle ware deugden en vernietig in mij de begeerlijkheid der zin­nen, alle boze begeerten en alle dorst naar vermaken. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

8. De drank van Jezus

Onze Vader… Wees gegroet…

O Jezus, Gij, Zoetheid van het hart en onuitblusbare Vreugde van de aan U overgegeven zielen, omwille van de bitterheid van de azijn en de gal die Gij voor mij hebt geproefd, verleen mij de genade om in het uur van mijn dood U waardig te kunnen ontvangen tot heil en troost voor mijn ziel. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

9. De angstkreet van Jezus aan het Kruis

Onze Vader… Wees gegroet…

O God, Gij, alomvattende Kracht en Blijdschap van het gemoed, gedenk de kwelling en de benauwdheid die Gij geleden hebt toen Gij bij het naderbij komen van Uw bitter sterven met luide stem geroepen hebt: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Door deze angst in schijnbare verlatenheid, waardoor Gij ons van de eeuwige verlatenheid verlost hebt, bid ik U, mijn Heer en God, mij in mijn noden nimmer te verlaten. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

10. De vele Wonden van Jezus

Onze Vader… Wees gegroet…

O Jezus, Begin en Einde, de Weg en de Waarheid, het Licht en het Leven, gedenk, dat Gij Uzelf van het Hoofd tot de zolen van Uw voeten geheel en al voor ons in de zee van het lijden hebt gedompeld. Door de grootte en diepte van Uw smartelijkste Wonden, leer mij, die in zonden verzonken ben, door gehoorzaamheid uit ware liefde te leven volgens Uw Geboden. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

11. De diepe Wonden van Jezus

Onze Vader… Wees gegroet…

O Jezus, Gij, Afgrond van de grootste barmhartigheid! Omwille van de diepte van Uw Wonden, die tot het merg van Uw gebeente doordrongen, bid ik U: trek mij uit de afgrond van de zonden, verberg mijn ziel in Uw Heilige Wonden voor het aanschijn van Uw straffende toorn, opdat ik niet ten prooi zal vallen aan Uw rechtvaardigheid. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

12. De bloedende Wonden van Jezus

Onze Vader ...   Wees Gegroet ...

O Jezus, Gij, stralend Beeld van de Waarheid, Teken van de eenheid en van de band der liefde, gedenk de talloze Wonden, die heel Uw Lichaam bedekten en het kleurden met Uw Heilig Bloed. Gedenk de onbegrijpelijke pijnen, die Gij in dit reinste aller lichamen voor ons hebt geleden. Wat had Gij nog meer moeten doen, dat Gij niet gedaan hebt? Ik bid U, zeer goede Jezus, schrijf met Uw Kostbaar Bloed al deze Wonden in mijn hart, opdat ik Uw smart en Uw dood daarin te allen tijde kan aflezen en in trouwe dankbaarheid tot het einde zal volharden. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

13. De laatste angst van Jezus.

Onze Vader… Wees gegroet…

O Jezus, onsterfelijke en onoverwinbare Koning, gedenk de smarten die Gij geleden hebt toen alle krachten van Uw Lichaam U geheel en al verlieten en Gij met gebogen Hoofd gesproken hebt: “Het is volbracht!” Door Uw doodsangst, ontferm U over mij in mijn laatste uur als mijn gemoed beklemd is en mijn geest neergebogen zal zijn. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

14. Het heengaan van Jezus

Onze Vader… Wees gegroet…

O Jezus, Gij, Eniggeborene van de allerhoogste Vader en Evenbeeld van Zijn Wijsheid, gedenk de totale overgave, waarmee U hebt geroepen: “Vader, in Uw Handen beveel Ik Mijn Geest”, en hoe Gij in dat ogenblik met een ver­scheurd Lichaam en een gebroken Hart Uw barmhartigheid voor ons voltooid had en daarna Uw Geest gegeven hebt. Omwille van deze kostbare dood bid ik U, Die tot de dood gehoorzaam bent geweest: sterk mij in de strijd tegen de Satan, de wereld en het vlees, opdat ik als gestorven voor de wereld, leve voor U. Neem mijn ziel met barmhartige Liefde op, als zij in het uur van de dood terugkeert van haar pelgrimstocht. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

15. De laatste- en algehele Bloedvergieting van Jezus

Onze Vader… Wees gegroet…

O Jezus, Gij, ware en vruchtbare Wijnstok waar wij in geplant zijn, ge­denk het overmatige vergieten van Uw Bloed dat Gij, zoals het sap van ge­perste druiven, hebt vergoten toen Gij uit Uw door de lans geopende zijde zo rijkelijk Bloed en Water liet vloeien, dat er geen druppel meer achterbleef en Uw heilig Lichaam als een mirrebosje hoog aan het Kruis hing. Sterk in mijn laatste doodsstrijd mijn ziel door dit vergieten van Uw Bloed en laat haar, ge­zuiverd van alle smetten, voor U verschijnen om U eeuwig te loven en te aanbidden, samen met de ontelbare koren van engelen en heiligen. Amen.

Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons!

Slotgebed
Neem, O Jezus, dit gebed aan in Uw overgrote Liefde, waarmee Gij alle Wonden in Uw Heilig Lichaam voor ons hebt verdragen. Ontferm U over mij en over allen die met zonden beladen zijn. Verleen alle gelovige zielen, zowel de le­venden als die van ons zijn heengegaan, genade, vergeving en het eeu­wig leven. Amen.